CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA Uden wil meer info

 
Om een beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen van het grondbedrijf vraagt het CDA Uden bij monde van Franko van Lankvelt om niet 1 maar 2 x per jaar de raad te informeren. In tegenstelling tot hun eigen wethouder Peerenboom ( VVD ) stemde de VVD en Jong Uden fractie tegen. Het amandement werd wel door de overige partijen aangenomen.

 
Amendement
 

Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
 
Amendement: Raadsvoorstel Meerjarenperspectief (MJP) 2012 grondbedrijf Uden (2012/5495)
Onderwerp: Ontwikkelingen Grondbedrijf

De Raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 26 juni 2012,
 
overwegende dat:
 
• De uitgifte van gronden door de verslechterde economische situatie leidt tot grotere economische risico’s van het grondbedrijf het noodzakelijk is om “de vinger aan de pols te houden”.
 
• Dat een jaarlijkse herziening van de grondexploitaties te weinig is om tijdig bij te kunnen stellen.
 
• Het noodzakelijk is tijdig maatregelen ten aanzien van het grondbedrijf te kunnen nemen om minimaal halfjaarlijks geïnformeerd te zijn.

Aan het besluit toe te voegen:
 
Besluit
:
 
6. De gemeenteraad minimaal halfjaarlijks volledig te informeren over de ontwikkelingen van het grondbedrijf en de grondexploitaties.
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Ondertekening en naam:

Franko van Lankvelt, fractie CDA
Deze motie is aangenomen in de raadsvergadering van 26 juni 2012
drs. M.A.H. Heffels, raadsgriffier
Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top