CDA Uden< Naar CDA.nl

Stem college is belangrijker dan van de ondernemers


Donderdagavond 15 dec besprak de raad uitbreiding openingstijden horeca Uden en uitbreiding van de nachtzaken.

Jammer dat het college niet wilde luisteren en niet voor reden vatbaar is.

De Huvo heeft de laatste maanden regelmatig aangegeven dat zij geen meerdere nachtzaken in Uden willen. Daarvoor is geen markt, de veiligheid is in het gedrang en er is niet met de HUVO over gesproken.

Wij als CDA hebben aan de wethouder gevraagd wat de reden voor dit initiatief is? Hij gaf aan dat Uden meer gasten wil ontvangen in het uitgaansleven. Een bruisend Uden.
 
CDA Uden is tegen dit voorstel en wel om de volgende redenen:
- Communicatie: er is nauwelijks overleg tussen college, politie en HUVO. Je bent samen verantwoordelijk maar het college wil dit doordrukken zonder ondersteuning van de ondernemers.

- Meerdere nachtzaken in Uden is niet wenselijk in het kader van de veiligheid. In onze ogen gaat dit geld kosten, de politie zal op sterkte moeten zijn en dat heeft tot gevolg verdelen van mankracht en andere taken laten liggen.

Met ingang van 1 juli 2012 gaat de nieuwe Drank en horeca wet in. Daarmee komt toezicht op het uitgaansleven meer richting de gemeente. Gaat het college dan extra toezichthouders inzetten?

- Het college stelt een pilot voor. Een pilot is van tevoren overdacht; wat wil je bereiken in een pilot, waneer slaagt een pilot, aan welke criteria moet een pilot voldoen, wat zijn de financiële gevolgen? Het college heeft nog geen kader opgesteld en het veiligheidsplan is niet eens besproken met de horeca ondernemers.

Dit lijkt erg veel op "Sturen met losse handen", het meest recente rapport van de rekenkamercommissie.
Het CDA is tegen en kan het college absoluut niet volgen met deze manier van werken.

Dirk Verwijst
CDA-fractie voorzitterVoorlopig vijf nachtzaken in Uden 

Bron: kliknieuws.nl


Met veertien stemmen voor en dertien tegen heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten dat de sluitingstijden voor de horeca worden verruimd tot standaard 03.00 in het weekend en het aantal nachtzaken wordt uitgebreid. Voorlopig blijft dat bij maximaal vijf voor een jaar vanaf januari 2012. Waarmee het amendement van D66 met een zelfde kleine meerderheid werd aangenomen.

Het helemaal vrijgeven van het aantal nachtzaken is voor D66 pas aanvaardbaar als na een jaar blijkt dat de zaken geen ongewenste effecten hebben op de veiligheid en leefbaarheid.
Het voorstel van burgemeester en wethouders was namelijk dat het aantal nachtinrichtingen niet wordt gelimiteerd.
Ook nu waren de meeste uitbaters en kasteleins van Uden aanwezig op de publieke tribune. Zij zijn samen met hun belangenvereniging HUVO tegen het voorstel. Voor de tegenstanders van het voorstel, de SP, Gewoon Uden, de fractie Gerda Vervoort en het CDA is dat ene jaar proefdraaien een pijnpunt. Zij zouden liever zien dat er eerst een ricoanalyse gemaakt wordt en welke criteria er voor nachtzaken gelden. Ook zouden ze meer invloed willen hebben op het veiligheidsplan, zodat dit breder gedragen wordt. Een amendement van de SP om uitstel van de beslissing werd niet door de coalitiepartijen gesteund.

Pilot
Don Freijters van D66 had goed geluisterd naar de bezwaren van de horeca. Vandaar zijn amendement. De angst van de horeca, omwonenden en andere politieke partijen moet volgens hem niet in de wind geslagen worden, maar als advies worden gezien. Maar volgens de oppositie handelt hij er niet naar. “Wat is het verschil, drie of vijf nachtzaken. Het is vlees noch vis”, stelde Ruud Geerders van Gewoon Uden. Hij vroeg zich samen met de fractie Gerda Vervoort af waarom een ondernemer zou investeren in iets dat na een jaar afgelopen kan zijn. “Kan die ondernemer na een jaar z’n boeltje weer inpakken als het u niet bevalt?” “Ik geloof niet in die pilot”, zei ook Vervoort.

Politie
Op vragen of de politie het wel aankan als er teveel overlast is zei burgemeester Henk Hellegers dat dit nou juist in dat jaar zal blijken. “We kunnen tussentijds altijd terug en aan de raad vragen om maatregelen.” “Dan kunnen we toch niet anders dan ervoor zorgen dat die veiligheid gewaarborgd wordt”, zei Geerders verontwaardigd. Hij begreep nog steeds niet waarom dit voorstel er ‘doorgedrukt moet worden’. Omdat er behoefte aan is, meende Ramona Sour van Jong Uden. Zij had gezien dat er bij de twee bestaande nachtzaken in het weekend een rij buiten staat. Wethouder
Thijs Vonk wil geen doemscenario’s maar een bruisend uitgaansleven. “We doen dit niet uitsluitend voor de ondernemers, maar voor de bevolking. "
De Veghelse gemeenteraad heeft deze zelfde avond nee gezegd tegen het voorstel om van Broadway in Erp een nachtzaak te maken. Volgens de politie om veiligheidsredenen. Veghel valt onder dezelfde politie-eenheid als Uden. “Maar hier gaat het om een zaak buiten het horecaconcentratiegebied. Ook aanvragen uit Volkel of Odiliapeel zullen om die reden niet gehonoreerd worden”, legde Hellegers uit.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top