CDA Uden< Naar CDA.nl

Verlichting voor fietstunnel Volkel


Naast de drie fietstunnels aan Munterweg, Ruitersweg en Boekelsedijk die een opknapbeurt krijgen, komt ook de fietstunnel aan Vloetrand in Volkel aan de beurt. Het CDA had daar om gevraagd met schriftelijke vragen.

In de fietstunnels moeten gebruikers een veiliger gevoel krijgen en daarom wordt er wat aan de verlichting gedaan. Ook krijgen de wanden een “anti graffity” behandeling.
In Volkel ontbreekt volgens het CDA iedere vorm van verlichting, zowel in als rondom de tunnel, en omdat dagelijks vele schoolgaande kinderen en jongeren vanuit de omliggende dorpen hier gebruik van maken is hier sprake van een onveilige en onaanvaardbare situatie.
Het aanpassen van de drie fietstunnels wordt gefinancierd vanuit de grondexploitatie Hoenderbos - Velmolen 2011. Dit betekent volgens het college dat er nu alleen middelen zijn om grootschalig de drie genoemde fietstunnels te onderhouden. Dit ook voor een betere verbinding tussen Uden-Zuid en Uden. Uit een inspectie naar aanleiding van de vraag van het CDA is gebleken dat de verlichting inderdaad niet toereikend is. Het college is bereid om daar ook wat aan te doen. Voor de begroting van 2013 wordt rekening gehouden met grootschalig onderhoud voor de fietstunnel Vloetrand. De werkzaamheden aan de verlichting van de vier fietstunnels worden uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

BRON: kliknieuws.nl

 Schriftelijke vragen over onderhoud fietstunnels

Drie fietstunnels binnen de gemeente Uden krijgen een opknapbeurt. Hierbij gaat het om de tunneltjes aan de Munterweg, Ruiterweg en Boekelsedijk.
Daarbij geldt dat de aanpassingen van de tunnels erop gericht zijn dat de gebruikers er veiliger en met een veiliger gevoel door kunnen gaan rijden.

Het verlichtingsniveau in en bij de fietstunnels wordt aangepast zodat deze voldoet aan de geldende normen. Ook krijgen de tunnels een “anti-graffity” behandeling.
Tot onze spijt moeten wij constateren dat de veiligheid rond andere fietstunnels binnen de gemeente Uden er slechter aan toe zijn dan de drie eerder genoemde.

Met name de situatie in de fietstunnel aan de Vloetrand is ver beneden de geldende normen.
Hier ontbreekt iedere vorm van verlichting, zowel in als rondom de tunnel, en omdat dagelijks vele schoolgaande kinderen en jongeren vanuit de omliggende dorpen hier gebruik van maken is hier sprake van een onveilige en onaanvaardbare situatie.
Ter illustratie zie onderstaande foto’s

Vragen:
1. Is het college ook bereid om de veiligheidssituatie in en rond de fietstunnel aan de Vloetrand in kaart te brengen.

Antwoord:
Het aanpassen van de drie fietstunnels wordt gefinancierd vanuit de Grondexploitatie(GREX) Hoenderbos/Velmolen 2011. Dit betekent dat er nu alleen middelen zijn omgrootschalig de drie genoemde fietstunnels te onderhouden. Dit in het kader van eenverbeterde verbinding tussen Uden-Zuid en Uden. Uit een inspectie naar aanleiding van uw vraag is gebleken dat de verlichting inderdaad niet toereikend is. Het college is bereid om de veiligheidssituatie in en rondom de fietstunnel aan de Vloetrand te verbeteren.

2. Zo ja, Is het College bereid om zo snel mogelijk maatregelen te treffen die de veiligheid en veiligheidsbeleving van deze en alle andere fietstunnels in de gemeente Uden verbetert.

Antwoord: Ja, het College wil graag kleinschalige maatregelen, op het gebeid van openbare verlichting, treffen welke de veiligheid en de veiligheidsbeleving van deze fietstunnel verbeteren. Grootschalig onderhoud kan niet vanuit dit budget. Voor de begroting van 2013 zullen middelen worden aangevraagd om de fietstunnel Vloetrand grootschalig te onderhouden

3. Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn kunnen we die maatregelen verwachten?

Antwoord: Maatregelen die zullen worden getroffen bij de Vloetrand, zijn de volgende:
• De verlichting in de tunnel wordt aangepakt en daarmee verbeterd;
• De verlichting naar de tunnel toe en van de fietstunnel af zal worden verbeterd door het bijplaatsen van een aantal lichtmasten.
De werkzaamheden aan de verlichting van de vier fietstunnels zal worden uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2012.

ANTWOORD COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 6 december 2011

Mirjam de Groot
CDA fractie Uden

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top