CDA Uden< Naar CDA.nl

Reactie op formatieplaatsen van college


Lees hier het chronologisch overzicht voorafgaand aan de coalitiebreuk >> 


 
Motie van treurnis naar aanleiding van agendapunt  6 d  Raadsvoorstel 2011/3300

Onderwerp:  initiatiefvoorstel nieuwe college/vaststellen tijdsnormering
 
De Raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 1 september 2011

gelezen het raadsvoorstel: “initiatiefvoorstel nieuw college”

overwegende dat:

de politieke partijen VVD-LU en PvdA het van groot belang vinden dat er bezuinigd gaat worden op de formatieplaatsen van het college. Er is steeds aan gegeven dat er geen uitbreiding mogelijk is en dat het coalitieakkoord uitgevoerd kan worden met 3,4 fte.
Het nieuwe college stelt, ondanks het voornemen om te bezuinigen, toch voor om 3,8 fte In te zetten en een bekwaam wethouder op wachtgeld te sturen.
Dat is niet uit te leggen naar de burgers en de verenigingen die wel moeten bezuinigen.

Roept het college op:

Om de formatie  van het college niet hoger te maken dan de afgesproken 3,4 fte. Wat steeds het uitgangs-punt bij de onderhandelingen is geweest.
 

en gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening en naam:

D. Verwijst.; fractie CDA-Uden

Deze motie is verworpen in de raadsvergadering van 1 sept 2011

drs. M.A.H. Heffels,   raadsgriffier

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top