CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene beschouwingen CDA fractie Uden 2008

 

De CDA fractie is verheugd dat het economisch weer beter gaat in Nederland en dit is wederom te zien in de begroting voor het jaar 2008. Buiten wat we willen uitvoeren in het kader van het coalitieprogramma is er zelfs ruimte om ook andere zaken op te pakken en dat is wel eens anders geweest. Wij willen het college en de ambtenaren dan ook graag ondersteunen met de gang van zaken en het gevoerde beleid.

Wel blijven er voor onze fractie aandachtspunten en kritiekpunten over die we dan ook niet onbenoemd willen laten. Maar over de grote lijn zijn we tevreden met de uitgezette koers.

Het eerste kritiekpunt is dat de pers eerder op de hoogte was van de begroting dan de raadsleden. Wij vinden dat onaanvaardbaar. Overigens gebeurt dat tegenwoordig meer ten aanzien van een aantal onderwerpen. Wij willen u als college dan ook oproepen dit sterk te verbeteren.

Waar we ons ook zorgen over blijven maken is dat we onze controlerende taak moeilijk kun-nen uitvoeren. Zo kunnen we de begroting 2007 wel langs deze leggen maar cijfermatig zijn ze niet met elkaar te vergelijken. De totaal tellingen van lasten en baten komen in het geheel niet overeen. Een goede uileg zou hier volgens ons op zijn plaats zijn.
Daarnaast valt het ons op dat de gevraagde nulmetingen nog steeds niet gedaan zijn, wat wel noodzakelijk is om later ook de effecten van beleid te kunnen controleren.

Daarnaast willen we een oproep aan de raad doen om eens naar ons eigen functioneren te kijken. Onze vergadercultuur loopt echt de spuigaten uit. Er zijn nog steeds onderwerpen en thema’s die echt te veel tijd kosten. Oké, soms moet je praten over details, maar het idee ontstaat dat we daar toch teveel in blijven hangen.
Ondanks dat de collegiale verhoudingen goed te noemen zijn, storen wij ons soms aan de houding en de toonzetting over bepaalde onderwerpen. We hopen dat dit kan verbeteren ondanks dat er andere opvattingen zijn.

Hieronder willen we een aantal thema’s behandelen. Onderwerpen waar we niet op ingaan hebben ten aanzien van deze begroting minder prioriteit voor ons.
Thema’s
 
Openbare orde en veiligheid

BIN project
In Uden Zuid is onlangs gestart met het BIN project wat de veiligheid en leefbaarheid in deze wijk aanmerkelijk heeft vergroot.
Het CDA pleit ervoor om in samenwerking met de bewoners, wijk- en/of dorpsraden ook in andere wijken een buurt informatie netwerk op te zetten. Dit vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt en daarmee ook de leefbaarheid.
Verder roept het CDA het college op om daar waar we verbeteringen kunnen aanbrengen in de APV om dat dan ook zo snel mogelijk te doen. Dit mede om de veiligheid, het veiligheids-gevoel en eventuele onrechtvaardigheid te verbeteren.

Bestuur
We wachten als CDA fractie op de komst van onze nieuwe gemeentesecretaris. De uitkomsten van eerder uitgevoerd onderzoek dienen naar onze mening zo snel mogelijk uitgevoerd te worden om zo een zo slagvaardige gemeente te krijgen. Daarnaast is onze vraag of er niet naar het functiegebouw van de ambtenaren gekeken dient te worden. In deze economi-sche tijd is het verloop van ambtenaren groot. Dat is niet echt wenselijk. Om op sommige plekken in de organisatie structuur en kennis te blijven houden is ook kennis van achtergron-den en verleden nodig.

Bouwen en Wonen

Het CDA roept het college op tot optimale medewerking bij initiatieven tot ontwikkeling van woningbouw, door particulieren en kleine bedrijven.
Optimalisatie in de samenwerking met SVU-wonen heeft prioriteit, waarbij meegedacht moet worden hoe de woningbouwstichting kan bijdragen tot vermindering van de werkdruk voor onze ambtenaren, door toe te staan dat procedures zoveel mogelijk door dit bedrijf worden voorbereid. Uiteraard na het maken van goede afspraken.

