CDA Uden< Naar CDA.nl

Vanaf 2013 óók aanpak rest winkelcentrum


Het CDA wilde donderdagavond 22 dec de centrumvisie 2016 alleen vaststellen als de raad het amendement van de fractie zou ondersteunen. Daarmee wilde het CDA bereiken dat er na duidelijkheid over het centrumplan Hoek Promenade in 2012- ook bij het niet doorgaan van dit plan- vanaf 1 januari 2013 geïnvesteerd wordt in het ‘binnenrondje’ van het winkelcentrum. Er mag niet gewacht worden totdat de Hoek Promenade is gerealiseerd, zo stelde het CDA bij monde van Mirjam de Groot. Ze kreeg haar zin.

Volgens het raadslid is het voor het Udense winkelcentrum noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt over investeringen. “Uden mag zijn kracht niet verliezen. Nu ligt er veel teveel nadruk op het plan Hoek Promenade, maar er is meer te doen”, aldus De Groot die zegt twijfels te hebben over het nieuwe plan. “De wethouder ziet geen beren op de weg. Wij helpen hem hopen dat het gerealiseerd wordt.” De VVD/Leefbaar Uden gaf haar gelijk. “We kunnen de euro’s maar een keer uitgeven”, zei Wilbèr van den Bosch. “Wat let u om eerst te investeren in het binnenrondje en daarna pas de Hoek Promenade”, vroeg Ruud Geerders van Gewoon Uden. Dat ziet de VVD/LU liever andersom. Die hoek is toch belangrijker voor de fractie. Geerders steunde in eerste instantie het amendement van het CDA. Toen stond er nog ‘dat naast de ontwikkelingen op de hoek Promenade, vanaf 2012 ook geïnvesteerd moet worden in de rest van het centrum’. Hij was het eens met De Groot die stelde dat het centrum verloedert. Toen het CDA het aanpaste en er vanaf 2013 in zette in overleg met de wethouder, haakte Geerders af. Zo is het vlees noch vis en gebeurt er nog weer een jaar helemaal niks.” De overige fracties, behalve de SP, steunde het CDA wel, omdat ook de wethouder dat ook deed. 

Bron: kliknieuws.nl

Amendement

Onderwerp:
Centrumvisie  Uden 2016

Overwegende dat:

1. De centrumvisie teveel gericht is op het feit dat verdere ontwikkelingen en acties pas plaats-vinden na realisatie van centrumplan Promenade.

2. Dat bij uitstel of afstel van het centrumplan Promenade verdere ontwikkelingen van het cen-trum, volgens de centrumvisie, niet gerealiseerd worden.

3. Het college nog steeds geen duidelijkheid heeft gegeven of er investeerders zijn  voor het plan Promenade ondanks de belofte dat die duidelijkheid er eind 2012 zou zijn.

4. 
o In de centrumvisie staat aangegeven dat “Na realisering van het centrumplan Prome-nade richten we ons op de rest van het binnenrondje”.
o Het ongewenst is dat bij het uitblijven van concrete ontwikkelingen centrumplan Pro-menade er geen ontwikkelingen plaatsvinden voor de rest van het binnenrondje.

5. 
Dat het voor het huidige centrum van Uden noodzakelijk is dat er snel duidelijkheid komt voor de investeringen in het centrum wil Uden als winkelcentrum zijn kracht en kwaliteit niet verlie-zen en dat “die stip op de horizon in 2016” zeker gerealiseerd is.
 
Besluit:
De centrumvisie vast te stellen met dien verstande dat in de visie woordelijk wordt opgeno-men dat de gemeente – nadat er duidelijkheid is over het centrumplan Promenade in 2012 bij het niet doorgaan vanaf 1 januari 2013 gaat investeren
in de rest van het binnenrondje en daarmee niet wacht totdat centrumplan Promenade gerea-liseerd is.

En gaat over tot de orde van de dag,


Datum: 22 december 2011
 
Het lid: Mirjam de Groot

Mirjam de Groot- Arts |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

mirjamdegroot@cdauden.nl
Zie ook: Centrum aanpakken


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top