CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie: Tekort aan verpleeghuisplaatsen


Raad kiest toch voor ouderen in de wijk ( klikinieuws.nl )
Bij het Volkshuisvestingsbeleid van Uden lijkt het voor de gemeenteraad ( 16 feb j.l. ) vooral over ouderen te gaan. Het initiatief van het Retraitehuis om op eigen terrein uit te breiden met 55 zorgplaatsen werd gewaardeerd en kwam ook donderdagavond weer ruimschoots aan de orde. Toch koos de raad uiteindelijk met een meerderheid voor het standpunt van burgemeester en wethouders. Die willen meer kleinschalige voorzieningen in de wijken en niet geconcentreerd op een plek buiten het centrum.

Vandaar de motie van het CDA om de uitbreiding van het Retraitehuis toe te staan.Wethouder Sultan Günal hield de boot af. Ze onderkende de noodzaak om er iets aan te doen en ze garandeerde dat er gezocht wordt naar geschikte plekken, ook samen met het Retraitehuis en SBU. Ze gaf aan dat het zorgkantoor geen extra plaatsen bij het Retraitehuis zal financieren, dus alleen al daarom zou het daar niet kunnen. Vreemd, vonden Mirjam de Groot (CDA)en Ruud Geerders. “Het gaat hier om hun eigen terrein en ze willen daar zelf investeren. Het kan nergens goedkoper en sneller dan daar.” Toch werd de CDA-motie weg gestemd. De meerderheid vertrouwt erop dat uitbreiding van ouderenhuisvesting zoals vastgelegd in het beleid, genoeg soelaas zal bieden voor de toekomst. “Beter kleinschalig in de wijk dan op bestaande locaties blijven stapelen”, vond ook Spencer Zeegers van de SP. De Groot meldde dat ze het nog niet op zou geven. De fractie zal op een andere manier de aandacht blijven vragen voor dit onderwerp. Geerders trok zijn motie in. “Ik heb een heel simpel voorstel en het college doet daar veel te moeilijk over. Dat heeft geen enkele zin.”

Lees ook: Geen extra verpleeghuisplaatsen bij Retraitehuis?

  
Motie naar aanleiding van Raadsvoorstel Volkshuisvestingsbeleid (2012/4783).

Onderwerp: tekort aan verpleeghuisplaatsen

De Raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 16 februari 2012,

gelezen het raadsvoorstel Volkshuisvestingsbeleid,

overwegende dat:

* de gemeente een zorgplicht heeft ten opzichte van haar inwoners;
* er wachtlijsten zijn voor intramurale verpleeghuisplaatsen;
* de vraag hiernaar groter is dan tot nu toe is aangenomen;
* de gemeente niet zelf bouwplannen ontwikkelt, maar wel de regisserende,faciliterende en ondersteunende rol op zich kan nemen;
* er een eerste gezamenlijk overleg is geweest tussen Gemeente,zorgaanbieders en Area;
* het Retraitehuis uitbreiding wil op eigen terrein;
* deze ontwikkeling past in de door de raad vastgestelde visie Centrum Oost;
* indien het College deze locatie afwijst, een potentieel geschikte plek verloren gaat.

Roept het college op:

* ontwikkeling op eigen terrein van het Retraitehuis toe te staan, omdat daarmee ontwikkeling op korte termijn geborgd is;
* overleg met de zorgaanbieders en Area constructief voort te zetten met de intentie om te komen tot een oplossing voor het tekort aan verpleeghuisplaatsen binnen de gemeente Uden en de raad daarover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Mirjam de Groot-Arts; fractie CDA

Deze motie is verworpen in de raadsvergadering van 16 februari 2012.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top