Nu er, met de uitkomst van de MER rapportage, duidelijkheid ontstaat over de nieuwe ge-luidscontouren, rondom Vliegbasis Volkel, wordt de mogelijkheid geboden om het gebied Lankes aan te wijzen als een gebied voor woningbouw in het kader van Ruimte voor Ruimte.
Het maken voor een specifiek bestemmingsplan voor dit gebied, waarin expliciet ook de ei-gendommen van de gemeente een juiste invulling kunnen krijgen, is een al eerder geuite wens en dient nu met voortvarendheid aangepakt te worden.

De MER rapportage is weliswaar door de gemeente ontvangen, maar er is nog een lange weg te gaan, vooraleer openbaarheid aan de orde is en de gehele procedure tot een suc-cesvol einde is gebracht. Een dringend verzoek, daarom om druk op de ketel te houden en alle betrokken instanties te wijzen op hun verplichting om zich te houden aan tijdsschema’s die nu voorliggen.

In juli 2008 wordt invoering van de nieuwe wet Ruimtelijke ordening verwacht, waarbij voor de gemeente een situatie ontstaat, dat specifiek maatwerk geleverd kan worden voor onze eigen plannen. Wel vraagt dit een andere inzet van onze organisatie. Wij hopen dat u als college daar een goede invulling aan zult geven en dit met de raad te delen. We verwachten dat deze nieuwe deregulerende wet een aanzet kan geven tot meer mogelijkheden voor aanvragen en plannen van onze inwoners, dus meer maatwerk.


Natuur en landschap
Onze fractie wil uw college en uw ambtenaren feliciteren met de prijs als “Groenste Stad van Nederland”. Goed beleid, de benodigde financiën en de uitvoering zijn daarbij door derden gewaardeerd. Nogmaals gefeliciteerd. Ons buitengebied wordt steeds fraaier.

Verder willen wij uw aandacht vragen voor de ontwikkelingen rondom de Leigraaf. Het pro-ces daarin loopt naar onze mening niet goed. Er komt veel kritiek vanuit de klankbordgroep. Wij willen u dan ook vragen om op korte termijn de stand van zaken met ons te bespreken

Openbare ruimte
Wij zijn blij met de uitvoering van onze motie rotonde adoptieplan  Dit zal een aanzienlijke besparing geven en de betrokkenheid bij het groenbeleid. Daarnaast zijn er voor ons meer-dere aandachtspunten in de openbare ruimte.  De uitstraling van Uden kan op sommige plekken nog steeds een stuk beter en wij vragen hier dan ook aandacht voor.

Verkeersveiligheid en vervoer
De ideeën rondom het hoogwaardig openbaar vervoer behoeft een versnelling in het maken van plannen. Wij willen u dan ook vragen om de druk ten aanzien van dit thema dan ook op te voeren samen met de andere gemeenten en de provincie. De plannen worden breed on-dersteund door diverse partijen.
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor enkele gevaarlijke verkeerssituaties in Uden. Wij zijn blij met de toezegging om de Rouwstraat aan te pakken, maar de Nieuwedijk richting Mill blijft op sommige punten gevaarlijk. Er gaat bijna geen week voorbij of er gebeurt wel een aanrijding ter hoogte van de Rogstraat, soms zelfs met ernstig lichamelijk letsel.
Ook vragen wij u om met een evaluatie te komen rondom de 30/60 kilometer zones en de uitvoering van drempels in onze gemeente.
De ontsluiting van Uden-Zuid ( Velmolen-west) moet het volgende jaar op de politieke agen-da komen staan. Er zijn ontwikkelingen die vragen om enkele heldere keuzes op dit gebied.

Lokale economie

Bedrijvigheid
Door de beslissing van ziekenhuis Bernhoven om zich in Uden-Noord te vestigen ligt er voor de Gemeente Uden een zware klus om het gehele plangebeid te ontwikkelen en zoveel mo-gelijk aan gezondheidszorg gelieerde bedrijven naar Uden-Noord te halen. Nu deze kans voor Uden voorbij komt moeten we die ook volledig benutten, dat vergt veel energie van de ambtelijke organisatie. Uden heeft een bloeiend bedrijfsleven, juist in een tijd van economi-sche bloei is er behoefte aan uitbreiding of nieuwbouw. Er liggen vele hectaren bedrijventer-rein te ontwikkelen. Speciale aandacht willen wij vragen voor de mogelijkheden voor het ves-tigen van kleine bedrijven. Mede door de ligging aan de A-50 en de gunstige ligging t.o.v. de Randstad, het Ruhrgebied en Vlaanderen is Uden een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Het CDA roept op om goed te communiceren met bedrijven die bij de Gemeente aankloppen om bouwgrond en actief te werven bij bedrijven van buiten Uden. Hier valt nog een hele wereld te winnen en ligt een mooie uitdaging voor de bedrijfscontactfunctionaris.
Het CDA wil graag een langetermijn visie maken voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de komende decennia waarbij onze voorkeur uitgaat naar het inbreiden in huidige bedrijventerreinen en hergebruik van percelen.

