CDA Uden< Naar CDA.nl

Brief aan leden nav nieuwe politieke situatie


Uden,
28 augustus 2011

Beste CDA leden,

Met het zomerreces achter de rug en een nieuwe politieke werkelijkheid voor de boeg wil ik met u zowel terugkijken als vooruitkijken.

In aanloop naar de laatste Raadsvergadering van 7 juli jl. is er veel gebeurd. U bent daarover geïnformeerd via onze brieven, via de website en uiteraard via de media. We zijn als CDA daar uiterst transparant over geweest. De complete chronologie van de bestuurlijke crisis is terug te lezen in de brief die de CDA fractie gestuurd heeft aan de Raad. Lees brief >>   
Onze oud- coalitiepartners hebben uiteindelijk niet de bereidheid gehad de afspraken zoals die gemaakt zijn in het coalitieakkoord (waaronder het aantal wethouders en de portefeuilles) na te leven. Met deze transparantie hebben we u - onze achterban - en de rest van de Udense bevolking duidelijkheid geboden over de redenen  die geleid hebben tot de breuk in de coalitie.

Op 1 september zal naar verwachting Thijs Vonk van Jong Uden als wethouder tot het nieuwe college toetreden en zal het CDA in de oppositiebanken plaatsnemen. Dat was zeker niet de keuze die we voor ogen hebben gehad in de hele discussie rondom het invullen van de opengevallen wethouderspost. We hadden conform het coalitieakkoord dat opgesteld is tussen VVD/Leefbaar, het CDA en de PvdA,  recht op die tweede wethouder, moeilijker hoefde het niet te zijn.

U heeft allen uit onze reconstructie kunnen lezen dat we een eerste overleg hebben gehad met de top van de coalitiepartijen. Het was op dat moment met name de PvdA die aangaf het niet nodig te vinden om de wethouderspost in te vullen. De VVD/Leefbaar bracht bij monde van wethouder René Peerenboom de nuance aan: uiteraard had hij alle begrip voor het feit dat het CDA die in wilde vullen. Hij sprak de hoop uit “dat het iemand van Udense bodem zou zijn, ervaring had in de politiek en in het team zou passen”. Die toezegging heeft het CDA gedaan en dat was ook terug te lezen in de profielschets.

“AFSPRAAK IS AFSPRAAK”. Dat is een quote die veel gebruikt is gedurende de afgelopen maanden en ik wil hem hier nog eens nadrukkelijk aanhalen. De afspraken lagen vast in het coalitieakkoord, handtekeningen stonden er onder en wij gingen daar niet aan tornen. Zoals we ook niet gingen tornen aan de afspraken rondom Markant. Het uiteindelijke voorstel week op belangrijke onderdelen af van de eerder gemaakte afspraken en de fractie van het CDA had daar grote moeite mee. Toch voelde het CDA zich op dat moment gebonden door de afspraken die in coalitieverband zijn gemaakt en heeft dan ook ingestemd.

Namens VVD/Leefbaar en de PvdA was wethouder Peerenboom -  waarmee eerder de afspraak gemaakt was dat het CDA de wethouderspost zou invullen - de boodschapper die kwam vertellen dat “de gedachte om de opengevallen wethouderspost niet in te vullen een standpunt was geworden”. Een nieuwe politieke werkelijkheid was geboren,  want hiermee heeft VVD/Leefbaar en de PvdA een bom geplaatst onder het coalitieakkoord. Een afspraak was ineens geen afspraak meer.

