CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene beschouwingen CDA Uden op Begroting 2011


 
Thema: Waar gaat de reis naar toe?
Terug naar de basis, CDA
(Communicatie, Daadkracht en Aandacht)


In deze tijden vraagt de burger een veranderende kijk op zaken. Het geldelijk gewin, de graaicultuur, een zoekende overheid met investeringen en plannen die bijna niet uit te leggen zijn. Het zijn vooral de gewone burgers, jong en oud, die zich aangesproken voelen om hun onvrede met het huidige systeem te laten horen. Het nieuwste fenomeen, de occupy-beweging, is hiervan het resultaat
Deze onvrede horen we in Uden ook, in toenemende mate keert de burger zich af van de politiek. Iedereen begrijpt dat er bezuinigd moet worden maar het gebrek aan communicatie en informatie vanuit het gemeentehuis doet de burger besluiten zich af te keren.

De burger heeft behoefte aan CDA….
Communicatie, Daadkracht en Aandacht


De welvaart in Uden is rechtstreeks afhankelijk van gebeurtenissen op het wereldtoneel. De welvaart is hoog, maar we zijn onzeker over de toekomst en de noodzakelijke bezuinigingen. Het is aan de gemeente om met een heldere visie en daadkracht keuzes te maken en de burger hierbij te betrekken. Een meerjarenbeleid wordt opgezet, samen denken en dromen over een bloeiende en groeiende gemeente. Aan burgers werd gevraagd om mee te doen, mee te denken, mee te praten over noodzakelijke bezuinigingen. Bezuinigingen die de burger accepteert en waar de ambtenaren goed naar gekeken hebben. Daarom ook de complimenten voor de wijze waarop de lijst van bezuinigingen is ontstaan. Er is grote betrokkenheid maar vervolgens laten we het afweten bij het uitdragen van plannen en geven we onvoldoende informatie. De insprekers waren hier zeer duidelijk over. Niet de bezuinigingen zorgen voor onvrede, maar de manier waarop wij, de gemeente, vervolgens de burgers, vaak professionals in hun werkgebied, niet informeren en daardoor het gevoel geven niet serieus genomen te worden.

De burger heeft behoefte aan CDA….
Communicatie, Daadkracht en Aandacht


Het CDA wil…

Luisteren naar de burger, uitdragen van het beleid en maximale inzet vragen om mee te doen.
Een kanteling in denken en handelen; dichter naar de burgers dat is wat het CDA wil.
Voor het CDA is het van belang dat de komende periode wordt gewerkt aan het brengen van evenwicht tussen wensen, belangen en mogelijkheden. Maar bovenal moeten we bedenken wat het voor onze begroting zou betekenen als de vrijwilligers vervangen zouden moeten worden door beroepskrachten. Vrijwilligers zijn goud waard en onmisbaar in een samenleving waarin de overheid een stapje terug doet. Het CDA staat voor burgerparticipatie want samen staan we sterker.
Het CDA hecht veel waarde aan elkaar helpen en ondersteunen, niemand aan de kant maar meedoen. Meedoen betekent voor ons ook echt meedoen. Iedereen is in staat om actief betrokken te zijn en om zijn steentje bij te dragen.
Verlaging van subsidie voor Platforms (33). Van de oorspronkelijke vijf inspraakorganen zijn helaas de Migrantenraad en de Jongerenraad nooit goed uit de verf gekomen. De overige drie, het Platform Minima Uden, het Platform van mensen met een handicap en het Senioren Belang Uden (als opvolger van de Seniorenraad en de Udense Samenwerkende Ouderenbonden) hebben sinds vele jaren hun plaats in de samenleving bewezen. Het CDA kiest voor continuering van de huidige situatie en niet voor het onderbrengen van de laatste twee inspraakorganen onder de paraplu van de WMO-raad. Voortzetting van subsidie is daarbij van fundamenteel belang voor de
inspraakorganen.

De burger heeft behoefte aan CDA….
Communicatie, Daadkracht en Aandacht


Willen we duidelijk zijn dan moet het schip de gekozen koers varen en behouden.

