CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA stelt 2ekamer vragen over Volkel

 
Donderdag 23 juni bracht een delegatie van het CDA Uden onder leiding van Wethouder John Timmers, Fractielid Piet van der Wilden, Mirjam de Groot en woordvoerder van Actie Comité Volkel Marius Wijdeven een bezoek aan de CDA vaste Kamercommissie van Defensie: Raymond Knops en zijn collega Maarten Haverkamp.

Tijdens dit bezoek werd gesproken over de ontwikkelingen, of beter gezegd de strubbelingen, rondom de vaststelling van het luchthavenbesluit Volkel.
De woningbouwproblematiek in Volkel is hier het gevolg van. Met name de ouderen zien praktisch helemaal geen kans meer in het dorp waar ze veelal geboren en getogen zijn, een rustige ouwe dag te beleven.  Met de mogelijkheden om woningen te bouwen binnen het centrum van Volkel op gunstig gelegen locaties, kan vooral bijgedragen worden aan de realisatie van woonbehoeftes voor ouderen.

Naar aanleiding van dit bezoek zijn de onderstaande vragen opgesteld en 5 juli j.l. voorgelegd aan Minister Hillen van Defensie, Infrastructuur en Milieu.

Tevens werd door Marius Wijdeven van Actie Comité Volkel een rapport aangeboden, waarin opgenomen een overzicht van alle toezeggingen die de afgelopen jaren door de overheden zijn gedaan om te komen tot oplossingen voor de leefbaarheid van Volkel. 
 
2e_kamer_vragen_over_volkel.pdf
 

1. Heeft u kennis genomen van uw brief, gericht aan de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Vliegbasis Volkel van 18 april 2011 waarin aanhouding tot het vaststellen van het Luchthavenbesluit Volkel wordt aangekondigd? (Brief van de directeur ruimte, milieu en vastgoedbeleid, nummer BS/2011013163,)
2. Is het u bekend dat dit uitstel de laatste versie is van een niet geringe reeks van opschortingen van vaststelling van het besluit sinds 2002, het jaar waarin de startnotitie Milieu Effect Rapportage luchtvaartterrein Volkel gepresenteerd werd en waarin een tijdsplanning is gepubliceerd waarbij voor het aanwijzingsbesluit, het jaar 2003 werd aangeduid?
3. Is het u tevens bekend dat in januari 2009 een hernieuwde indicatieve planning voor procedure M.E.R. en Luchthavenbesluit Volkel is geproduceerd, waarin de publicatie van het Luchthavenbesluit in het Staatsblad is aangekondigd voor juli 2010?
4. Kunt u zich voorstellen dat de bewoners van het dorp Volkel zich bijzonder hebben verheugd, toen het Besluit van 6 februari 2009, houdende de vaststelling van regels met betrekking tot militaire luchthavens ( Besluit militaire luchthavens) in het Staatsblad werd gepubliceerd, met in het bijzonder de artikelen 6 en 7, waardoor woningbouw in de kern van het dorp mogelijk wordt, vooral voor realisatie van woningen voor ouderen en behoud van de leefbaarheid ?
5. Kunt u zich voorstellen, dat de bewoners van het dorp Volkel, die sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw al pleiten voor herziening van de wetgeving, bijzonder gefrustreerd zijn door het nieuwe uitstel?
6. Is de minister van I&M bereid om vooruitlopend op het Luchthavenbesluit Volkel de ruimte in de regelgeving van het Besluit militaire luchthavens te benutten voor het toestaan van de nieuwbouw van woningen in het dorp Volkel? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?


 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top