CDA Uden< Naar CDA.nl

Extra verpleeghuisplaatsen bij Retraitehuis?

 
CDA Uden stelt schriftelijke vraag over houding van het college om geen medewerking te verlenen aan extra verpleeghuisplaatsen bij Retraitehuis.

Retraitehuis wil uitbreiden maar mag niet ( kliknieuws.nl )
Het CDA begrijpt niet waarom burgemeester en wethouders tegen uitbreiding zijn van het aantal zorgplaatsen door het Retraitehuis aan de Volkelseweg. Volgens CDA-raadsleden Piet van der Wilden en Mirjam de Groot kampt Uden met een tekort van zeker zestig verpleeghuisplaatsen, oplopend naar 120-150 in 2015. Zij stellen er vragen over aan het college.

Binnen de huidige prognose nog te bouwen woningen voor beschermd wonen/ zorgwoningen zijn volgens het CDA maar 32 woningen aan het Ontmoetingsplein Bitswijk bestemd voor dementerende ouderen. Het Retraitehuis wil ruim vijftig plaatsen realiseren in de directe nabijheid van de huidige locatie. Het college wil dat niet omdat uitbreiding op deze locatie niet zou passen binnen het concept gebiedsgericht werken met multifunctionele accommodaties. Het zou leiden tot een te grote concentratie van plaatsen met 24-uurs zorg op deze locatie, aldus de CDA raadsleden.
Het CDA vraagt zich af of het college niet op de hoogte is van het feit dat er wachtlijsten zijn voor verpleeghuisplaatsen en dat Udense patiënten noodgedwongen worden geplaatst in verpleeghuizen in de wijde omgeving. Van der Wilden wil weten of het college onderkent dat uitbreidingsplannen van het Retraitehuis juist een kans zijn om de wachtlijsten in Uden te verminderen. “Een kans die we niet moeten laten lopen?” Het CDA vraagt of het college daarom bereid is het in het verleden ingenomen standpunt te heroverwegen en mee wil werken aan de realisering van de plannen van het Retrait

Schriftelijke vragen aan College 
Uden kampt met een tekort van ruim 60 verpleeghuisplaatsen in 2012, oplopend naar 120-150 in 2015. Binnen de huidige prognose nog te bouwen woningen voor beschermd wonen/ zorgwoningen zijn slechts 32 woningen (Ontmoetingsplein Bitswijk) bestemd voor dementerende ouderen.
 
Het Retraitehuis wil een extra aantal van ca. 50 plaatsen realiseren in de directe nabijheid van de huidige locatie.
Volgens onze informatie is het College afhoudend om hieraan medewerking te verlenen, omdat uitbreiding op deze locatie niet zou passen binnen het concept Gebiedsgericht werken met Multifunctionele Accommodaties; het zou leiden tot een te grote concentratie van plaatsen met 24-uurs zorg op deze locatie.

Vragen:
1. Is het College op de hoogte van het feit dat er wachtlijsten zijn voor verpleeghuisplaatsen en dat Udense patiënten noodgedwongen worden geplaatst in verpleeghuizen in de wijde omgeving?

2. Is het College op de hoogte van de uitbreidingswensen van het Retraitehuis?

3. Is het College met ons van mening, dat de uitbreidingsplannen van het Retraitehuis een kans zijn om het wachtlijsten tekort in Uden te verminderen? Een kans die we niet moeten laten lopen?

4. Zo ja, is het College bereid, het in het verleden ingenomen standpunt te heroverwegen en mee te werken aan de realisering van de plannen van het Retraitehuis? Zo nee, waarom niet?

24 januari 2012

ANTWOORD COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 31 januari 2012
1. Ja. Daarom interpreteren wij vragen rond wachtlijsten vanuit gemeentelijk perspectief en beleid breder als louter een vraag naar meer intramurale verpleegplaatsen. Bij deze ontwikkelingen denken wij aan:
- extramuraliseren van zorg;
- versobering van deAwbz-zorg;
- scheiden van wonen zorg;
- krimpende beroepsbevolking en dus minder professionals in de zorg bij een groeiende zorgvraag.
 
Bovendien kunnen wij intramurale zorg, voor zover mogelijk wel op weg helpen, maar ligt de verantwoordelijkheid voor deze zorg bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders, De gemeente neemt haar ondersteunende rol binnen het kader van de Wmo en probeert daarbij met inzet van het participatiebeleid, het beleid voor gebiedsgericht werken en daarbinnen het accommodatiebeleid mensen zo lang mogelijk uit de intensieve zorg te houden en te stimuleren dat mensen zo lang en goed mogelijk zorg thuis houden.
 