Centrumontwikkeling
30.000 bezoekers meer in het centrum is een van de ambities van deze coalitie. Het CDA is dan ook verheugd dat hier extra gelden voor worden ingezet. Een kleine opmerking is hier echter op zijn plaats. Het CDA is er geen voorstander van om alweer deskundigen in te hu-ren om citymarketing te regisseren, te organiseren of om nog meer onderzoek. Naar de me-ning van het CDA liggen er al voldoende rapporten en is er voldoende deskundigheid, sinds kort gebundeld in de Stichting Uden Promotion. Het wordt nu tijd om acties te ondernemen.
In het kader van solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid mag er ook een financiële bijdrage van de ondernemers worden verwacht in de vorm van een reclamebelasting of an-derszins  zodat het probleem freeriders opgelost kan worden.

Werk, Inkomen en zorg

Wet Werk en Bijstand (WWB)
Deze in 2004 ingevoerde wet is inmiddels volledig geïmplementeerd in het beleid en met succes. De toenmaals nog verwachte absolute toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering is niet uitgekomen. Door het positieve effect van de genomen maatregelen en uiteraard ook de gunstige conjunctuur is een flink aantal mensen weer aan het werk en blijft dat ook hopelijk.
De wijze waarop bijstandsfraude wordt aangepakt heeft de waardering van het CDA.
Een ander resultaat van het gevoerde beleid is een belangrijke toevoeging aan de algemene middelen vanuit het inkomensdeel WWB.
Hoofddoel voor het CDA voor de besteding van het werkdeel en het inkomensdeel van de WWB, blijft: iedereen die dat kan, moet weer aan het werk. Voor wie dat niet kan dient on-dersteuning geboden te worden.
Wij verwachten van het college dat zij daartoe met goede projecten als WARMM, One2Be, enz. blijft inzetten op terugleiding naar de arbeidsmarkt.
Als dat succes heeft, dan is het mooi meegenomen als het uitgespaarde geld aan uitkerin-gen niet terug hoeft naar het Rijk, maar in de gemeentekas terecht komt.

Onderwijs, vorming en ontwikkelingen
Iedere inwoner krijgt de kans op een optimale ontwikkeling. Deze kans wordt aangedragen en van onze inwoners mag je verwachten dat ze dit met open armen ontvangen. De jeugd hoort op de school te zijn en we willen dat de leerplichtambtenaren zich laten zien. Desnoods in het centrum om controles uit te voeren. Ook de scholen voeren een duidelijk beleid zodat leerlingen op school aanwezig zijn en gediplomeerd de school verlaten. De laatste jaren is de kinderopvang en de buitenschoolse opvang in een stroomversnelling terecht gekomen. Deze vorm van opvang is van groot belang om de opvang van kinderen te garanderen. Met deze ontwikkeling is de peuterspeelzaal in het gedrang gekomen. De peuterspeelzalen moe-ten worden aangemoedigd om samen te werken met kinderopvang en buitenschoolse op-vang. Een aanbod voor jonge kinderen is van groot belang en daarvoor is samenwerking noodzakelijk. Kinderen moeten de kans krijgen om op jonge leeftijd met leeftijdgenoten in aanraking te komen zodat de taalontwikkeling en het samenspelen een gewoonte is. Daar waar blijkt dat groepen kinderen niet bereikt worden, zullen we met elkaar zoeken naar op-lossingen.
Daarnaast vinden wij dat de lasten van ouder(s) met peuter(s) niet te hoog mogen worden. Wellicht dienen we als gemeente vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen omtrent het peuteronderwijs een helpende hand te bieden.
Uden heeft over enkele jaren 4 brede scholen. Scholen die aansluiten bij de behoefte van de kinderen en hun ouders, van allerlei participanten die een samenwerking aangaan. Het CDA beveelt aan om deze gebouwen en terreinen multifunctioneel te maken. Verschillende parti-cipanten, veiligheid in en om het terrein, goede infrastructuur en ga zo maar door. Voor ons mag een uitgebreide sportvoorziening in Uden-Zuid niet gemist worden. We zullen verzoe-ken om medewerking te verlenen aan voorstellen om dat van de grond te krijgen zeker on-dersteunen.

