CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA Uden wil gebiedsplatforms betrekken bij politie-inzet


Het CDA Uden heeft in de commissievergadering Algemene Zaken van woensdag 21 maart een voorstel gelanceerd om de in Uden aanwezige gebiedsplatforms te betrekken bij de invulling van een aantal politie-uren per gebied. 
Bij monde van burgerraadslid Mans van de Laar wil het CDA Uden naar het voorbeeld van de gemeente Rotterdam met het project De Buurt Bestuurt de gebiedsplatformen inschakelen bij het vaststellen van prioriteiten voor het jaarplan van de politie.
 
In dat Rotterdamse project  gaat het in essentie  om het organiseren van de inbreng van bewoners bij het stellen van die prioriteiten, het oplossen van problemen in de buurt en het vergroten van de zelfredzaamheid.
Veiligheid en leefbaarheid worden er vergroot door bewonersinitiatieven te stimuleren.  De Buurt Bestuurt wil bewoners activeren en laten participeren door hen een stem te geven en nauw te laten samenwerken met vertrouwde professionals.
 
Op dit moment werkt Buurt Bestuurt in diverse wijken binnen de regio Rotterdam-Rijnmond. Politie en stadstoezicht bieden beide 200 uur personeel gedurende een periode van twee maanden. In een Buurt Bestuurt comité (afspiegeling van de buurt) kunnen bewoners aangeven waarvoor deze uren in te zetten. Via SMS koppelt politie direct terug wanneer uren worden ingezet voor de bewoners. Maandelijks komt het Buurt Bestuurt comité bijeen om inzet en resultaten te bespreken en prioriteiten bij te stellen. De deelgemeente is vertegenwoordigd om structurele problemen op te pikken en terug te koppelen. Het Rotterdamse Delphi opbouwwerk heeft een ondersteunende functie.

De principes van Buurt Bestuurt zijn:

1. Buurt Bestuurt betrekt bewoners actief bij hun wijk en geeft hen een stem in de aanpak van problemen. Bewoners weten het beste wat er speelt en wat als eerste aanpak verdient;
 
2. Bij Buurt Bestuurt kijken bewoners samen met de professionals waaraan zij moeten werken in de wijk. De bewoners geven aan  ‘wat’  en de professionals kijken vervolgens  ‘hoe’ dat het beste kan gebeuren;
 
3. De goede samenwerking tussen bewoners en professionals versterkt het vertrouwen en de resultaten zijn snel zichtbaar;
 
4. Over acties wordt actief gecommuniceerd.

In Uden zou, aldus het CDA, met behulp van Vivaan een soortgelijke rol weggelegd kunnen zijn voor de gebiedsplatforms. Dit zijn tenslotte de integrale overlegpartners van de gemeente inzake leefbaarheid en veiligheid in de wijken en zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven. Nu de gebiedsplatformen zijn aangesteld  is dit een goede gelegenheid om de gebiedsplatforms inzake leefbaarheid en veiligheid in de wijken een rol te geven.  

Mans van de Laar | Burgerlid
Commissie Algemene zaken (AZ)

mansvandelaar@cdauden.nl

0413-269949


 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top