CDA Uden< Naar CDA.nl

Veiligheid fietstunnels niet voldoende


Schriftelijke vragen over onderhoud fietstunnels
 
Drie fietstunnels binnen de gemeente Uden krijgen een opknapbeurt. Hierbij gaat het om de tunneltjes aan de Munterweg, Ruiterweg en Boekelsedijk.
Daarbij geldt dat de aanpassingen van de tunnels erop gericht zijn dat de gebruikers er veiliger en met een veiliger gevoel door kunnen gaan rijden.
 
Het verlichtingsniveau in en bij de fietstunnels wordt  aangepast zodat deze voldoet aan de geldende normen. Ook krijgen  de tunnels een “anti-graffity” behandeling.
Tot onze spijt moeten wij constateren dat de veiligheid rond andere fietstunnels binnen de gemeente Uden er slechter aan toe zijn dan de drie eerder genoemde.
 
Met name de situatie  in de fietstunnel aan de Vloetrand is ver beneden de geldende normen.
Hier ontbreekt iedere vorm van verlichting, zowel in als rondom de tunnel, en omdat  dagelijks vele schoolgaande kinderen en jongeren vanuit de omliggende dorpen hier gebruik van maken is hier  sprake van een onveilige en onaanvaardbare situatie.
Ter illustratie zie onderstaande foto’s

Vragen:
1. Is het college ook bereid om de veiligheidssituatie in en rond de fietstunnel aan de Vloetrand  in kaart te brengen.

Antwoord:
 Het aanpassen van de drie fietstunnels wordt gefinancierd vanuit de Grondexploitatie(GREX) Hoenderbos/Velmolen 2011. Dit betekent dat er nu alleen middelen zijn omgrootschalig de drie genoemde fietstunnels te onderhouden. Dit in het kader van eenverbeterde verbinding tussen Uden-Zuid en Uden. Uit een inspectie naar aanleiding van uw vraag is gebleken dat de verlichting inderdaad niet toereikend is. Het college is bereid om de veiligheidssituatie in en rondom de fietstunnel aan de Vloetrand te verbeteren.
       
2. Zo ja,  Is het College bereid om zo snel mogelijk maatregelen te treffen die de veiligheid en veiligheidsbeleving van deze en  alle andere fietstunnels in de gemeente Uden verbetert.

Antwoord: Ja, het College wil graag kleinschalige maatregelen, op het gebeid van openbare verlichting, treffen welke de veiligheid en de veiligheidsbeleving van deze fietstunnel verbeteren. Grootschalig onderhoud kan niet vanuit dit budget. Voor de begroting van 2013 zullen middelen worden aangevraagd om de fietstunnel Vloetrand grootschalig te onderhouden  
 
3. Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn kunnen we die maatregelen verwachten?
 
Antwoord: Maatregelen die zullen worden getroffen bij de Vloetrand, zijn de volgende:
• De verlichting in de tunnel wordt aangepakt en daarmee verbeterd;
• De verlichting naar de tunnel toe en van de fietstunnel af zal worden verbeterd door het bijplaatsen van een aantal lichtmasten.
De werkzaamheden aan de verlichting van de vier fietstunnels zal worden uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2012.

ANTWOORD COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 6 december 2011
 

Mirjam de Groot
CDA fractie Uden


Boekelse dijk

Boekelsedijk


< STRONG>Vloetrand Volkel


< STRONG>Vloetrand Volkel
Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top