2. Ja. Wij hebben hierover met het bestuur van het Retraitehuis overleg gevoerd.
 
3. Wij onderkennen de problematiek van de wachtlijsten. Juist daarom zijn we ook in overleg met het bestuur van het Retraitehuis over de vraag hoe we uitbreiding van deze zorgvoorziening elders in Uden mogelijk kunnen maken.
 
4. Heroverwegen is niet van toepassing, omdat wij juist samen met het Retraitehuis en het Zorgkantoor werken aan plannen tot uitbreiding van psychogeriatrische zorg (zorg voor dementerenden). Wij doen dat alleen niet bij het Retraitehuis zelf, vanwege een overconcentratie van zorg die dan het gevolg is, maar zoeken een daarvoor geschikte locatie elders in Uden. De overwegingen bij dit besluit hebben wij uitgebreid besproken met het bestuur van het Retraitehuis. Wij verwijzen in dit verband graag naar onderstaand persbericht van het Retraitehuis.

Retraitehuis, aan de Volkelseweg in Uden” maakt zich op” voor de toekomst !!
In de Udense samenleving is het Retraitehuis ’n begrip !
Sinds bijna ’n eeuw verblijven op die plek aan de Volkelseweg de zusters Dienaressen van de H.Geest, die daar een magnifieke lokatie hebben voor de verzorging en verpleging van ouder wordende kloosterlingen, maar óók –tegelijkertijd- ruimte voor verzorging en verpleging bieden aan de mensen uit de regio Uden. Dat slaat aan, want de bijzondere, traditioneel met persoonlijke aandacht gekwalificeerde dienstverlening in een kleinschalige setting is voor mensen van binnen en buiten de regio aanleiding om zich aan te melden bij het Retraitehuis.
Inmiddels hebben ook 19 niet-klooster-gebonden mensen aandacht en verzorging in het retraitehuis.
Het Retraitehuis moet blijven ! Dat is óók de opvatting van het gemeentebestuur van Uden, dat onlangs de loftrompet stak over aanwezigheid en zorg-nivo dat in het retraitehuis geboden wordt. De inspanningen van het bestuur van het Retraitehuis en van de zuster-congregatie zijn er op gericht om de dienstverlening in een “kleinschalige setting” vooral toekomst te bieden.
 
Bijna natuurlijk staat op gespannen voet met elkaar het behoud van een kleinschalige woon- en - verpleegvoorziening met de tendenzen tot schaal-vergroting die allerwege worden bepleit in relatie tot verzorging en verpleging ( van ouderen), met name om bedrijfs-economische redenen.
Het bestuur van het Retraitehuis is gelukkig met de opvatting van het gemeentebestuur van Uden dat hogelijk de funktievervulling van dit moment waardeert maar óók ziet dat het verder functioneren in deze setting géén continuïteit gaat geven voor de middellange termijn.
Het gemeentebestuur – en in het verlengde daarvan- de rijksoverheid heeft onlangs aan het “Retraitehuiis” de ruimte geboden om zich – exclusief- in Uden nader te ontwikkelen, daarbij zicht houdend op de kleinschaligheid van “het huis” en tegelijkertijd oog hebbend voor de noodzakelijke bedrijfseconomische omstandigheden om de toekomst veilig te stellen.
 
Dat betekent dat – gelet ook op andere gemeentelijke doelstellingen- voor noodzakelijke capaciteitsvermeerdering moet worden gedacht aan uitbreiding van het aantal zorg-plaatsen buiten de lokatie Volkelseweg .
Het bestuur van het Retraitehuis gaat welgemoed “op weg” om de realisatie van de doelstelling “behoud van het Retraitehuis met meervoudige uitwerking elders in Uden” doelgericht tot uitvoering te brengen.
Uden, 26 januari 2012.
jman.vrg 
 

Ingediend door:

Piet  van der Wilden |Raadslid
Commissie Publiekszaken (PZ) 

pietvanderwilden@cdauden.nl 
Tel. 0413
- 264324

Mirjam de Groot- Arts |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

mirjamdegroot@cdauden.nl
0413 - 273181

 
Brief_SBU_behoefte_aan_zorgwoningen__1_.pdfTerug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top