Het CDA heeft eensgezind al het mogelijke gedaan om alsnog tot afspraken te komen die recht doen aan het coalitieakkoord en de verkiezingsuitslag. Natuurlijk is er veel overlegt binnen en tussen het bestuur, de fractie en de wethouders. Een aantal leden zijn daarnaast in een vertrouwelijke bijeenkomst geconsulteerd teneinde alle mogelijkheden op tafel te krijgen. Breed gedragen was de mening dat het inleveren van een wethouder onbespreekbaar is. Dit zou immers geen recht doen aan een verkiezingsuitslag. Om die reden is een alternatief aangeboden: alle partijen zouden formatie in het nieuwe College moeten inleveren. U weet allen inmiddels dat VVD/Leefbaar Uden en de PvdA niet ontvankelijk waren voor het idee om zelf formatie in te leveren. Sterker nog,  in de nieuwe coalitie die op 1 september 2011 start is de formatie van alle zittende wethouders die nog geen maximale formatie hadden verhoogd.

Onlangs werd de vraag gesteld aan mij en aan Dirk Verwijst, onze fractievoorzitter, hoe we nu terugkeken op de afgelopen periode.

Voor mezelf is het helder. Ik heb vaker gezegd de laatste tijd dat ik mezelf recht in de spiegel aan wil blijven kijken. En dat ik het aan onze leden en achterban moet kunnen uitleggen. Dat kon ik op dat moment en dat kan ik hier en nu: “AFSPRAAK IS AFSPRAAK”. Het CDA heeft zich daaraan gehouden. Dat neemt niet weg dat ik het graag anders had willen zien. Ik wil hierbij nog eens verwijzen naar de  vlijmscherpe analyse van Paul Rupp in het Brabants Dagblad met de titel: “ VVD machtsspel doet democratische principes geweld aan”. Ook de afsluiting was raak: “Dâ ge bedankt bent, dâ witte !” U kunt de brief  nog eens nalezen op onze website.

Het CDA loopt niet weg van verantwoordelijkheid. Het CDA heeft altijd  hard gewerkt voor Uden en zal dat blijven doen vanuit de oppositie. Het is daarbij een persoonlijk drama voor onze (inmiddels oud) wethouder John Timmers, die onomstreden was in zowel het College als de Raad. Uden verliest met hem een zeer bekwaam bestuurder.

 “In het belang van Uden” is een zin die meermalen door VVD/Leefbaar en de PvdA gebruikt is waar het ging om het bezuinigen van 0.6 FTE. Onze fractievoorzitter in de Raad, Dirk Verwijst, heeft zich terugkijkend hardop afgevraagd wat het uiteindelijke belang  voor Uden is geweest. Wat heeft het de Udense bevolking nu echt opgeleverd? Dat er in ieder geval andere belangen speelden bij VVD/Leef en de PvdA is inmiddels duidelijk .

Ik wil met u ook vooruitkijken. Nogmaals, wij hadden gewoon door willen gaan met het uitvoeren van de afspraken, nu de werkelijkheid anders ligt zie ik ook een club energieke mensen die de mouwen opstropen.

We kunnen zonder vooraf vastgelegde afspraken ons richten op een aantal speerpunten van het CDA: het gezin, de ouderen, het landbouwbeleid en de verkeersveiligheid om maar wat zaken te noemen . En met nieuwe energie zal de fractie haar nieuwe rol op zich nemen. Ik ben als uw voorzitter in ieder geval trots op de club die er zit en heb er alle vertrouwen in dat zij die rol met verve uit zal voeren.

Ik hoop dat ik u met deze brief weer wat “bijgepraat” heb over de huidige situatie. Daarnaast willen we uiteraard met onze achterban nog eens terugkijken: naar het gelopen proces, de inhoud en de gemaakte keuzen. We willen ook uw mening vragen over rol van de fractie de komende 2.5 jaar.
 
Daarom hebben we een ledenvergadering gepland op 26 september a.s. om 19.30 bij   bij de Orangerie.
Meester van Coothstraat
5401 BB Uden
T. 0413 27 11 10 

Ik hoop u daar allen te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,  namens het bestuur , fractievoorzitter,  fractie en oud-wethouders,

Uw voorzitter

Annemieke de Winter –de Groot.

 Brief_aan_de_leden_augustus_2011.pdf


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top