CDA Uden< Naar CDA.nl

Nieuwe coalitie is rond.


P e r s b e r i c h t

Uden, 9 april 2010

VVD-Leefbaar Uden, CDA en PvdA bereiken akkoord  


Nieuwe coalitie in Uden kiest voor de toekomst

Lees hier volledige coalitieaccoord 2010-2014 .pdf

De nieuwe coalitie van Uden heeft haar programma voor de komende vier jaar gepresenteerd met als titel ‘Kiezen voor de toekomst van Uden, naar een nieuw evenwicht’. René Peerenboom en Marcel Delhez (VVD-Leefbaar Uden) keren in deze bestuursperiode terug, evenals Sultan Günal (PvdA). Nieuwe gezichten in het College van b&w zijn John Timmers en Mirjam van den Brand (CDA).

Na de verkiezingen van 3 maart hebben Peter van den Heuvel en René Peerenboom als informateur/formateur het voortouw genomen in de vorming van een nieuwe coalitie en het akkoord dat er nu ligt. Peter van den Heuvel: “We hebben hele constructieve gesprekken gevoerd. Dat heeft veel waardevolle informatie opgeleverd voor dit coalitieprogramma. De kiezer heeft het beleid van de afgelopen periode beloond. Daarom zetten we dat beleid voort”.

Belangrijkste thema’s coalitieakkoord
René Peerenboom: ”Uden is nu een vitale en bruisende gemeente. Dat willen we behouden en versterken. De huidige economische situatie en vooruitzichten maken het noodzakelijk om nieuw evenwicht te brengen in wensen, belangen en mogelijkheden. Daarom kijken we in dit coalitieakkoord verder dan de komende vier jaar”.
 
Het coalitieakkoord gaat uit van vijf programma’s, met elk weer een aantal subthema’s :
 
Uden, voor duurzaam bouwen en ondernemen!
Bouwen naar behoefte. Versterken economisch klimaat. Koploper in duurzaamheid.
 
Uden, voor maximaal meedoen!
Sociale en doelmatige aanpak. Investeren in meedoen. Iedereen aan het werk. Geen armoede. Schulden voorkomen. Meedoen door ondersteuning. Samen leven.

Uden, voor goed leven en ontmoeten!
Samen de leefomgeving inrichten. Kwaliteit publieke ruimte. Goed en veilig vervoer. Talent ontwikkelen en benutten. Sportief bewegen. Gezondheid telt. Cultureel lef en ondernemerschap. Recreëren in de buitenlucht.
 
Uden, voor een veilig gevoel!
Sociaal veilig. Minder regels. Veilig door politie en brandweer. Veilig uitgaan.

Uden, voor een dienstbare en betrouwbare overheid!
Excellente dienstverlening.
Samenwerken in de regio. Financiën op orde houden. Naar een nieuw evenwicht.

Bij de keuzes voor de toekomst ligt de focus op 2020. Daar wil het nieuwe college op korte termijn de voltallige gemeenteraad, burgers en bedrijfsleven bij betrekken in een interactief proces. René Peerenboom: “De vragen die we dan met elkaar scherp willen krijgen zijn: ‘Hoe moet Uden er in 2020 uitzien? Dus, hoe zetten we Uden op de kaart en in de markt?”. 

Portefeuilleverdeling
Er komen vijf wethouders, samen vier fte’s . Dat is 0,5 fte minder dan nu nog het geval is. Een  bewuste keuze om het goede voorbeeld te geven in een periode dat we het allemaal met wat minder moeten doen.

Burgemeester Hellegers
is o.a. verantwoordelijk voor intergemeentelijke samenwerking, openbare orde en veiligheid en communicatie.
René Peerenboom 
is locoburgemeester en verantwoordelijk voor de visieontwikkeling 2020, ruimtelijke ontwikkeling, financiën en de gemeentelijke dienstverlening
John Timmers
heeft o.a. economische zaken en werkgelegenheid, handhaving, reconstructie, landbouw en natuur, accommodatiebeleid, sport en recreatie in portefeuille.
Sultan Günal-Gezer 
wordt verantwoordelijk voor o.a. sociale zaken, armoedebeleid, participatiebeleid en arbeidsmarktbeleid.
Marcel Delhez
heeft o.a. milieu en duurzaamheid, verkeer en vervoer, openbare werken, personeel en cultuur in portefeuille.
Mirjam van den Brand
wordt verantwoordelijk voor o.a. onderwijs en brede school, jeugd, jongeren en gezin, gebiedsgericht werken en volksgezondheid.

 
Procedure
Het Coalitieakkoord 2010-2014 ‘Kiezen voor de toekomst van Uden’  wordt op 15 april a.s. behandeld in de Gemeenteraad. Op dinsdag 20 april zal het College zijn eerste reguliere collegevergadering houden.

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top