Het CDA wil cultuur behouden
Cultuur draagt bij aan onze identiteit. Cultuur verbindt mensen. Kennis nemen van elkaars cultuur brengt mensen dichter bij elkaar. Kunst is een onderdeel van de cultuur. Kunstenaars houden ons een spiegel voor. Zij laten ons op een andere, verrijkende manier tegen de samenleving aankijken.
Uden heeft voorzieningen waar een grote stad trots op mag zijn. We hebben vele voorzieningen waardoor cultureel Uden op de regionale kaart staat. Al deze voorzieningen liggen in het hart van Uden. Om de race met andere regio’s aan te kunnen gaan zal onder de noemer gastheerschap de ontvangst, van de bezoeker uit de regio in Uden, gewaarborgd moeten blijven. De infrastructuur en het aantal beschikbare parkeerplaatsen zullen bepalend zijn of investeringen in kunst, cultuur en centrum rendabel zullen zijn.
We hebben kunstenaars en culturele creativelingen die ervoor zorgen dat Uden cultureel op de kaart staat. De gemeente mag en moet zich intussen afvragen wat zij overheeft voor cultuur. Het wordt hoog tijd voor een debat in plaats van dit hap snap beleid.
Voor het CDA is het van grote waarde dat we cultuur behouden. Dat we op de eerste plaats instellingen, verenigingen en initiatieven ondersteunen tot een basisvoorziening. Het negatieve effect dat “het negeren” teweeg brengt bij deze betrokken Udense burgers is vele malen groter dan de minimale bezuiniging op de gemeentelijke begroting.
Mag de stadsdichter dan behouden blijven voor Uden?

De burger heeft behoefte aan CDA….
Communicatie, Daadkracht en Aandacht


Het CDA ziet Uden als de gemeente waar je graag verblijft
Investeren in de jeugd is super belangrijk. Dat moet iedereen een warm hart toedragen. Maar ook vindt het CDA het van groot belang dat we de mensen die Uden groot gemaakt hebben helpen en ondersteunen. Uden moet er zijn voor jong en oud.
Gekeken naar de begroting maakt het CDA andere keuzes.
Eigen bijdrage WMO 22. Het CDA kiest in het kader van de Kanteling in de WMO voor een maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage en geen inkomensonafhankelijke eigen bijdrage. Met deze keuze worden de zwaarste lasten op de sterkste schouders gelegd.
Stimuleren WMO PGB (23). Zelfredzaamheid en volwaardige deelname aan de maatschappij zijn voor het CDA belangrijke punten. Kritisch stelt het CDA zich op tegen het voornemen van de gemeente om middels stimuleren van een PGB boven ZIN een bezuiniging te realiseren. Het PGB is een goed instrument als het gaat om het kunnen voeren van de eigen regie over de zorg. Voor ouderen die de ( o.a. administratieve) consequenties niet geheel kunnen overzien is hier het middel erger dan de kwaal als de verkeerde keus wordt gemaakt Het CDA pleit ervoor dat er goede informatie komt. Helderheid en transparantie.

De burger heeft behoefte aan CDA….
Communicatie, Daadkracht en Aandacht


Onderwijs:
Voor het CDA zijn onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang basisvoorzieningen; die moeten goed zijn. Wel hopen we dat de landelijke en de lokale overheid snel een lijn uitzet om peuterspeelzalen en kinderopvang instellingen onder te brengen in één organisatie. Dat is helder en dat is een basisvoorziening.
Het CDA is dan ook blij dat er geïnvesteerd wordt in onderwijs en opvoeding.

CDA dus!!!!…. Communicatie, Daadkracht en Aandacht

Sportbeleid
De koers die de gemeente Uden ingezet heeft in het kader van het sportbeleid, is er één die op zoek is naar eenduidigheid, maximale transparantie en gelijkheid. De voorzieningen gericht op de basis en breedtesport. Dit is een weg die we enkele jaren geleden ingeslagen zijn. Het CDA hecht dan ook veel waarde aan het volgen van deze route maar wil ook hier maximale aandacht voor communicatie. Het kan niet zo zijn dat we in de gemeenteraad steeds discussies moeten voeren over een slechte informatiestroom of slechte communicatie.

CDA dus!!!!! (communicatie, Daadkracht en Aandacht)

Het CDA ziet Uden als een duurzame gemeente
We zijn verantwoordelijk om zorg te dragen voor de toekomst. Onze jeugd, maar ook de volgende generatie.
Duurzaam, schoon, veilig, waarden en normen uitdragen.
Voor het CDA is het van belang dat we keuzes maken en trouw blijven aan deze keuzes. Wij willen kwaliteit van het industrieterrein, dan komen bedrijven naar je toe. Investeren in kwaliteit, duurzaamheid, voorzieningen en goede communicatie zijn de basis van een goed economisch beleid. Daarmee willen wij verpaupering tegengaan en kwaliteit op het industrieterrein borgen.
Geef bedrijven die investeren in duurzaamheid kansen, geef medewerking. Dat geeft op de lange termijn economische resultaten en niet door op korte termijn de grond weg te geven.
Wijken waar aandacht is voor energiezuinig, nieuwe ontwikkelingen de kansen geven. Het CDA is van mening dat Uden moet investeren in een schoon en duurzaam leefmilieu om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en te omarmen..
Het CDA is dan ook heel tevreden met de aanpassingen in de straatverlichting, het volgen en inzetten van nieuwe ontwikkelingen door LED verlichting te gebruiken. Extra straatlampen te plaatsen op plekken waar de veiligheid in het geding is. Gebruik maken van de nieuwe ontwikkelingen om zonnecellen te plaatsen op daken en muren van overheidsgebouwen.
Het CDA wil de toeristen binden aan Uden.
Daarvoor moeten de bossen en grasvlaktes onderhouden zijn. Deze bossen met het bijzondere water uit de Maashorst zijn aantrekkelijk voor de recreanten, degene die toeristenbelasting betalen.

