CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA brief aan de gemeenteraad


Brief van:

Fractie CDA Uden
P/a Markt 145
5401 EJ Uden

Brief aan:
De leden van de gemeenteraad van Uden
P/a Markt 145
5401 EJ Uden

Kopie aan:College van Burgemeester en Wethouders

Datum: Uden, 07 juli 2011
Ons kenmerk:C-FBW-2011-07-01
Betreft: Steun CDA fractie aan coalitie

Geachte leden van de Gemeenteraad,

De coalitie van VVD – Leefbaar Uden kan niet meer rekenen op de steun van de CDA fractie. In het coalitieoverleg op 5 juli 2011 is gebleken dat VVD – Leefbaar Uden en de PvdA niet bereid zijn de coalitie op een constructieve wijze voort te zetten.

Het CDA informeert u met dit schrijven over de beweegredenen voor deze stap. Als bijlage bij deze brief vindt u:

·         De ondernomen processtappen.
·         De brieven die het CDA heeft gestuurd naar haar coalitiepartners.

Het CDA wil met deze brief de Gemeenteraad duidelijkheid geven ten aanzien van de ontstane politieke situatie.

Beweegredenen

De fractievoorzitters, afdelingsvoorzitters en wethouders van alle coalitiepartijen hebben op 31 mei 2011 de afspraak gemaakt dat het CDA de ruimte krijgt de vacature die ontstaan is door het vertrek van Mirjam van den Brand in te vullen, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2010-2014 “Kiezen voor de toekomst van Uden”.
Op 14 juni 2011 is het CDA geconfronteerd met de mededeling dat leden van de coalitiefracties de voordracht van een tweede CDA wethouder wellicht niet steunen. Het CDA gaf er de voorkeur aan de wethouderspost toch in te vullen. Niettemin heeft het CDA getracht de politieke impasse te doorbreken met een voorstel dat recht doet aan de verkiezingsuitslag en tot een bezuiniging leidt:

De formatie van het College terugbrengen van 4,0 fte naar 3,0 fte naar rato van de verkiezingsuitslag van maart 2010.
 
Het CDA heeft met dit voorstel de coalitiepartijen en daarmee ook de wethouders in deze tijden van financiële krapte gevraagd een gebaar naar de Udense samenleving te maken door in te leveren. Het CDA 0,5 fte en de overige partijen ook 0,5 fte. VVD – Leefbaar Uden en de PvdA waren zelf niet bereid dit gebaar te maken.

Het CDA heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat VVD – Leefbaar Uden en de PvdA met deze opstelling afstevenen op een breuk. Door de blokkade van de VVD – Leefbaar Uden en de PvdA ontstaat een onaangename  en onhoudbare politieke situatie. Het CDA heeft er geen vertrouwen in dat er op dit moment met VVD – Leefbaar Uden en de PvdA afspraken te maken zijn die deze partijen nakomen. De coalitie kan daardoor niet meer rekenen op de steun van de CDA fractie.

In afwachting van verdere coalitie- en collegevorming vraagt de fractie het College haar verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor continuïteit van het bestuur.

Met vriendelijke groet, namens de Fractie CDA Uden,

Dirk Verwijst

Fractievoorzitter CDA Uden,


Hieronder vindt u:

·         De ondernomen processtappen en
·         De brieven die het CDA heeft gestuurd naar haar coalitiepartners.

Chronologie

 

1.      Do 26 mei 2011 Mirjam van den Brand stuurt ontslagbrief.
 

2.      Di 31 mei 2011 “Topoverleg coalitie” met de afdelingsvoorzitters, fractievoorzitters en wethouders van de coalitiepartijen. Uitkomst: het CDA start procedure voor invulling tweede wethouder.
 

3.      Di 7 juni 2011 CDA Fractie stelt procedure en profielschets van een tweede CDA wethouder vast.
 

4.      Zat 11 juni 2011 CDA Uden informeert haar leden over profielschets en plaats deze op cdauden.nl.
 

5.      Di 14 juni 2011 Fracties van VVD Leefbaar Uden en PvdA geven aan dat wellicht niet alle leden een tweede CDA wethouder steunen. 
 

6.      Vr 17 juni 2011 CDA laat coalitiepartners weten dat het blokkeren van een tweede wethouder een breekpunt is.
 

7.      Za 18 juni 2011 VVD Leefbaar Uden en PvdA laten weten dat ze een tweede CDA wethouder blokkeren. VVD – Leefbaar Uden wethouder Peerenboom licht dit standpunt persoonlijk toe.
 

8.      Wo 22 juni 2011 Het CDA stuurt een brief waarin ze de coalitiepartners vraagt de gemaakte afspraken opnieuw te bevestigen (coalitieakkoord, portefeuilleverdeling en fte verdeling). Het CDA is tevens bereid de totale formatie binnen het college terug te brengen tot 3,0 fte. De brief bevat een deadline tot donderdag 22 juni 15:00 uur. Op verzoek van de coalitiepartners is deze deadline verschoven naar de avond en vervolgens naar vrijdag 24 juni.
De brief is ondertekend door fractievoorzitter Verwijst namens de fractie, mevrouw de Winter (voorzitter van de afdeling namens het bestuur) en zittend CDA wethouder Timmers.
De volledige tekst van de brief 
Brief CDA aan coalitiepartners.pdf

9.      Vr 23 juni 2011 VVD Leefbaar Uden en PvdA laten weten dat hun voorkeursvariant 3,4 fte is, maar dat ze bereid zijn serieus verder te praten over de 3,0 fte variant
De voorzitter van VVD Leefbaar Uden is een week niet beschikbaar. VVD – Leefbaar Uden en de PvdA willen niet zonder hem het coalitieoverleg in. Uiteindelijk wordt de afspraak gemaakt om op 05-07-2011 wederom een “topoverleg van de coalitie” te hebben met de afdelingsvoorzitters, fractievoorzitters en wethouders van de coalitiepartijen.

10.  Do 30 juni 2011 Het CDA stuurt een brief waarin ze de afspraak voor het coalitieoverleg op 05-07-2011 formeel bevestigt en oproept tot voortvarendheid in verband met de lopende sollicitatieprocedure en de ontstane politieke onrust. In de brief herhaalt het CDA dat ze twee varianten ziet: 4,0 fte (invulling opengevallen wethouderspost) of 3,0 fte waarin het gehele College een stap terug doet. Tevens doet het CDA een agendavoorstel waarin de 3,0 variant geagendeerd wordt.
De volledige tekst van de brief 
Antwoordbrief CDA aan coalitiepartners en agenda.pdf
 

11.  Di 05 juli 2011 Na een korte introductie waarin alle coalitiepartijen kort aangeven hoe ze tegen de politieke impasse aankijken wil het CDA de 3,0 fte variant bespreken. Op dat moment blijkt dat VVD – Leefbaar Uden en de PvdA geen enkele bereidheid hebben (die ze wel schriftelijk hebben getoond) om over deze variant te praten. Hiermee komen VVD Leefbaar Uden en PvdA wederom de gemaakte afspraken niet na.
Het CDA maakt duidelijk dat alleen deze variant recht doet aan de verkiezingsuitslag en vraagt een korte schorsing aan.
Na de schorsing blijkt dat VVD – Leefbaar Uden en de PvdA bij hun standpunt blijven.

Het CDA zegt vervolgens “dan houdt het hiermee op”.Het vertrouwen van het CDA in VVD Leefbaar Uden en PvdA is daarmee zozeer geschaad dat de fractie het vertrouwen opzegt in de coalitie. 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top