Sport en recreatie
Uden Sportstad is een uitdaging waar we ons als CDA hard voor zullen maken. We willen naar een evenredig eerlijke verdeling van de subsidiegelden. Verenigingen kunnen aan-spraak maken op een subsidie als zij voldoen aan de vastgestelde normen. Daarom vinden wij dat er dit jaar geen subsidies meer verstrekt mogen worden die niet voldoen aan de nor-men. Een onafhankelijk bureau moet snel aan de slag om de verenigingen niet onnodig lang te laten wachten. Het moet helder worden wat de verantwoording van de gemeente is. Hier-mee kan je werken aan een eerlijk subsidiebeleid.
Ook aandacht voor het accommodatiebeleid is een must. Verschillende verenigingen willen ontwikkelen maar daarvoor is een helder beleid nodig. Hierbij denken wij onder andere aan een sportaccommodatie op Uden-Zuid, een plek voor FC. de Rakt, een ruimte voor V. en K.
Sport voor iedereen moet mogelijk zijn.


Doelgroepenbeleid

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Na het overgangsjaar 2007 komt de WMO nu volledig voor rekening van de gemeente. Het Wmo-loket functioneert, de uitbesteding voor hulp bij huishouden is afgerond, een onderzoek naar de indicatiestelling is toegezegd, het beleidsplan WMO 2008-2011 is in de maak.
Dit beleidsplan moet de basis gaan vormen waarop de WMO in de komende jaren zal worden uitgebouwd. De Raad wordt daar actief bij betrokken en zo hoort het ook.
Het CDA zal de ontwikkelingen nauwlettend en positief kritisch blijven volgen, met speciale aandacht voor de wijze van indiceren en de gevolgen daarvan voor de burger.
Van overheidswege wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorg, geleverd door familie, buren, vrienden of kennissen. Steeds vaker gaat het leveren van mantelzorg uit het oogpunt van gebruikelijke zorg, vriendenhulp, nabuurschap, over in een probleem waar men niet meer uitkomt. Gelukkig heeft de wetgever grote nadruk gelegd op de gemeentelijke taak in het ondersteunen van de mantelzorger. Het steunpunt mantelzorg vervult daarbij een cru-ciale functie en het CDA neemt dan ook geen genoegen met het voornemen van het college om de bijdrage van onze gemeente afhankelijk te maken van de bijdragen van onze buurgemeenten. Wij verwachten van het college een pro-actief beleid in dezen en nodigen de buurgemeenten graag uit dit beleid te volgen.

Woonservicezones.
De discussie hierover loopt al jaren. Met de pilot in de Bitswijk is een stap in de goede rich-ting gezet, maar een eindpunt is nog lang niet in zicht. Hoewel het hier een complexe mate-rie betreft, die de nodige zorgvuldigheid vereist, wil het CDA toch aandringen op wat meer voortvarendheid.

Armoedebeleid.
Het CDA is verontrust over de constatering van het college dat er een toename van het aan-tal en de complexiteit van de gevallen van schuldhulpverlening plaatsvindt. Een evaluatie en voorstellen zijn toegezegd. Wij zien deze graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Verder roepen wij het college op om snel aan de slag te gaan met de voorgestelde acties pro-actief armoedebeleid. Wij verwachten van de aan te stellen armoedeconsulent een heldere analyse om gerichte maatregelen te kunnen nemen.

