CDA Uden< Naar CDA.nl

Parkeervisie: Visie of willekeur?

 
In de raadsvergadering van 29 sept stond de actualisatie van het Parkeerbeleidsplan op de agenda.
Het huidige parkeerbeleid is opgesteld in 2004. Sinds die tijd is er op parkeergebied veel veranderd. Om die reden is een nieuw parkeerbeleidsplan voor de periode 2011 – 2020 opgesteld, opdat Uden adequaat kan opereren op het gebied van parkeren. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de verdere uitvoering van de uitwerkingsnota parkeerbeleid.

Het CDA diende 2 moties in om meer duidelijkheid te verschaffen.
 
Motie 1: Roept het college op tot een ½ jaarlijkse actualisatie van het parkeerbeleidsplan middels een informatienota aan de raad, te beginnen met een actualisatie voor dit parkeerbeleidsplan voor 31 december 2011.
Motie_CDA_-_Parkeerbeleidsplan_-_Halfjaarlijkse_actualisering.pdf

Motie 2: betreft de financiële afwikkeling mbt afkoop van niet te realiseren parkeerplaatsen door ontwikkelaar. Omdat deze afkoopregeling ontbreekt laat de raad het aan het college over of er wel of niet wordt voldaan aan deze financiële verplichting. Dit zou willekeur en voorkeur in de hand kunnen werken. Het CDA roept het college op: tot het voorbereiden van een beleidskader, waarbij boven vernoemde ontheffing nader omschreven wordt, en deze voor te leggen aan de raad voor 31 december 2011.
Motie_CDA_-_Parkeerbeleidsplan_-_Criteria_parkeerplaatsverplichting.pdf

De raad stemde niet in met deze moties en derhalve kan het CDA dit voorstel dan ook niet steunen.

Lees hieronder de inbreng van René Jetten ( woordvoerder ) 

Uden ligt centraal tussen de drie grote steden. Uden kent van oudsher al een aantrekkingskracht op de regio voor wat betreft het wonen, winkelen, werken en recreëren.  Uden heeft niet alleen een winkelcentrum met regionale aantrekkingskracht, maar ook een theater, binnenkort wellicht ook een Evenementen Accomodatie, een museum  en is rijk aan kunst, cultuur en sport. Kortom allemaal elementen die in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot factoren die een grotere stad van 100.000 inwoners niet zouden misstaan. En dat is ook direct de achilleshiel van deze constatering. Uden heeft slechts 40.000 inwoners, echter  met in een straal van zo’n 15 km rondom Uden, een verzorgingsgebied van circa 100.000 inwoners. Zowel voor het winkelcentrum, theater Markant als de EA zijn we dus in grote mate afhankelijk van de regio.

In het parkeerbeleidsplan van 2004 staat te lezen, en ik citeer:” Op de zaterdagmiddag ontstaat er in 2010 een ernstig tekort van meer dan 600 pp ”  en  “De huidige situatie verslechtert in ernstige mate doordat er de komende jaren als gevolg van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen extra functies aan het centrum worden toegevoegd, terwijl er per saldo nauwelijks extra openbare parkeergelegenheid wordt aangelegd”.
Dan verschijnt er in 2009 het rapport van Goudappel-Coffeng, ter ondersteuning van de EA. Daarin word geconstateerd dat er juist 122 pp over zijn. Gebaseerd op slechts drie meetmomenten, zal de meting heus wel correct zijn, maar is deze in volledige tegenstrijdigheid met het vigerende parkeerbeleidsplan van 2004 en bovendien in strijd met de huidige werkelijkheid.

Want waar het parkeerbeleidsplan van 2004 nog niet in kon voorzien; maar het voorliggende eindrapport wel had moeten opnemen, zijn de volgende stedelijke ontwikkelingen die nu en de komende jaren gaan plaatsvinden, in willekeurige volgorde en niet pretenderend compleet te zijn:
 
sinds het verschijnen van het rapport zijn er 50 pp verdwenen in het Bevrijdingspark; 
 
zijn er deze zomer op de Botermarkt 12 vergunningplaatsen ontstaan ten koste van normale openbaar beschikbare pp

worden er 4 App. complexen gerealiseerd aan het Oranjeplein die zeker van invloed zullen zijn op het parkeergedrag in de aangrenzende woonwijk en/of  parkeerplein;
 
heeft de SVU aangekondigd dat het onverharde parkeerterrein rondom de Pepper wooncomplex wordt, waardoor wederom 50 pp zullen verdwijnen.
 
Is het parkeerterrein aan de Birgitinessenstraat, goed voor 79 pp aan de beurt om ontwikkeld te worden door Hendriks-Coppelmans
 
en ten slotte zal nog dit jaar het parkeerterrein naast Take Ten betaald parkeren worden, waardoor er zeker parkeerdruk zal ontstaan, door langparkeerders in de aangrenzende woonwijk.
 
Bovendien is de westzijde van de hoofdverkeerstructuur in het centrum ( Birgitinessenstraat/St.Janstraat ) hoognodig toe aan verbetering, al was het alleen maar om de parkeergarage die zou moeten verschijnen in Hoek Plan Promenade bereikbaar te houden

Als CDA vinden wij dat deze gegevens in een kaderstellend document, niet kunnen ontbreken. Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen;  controleerbare feiten die nu plaatsvinden. Uden heeft slechts 40.000 inwoners en zal altijd afhankelijk zijn van haar directe omgeving en het potentieel aan bezoekers.  De kwaliteit in ontvangst van deze bezoekers, het “gastheerschap”  van infrastructuur en parkeerplaatsen zullen in hoge mate bepalend zijn in de komende jaren of Uden zijn aantrekkingskracht blijft behouden.

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top