CDA Uden< Naar CDA.nl

Achterstallig onderhoud Terra Victa

 
In de raadsvergadering van 15 februari heeft de raad goedkeuring gegeven aan de overname van Terra Victa in Odiliapeel door de gemeente.

In de commissievergadering van Algemene Zaken (d.d. 31/1/2012) zijn vragen gesteld over de staat van onderhoud. Toen is ook aangegeven dat de staat van onderhoud bekend is en dat er extra geld is gereserveerd in 2012.
Op dit moment echter is de staat van Terra Victa zodanig dat het CDA vindt, dat het verstandig is om een inhaalslag te maken:

• de vloer is versleten waardoor veiligheid van sporters in het geding komt

• uit een inventarisatie blijkt dat aan het gebouw (los van de vloer) voor een kleine € 100.000,00 aan achterstallig onderhoud noodzakelijk is

Bovendien voldoet Terra Victa niet aan de hedendaagse eisen van sportaccomodaties. Een sporthal met 2 zaaldelen moet 4 kleedlokalen hebben. Terra Victa heeft er 2 wat leidt tot een onverantwoord hoge bezetting van deze lokalen. 2 Extra kleedlokalen zijn om die reden noodzakelijk.

In de onderhoudsplanning gemeentelijke eigendommen staat voor 2012 een bedrag opgenomen van € 39.500,00 en voor de jaren 2013 – 2017 een bedrag van € 38.500,00 per jaar.

CDA heeft de volgende vragen:
1) Is het college op de hoogte van bovenstaande informatie ?
Ja, het college is op de hoogte van bovenstaande informatie. Van het totaal genoemde bedrag aan achterstallig onderhoud ad € 100.00,00 is een bedrag van ruim € 70.000,00 bestemd voor de Vereniging van Eigenaren (VVE). De verantwoordelijk ambtenaar voor onderhoud gebouwen heeft al contact met de VVE om dat deel van het achterstallig onderhoud zo spoedig mogelijk aan te pakken.

2) Deelt het college de mening van het CDA dat het verstandig om is om een inhaalslag te maken om de kwaliteit van Terra Victa versneld weer te kunnen waarborgen ?
Wat betreft de vloer worden op dit moment al offertes opgevraagd om een en ander zoals opgenomen in de onderhoudsplanning 2012 te kunnen realiseren.
  
3) Is het college bereid om een deel van het geld wat voor de jaren t/m 2017 bestemd is, naar voren te halen en te gebruiken om achterstallig onderhoud uit te voeren en om nieuwe kleedlokalen te realiseren. Zo nee, waarom niet ? 
Wat betreft de sportvloer. Deze staat dit jaar op de planning om te vervangen. De realisatie van nieuwe kleedlokalen in Terra Victa is gekoppeld aan de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Odiliapeel. Momenteel wordt gewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor de MFA.
Drie gebouwen maken hier onderdeel van uit: gemeenschapshuis Terra Victa, Basisschool Den Dijk en het Peelhonk. In de haalbaarheidsstudie wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de MFA er uit komt te zien en waar de diverse organisaties een plekje krijgen. Pas op het moment dat de gemeente over deze informatie beschikt, kan een integrale afweging worden gemaakt over de meest geschikte locatie voor de nieuwe kleedkamers en kan gestart worden met de realisatie hiervan. Met de haalbaarheidsstudie zoeken we, in overleg met de gebruikers van de MFA, naar een zo optimaal mogelijk ruimtegebruik en een zo optimaal mogelijke exploitatie.
De haalbaarheidsstudie wordt volgens planning in september 2012 aan de Raad voorgelegd ter goedkeuring.
Vooralsnog is het dus niet nodig om de budgetten bestemd voor onderhoud t/m 2017 naar voren te halen om het achterstallig onderhoud te realiseren.

< /TD> Franko van Lankvelt |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO) 

frankovanlankvelt@cdauden.nl 

0413-331688

 


 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top