Ouderenbeleid.
Eenzaamheid bij ouderen is een probleem waar niet genoeg aandacht voor kan worden ge-vraagd. Bij sommige ouderen leidt eenzaamheid zelfs tot lichamelijke klachten. Met het me-de door de gemeente via de SWO ondersteunde project “Interventie bij Eenzaamheid” wordt met de huisarts en het AMW gezocht naar oplossingen. Deze aanpak blijkt succesvol te zijn.
Een andere mogelijkheid is het starten van een pilot consultatiebureau voor ouderen. Via een uitgebreid gesprek trachten deskundigen mogelijke problemen op te sporen. Het CDA is blij met de beslissing van het college om de niet-gehonoreerde offerte ouderenbeleid als nog te honoreren uit het resultaat bestuursrapportage 2007, zodat in Uden in navolging van an-dere gemeenten ook gestart kan worden met een consultatiebureau.
Door goede samenwerking tussen gemeente en ouderenorganisaties is bereikt dat Uden het predikaat Ouderenproof mocht ontvangen. De provincie heeft hiermee vastgesteld, dat het ouderenbeleid in onze gemeente op een interactieve wijze tot stand komt. Het college wordt opgeroepen op deze ingeslagen weg voort te gaan.

Gehandicaptenbeleid.
Het college heeft toegezegd uiterlijk in 2008 actief vorm te geven aan het gehandicaptenbeleid. Aan de in 2005 vastgestelde nota gehandicaptenbeleid wordt hiermee uitvoering gege-ven. Dit beleid moet nu weer worden geïntegreerd in de WMO. Voorstellen hiertoe zien wij graag tegemoet op korte termijn, zodat daadwerkelijk in 2008 het beleid is vastgesteld.

Jeugd en jongeren
Met 95% van onze jeugd gaat het goed en we staan voor de taak om daar 98% van te maken. Dit betekent dat we alert moeten zijn, dat we de jeugd moeten betrekken bij ontwikkelingen, dat we voorzieningen moeten hebben waar de jeugd op af komt. Behalve aandacht voor sport en onderwijs willen wij ook aandacht voor een eigen plek. MultiCenter wordt we-derom geconfronteerd met een verhuizing. Wij willen ons hard maken voor een permanente locatie. Een eigen plek waar je, je thuis kan voelen is onontbeerlijk.
Tegelijkertijd staan we achter een elektronisch kinddossier, wat ingezet wordt om de zorg te optimaliseren. Instanties moeten elkaar snel kunnen vinden om de zorg zo goed mogelijk te bieden. Het systeem mag nooit gebruikt worden voor andere doeleinden. “Big brother is wat-ching you” willen we op allerlei manieren voorkomen.

Bedrijfsvoering

Website
Complimenten voor de website van gemeente Uden die voor bezoekers een goed instrument is om informatie op te vragen en te dienen als snelle dienstverlening. Wel wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het interne gedeelte, wat voor de raad het middel moet zijn om zijn taken te kunnen uitvoeren. Op dit moment is dit onvoldoende

Lastendruk


Het CDA is verheugd te constateren dat de OZB verschillen tussen woningen en bedrijven is verkleind. We hebben daar als fractie al jaren om gevraagd. Nu dit mogelijk is geworden bin-nen de begroting zijn we blij dat dit is doorgevoerd.
Waar we minder over te spreken zijn is de OZB verlaging voor woningen. Wie heeft hier nu iets aan buiten de partijen die hierbij hun visitekaartje willen oppoetsen. Uw college schrijft dit te willen doen om lastenverlichting te willen doen voor iedereen met een woning. Waarom niet voor iedereen is dan de eerste vraag die wij ons stellen. Daarnaast kun je je afvragen of het wel zoden aan de dijk zet. Het bedrag van ongeveer 70.000 euro dat hiermee is gemoeid, is ongeveer 3 à 4 euro per woning voor woningbezitters. De huurders in Uden heb-ben hier niets aan.
Daarnaast zijn wij niet te spreken over de € 190.000 die vanuit de algemene middelen naar het egalisatiefonds afvalstoffenheffing gaat. Bedrijven in Uden betalen dus wederom een gedeelte aan de afvalstoffenheffing. Tijdens de coalitiebesprekingen hebben wij als fractie gesteld dat tarieven en heffingen kostendekkend dienen te zijn en met dit voorstel wordt hieraan vooralsnog niet gedaan. Wij gaan er vanuit dat er een reparatie plaatsvindt nadat er duidelijkheid is vanuit het landelijk afvalfonds.
 
Aandacht vraagt het CDA voor de honden belasting. Het te verwachten tekort mag niet worden veroorzaakt door uitbreiding van handhaving. De gelden moeten daar worden ingezet waar met de instelling van dit fonds op is ingezet nl vaker schoonmaken en uitbreiden van hondenuitlaatplaatsen.

Tot zover onze bijdrage.


 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top