Het CDA ziet Uden als een veilige gemeente
Het veiligheidsgevoel is enorm belangrijk voor de Udense burger. Het CDA streeft naar burgerparticipatie omdat we samen sterker staan.
Deze participatie leidde tot een aantal Buurt Informatie Netwerken in de wijken en buurten van Uden. De betrokkenheid van bewoners neemt daarmee toe, men neemt niet meer automatisch aan dat “de politie het wel zal weten” en de meldingsbereidheid wordt verhoogd. Dat dit concept positieve uitwerking heeft op de sociale cohesie en veiligheid in een wijk heeft het project in Uden Zuid al enkele jaren bewezen. Een veiligheidsgevoel kun je pas creëren als je veiligheid te bieden hebt. Meer toezicht en handhaving in de woonwijken met meer aandacht voor de leefbaarheid juicht het CDA dan ook toe.
Een Buurt Informatie Netwerk is nu eenmaal gericht op BUURTen en WIJKen.
Het verdwijnen van het Meldpunt Overlast ziet het CDA nog altijd als het kind dat met het badwater is weggespoeld. Bezuinigen hoeft op bepaalde punten nu eenmaal niet altijd te leiden tot opheffing. Met de toenemende mogelijkheden van internet en de grote vlucht die de sociale media nemen moet een technisch goede oplossing gevonden kunnen worden voor een nieuw route naar een Meldpunt waar burgers 7 x 24 uur hun overlastklachten kwijt kunnen en waar communicatie over last van overlast kan plaatsvinden.

De burger heeft behoefte aan CDA….
Communicatie, Daadkracht en Aandacht


Wordt Uden de gemeente waar het prettig wonen en goed ondernemen is ?

Landbouw
Het CDA vindt een vitale en sterke landbouw zeer belangrijk gezien het grote economische belang.
Zowel in het coalitieprogramma ’naar een nieuw evenwicht’ als in de programmabegroting 2012 – 2015 zet de coalitie in op het realiseren van een landbouwontwikkelingsgebied in Odiliapeel. IJzersterk volgens het CDA !
Ook gaat in beide stukken de aandacht van de coalitie uit naar het bieden van kansen om, waar mogelijk, alternatieven voor de landbouw te kunnen uitvoeren. Ook dat past wel bij elkaar. Wederom zeer goed. Het beleid lijkt consistent met dat van de vorige coalitie !!
Maar dan gaat het mis: op blz 24 van de programmabegroting staat: afbouwen van het landbouwontwikkelingsgebied. Leek het beleid even consistent, nog vóór bladzijde 25, spreekt deze begroting zichzelf al tegen.
Wordt dit het beleid? in zeer korte tijd van het ene naar het andere uiterste? Heeft dit te maken met een visie over het landbouwbeleid in Uden of wordt deze gevoed door opportunisme ?
Het CDA vindt duurzaamheid en gezondheid belangrijke aspecten voor de toekomst van de landbouw. Er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden waar de burger maar ook de boer zich in kan vinden. Sla niet teveel door naar recreatieve oplossingen of andere neventakken. Behoudt het evenwicht zoals vermeld in het vorige coalitieakkoord en in het verkiezingsprogramma van het CDA: evenwicht in natuur, recreatie en landbouwbedrijven.

De burger heeft behoefte aan CDA….
Communicatie, Daadkracht en
Aandacht


Het CDA wil dat de gemeente Uden een dienstbare en betrouwbare overheid is.
Alle onderzoeken, metingen e.d. over dit onderwerp geloven wij wel. Wij willen dat de burgers trots zijn op Uden, vertrouwen krijgen in politiek Uden.
De politiek kan alleen betrouwbaar worden gevonden als we met elkaar investeren om in gesprek te zijn en te blijven, door de juiste informatie te geven en aan te sluiten bij de vragen en behoeftes van de Udense burger.
De Udense burger hun mening vragen dat is de eerste stap die gezet is en nu de volgende stappen.

Daarom CDA…. Communicatie, Daadkracht en Aandacht.

Algemene_beschouwingen_cda_uden_2011.pdf
Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top