CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA Uden verbaasd over parkeerplan


Het CDA Uden is verbaasd over de parkeerplannen in centrumplan Hoek Promenade. In dat plan heeft het Udense college zogenaamd middenbermparkeren opgenomen. Het CDA, tegenstander van middenbermparkeren, was in de veronderstelling dat de plannen nog niet definitief waren en voelt zich nu gepasseerd.

Het CDA gaf in het verleden al meerdere malen aan het college aan geen voorstander te zijn van het middenbermparkeren aan de Pastoor Spieringstraat, ter hoogte van de Marktstraat en Promenade. Het zou gevaarlijk zijn en een goede verkeersdoorstroming belemmeren. Volgens Mirjam de Groot-Arts van de CDA-fractie heeft het college beloofd het onderwerp in de gemeenteraad te behandelen, voordat het Centrumplan Hoek Promenade tot uitvoering gebracht zou worden. Groot was dan ook de verbazing toen de CDA-leden vorige week in de krant lazen dat de nieuwe Pastoor Spieringstraat van 20 augustus tot en met 21 september wordt aangelegd en wordt uitgevoerd in een asfaltverharding, voorzien van een parkeergedeelte net zoals het wegprofiel voor het zwembad en bioscoop het geval is. De partij wil van het college weten hoe de besluitvorming tot stand is gekomen, of er andere opties bekeken zijn, wanneer de tekeningen definitief waren en met welke belanghebbenden die zijn besproken. Ook wil het CDA weten wie het uiteindelijke besluit genomen heeft en waarom dat niet in de gemeenteraad is besproken. Als het aan het CDA ligt, worden die vragen nog voor de eerstvolgende REO-vergadering (3 september) schriftelijk beantwoord.

SCHRIFTELIJKE VRAAG (ART. 38 REGLEMENT VAN ORDE)

Raadslid mevr. M. de Groot - Arts, ingekomen op d.d. 30 juli 2012

Aanleg middenbermparkeren aan de Pastoor Spieringstraat rond centrumplan Hoek Promenade

Het CDA heeft meerdere malen aan het college aangegeven geen voorstander te zijn van het middenbermparkeren aan de Pastoor Spieringstraat, ter hoogte van de Marktstraat en Promenade. Parkeren in de middenberm levert gevaarlijke situaties op met de gang naar de parkeermeter, met het inladen van gedane aankopen, met het in het zicht houden van kinderen en met het uitrijden van de auto. Tevens belemmert het een goede verkeersdoorstroming aan de "westzijde" van het centrum

Het college heeft destijds aangegeven hier bij de gemeenteraad op terug te komen nog voordat het Centrumplan Hoek Promenade tot uitvoering gebracht zou worden.
In de Commissie REO van 11 juni 2012 Heeft het CDA dit punt wederom ter sprake gebracht.
Wethouder Delhez heeft in deze vergadering aangegeven dat de verkeersafwikkeling op dat moment nog niet definitief ingevuld was en dat dit besproken zou worden met de belanghebbenden voordat het naar buiten gebracht zou worden. De tekeningen waren op dat moment nog niet definitief volgens Dhr. Delhez.

Op woensdag 25 juli stond in het Udens Weekblad vermeld dat van 20 augustus t/m 21 september de nieuwe Pastoor Spieringstraat wordt aangelegd. Tevens staat vermeld dat de Pastoor Spieringsstraat wordt uitgevoerd in een asfaltverharding voorzien van een parkeergedeelte net zoals het wegprofiel voor het zwembad en bioscoop het geval is.
Het CDA is verbaasd dit te moeten vernemen uit het Udensweekblad!

Vragen:
1.Hoe is het besluit tot middenbermparkeren tot stand gekomen, ligt hier een onderzoek aan ten grondslag?
 
2.Zijn er andere opties m.b.t. het parkeren bekeken ?
 
3.Wanneer waren de tekeningen m.b.t. de verkeersafwikkeling definitief ?
 
4.Met welke belanghebbenden zijn deze tekeningen besproken ?

5.Wie heeft dit besluit genomen ?
 
6.Waarom is dit niet met de gemeenteraad besproken terwijl dat wel was toegezegd in Commissie REO van 11 juni 2012 ?

ANTWOORD COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 28 augustus 2012

Voorafgaand aan de puntsgewijze beantwoording van de gestelde vragen volgt eerst ter verduidelijking een opsomming van gebeurtenissen;
 
• Het middenberm parkeren is al vermeld in de presentatie van de Hoofddenkrichting", dat was april 2011 al, o.a. op basis van de Klankbordgroep.

• Op 19 jan 2012 is CPHP aan de raad gepresenteerd, met het besluit over de koopovereenkomst met Prowinko, bij het onderdeel financiën: "Lagere investering Parkeerbedrijf, door meer op maaiveld parkeren en niet ondergronds parkeren".

• De financiën zijn op verzoek van de raad nog nader toegelicht in een notitie. Daarin is onder andere vermeld dat het parkeerbedrijf lagere kosten heeft, onder andere door de aanleg van ca 150 parkeerplekken op maaiveld, in plaats van bebouwde parkeerplekken.

• Op 26 mrt 2012 is het schetsontwerp openbare ruimte met middenberm parkeren besproken met omliggende winkeliers.

• Op 28 maart 2012 heeft overleg plaatsgevonden tussen projectmedewerkers en de Stichting Uden Promotie (SUP) over "Openbare ruimte CPHP". Toen is ook het middenberm parkeren besproken. E.e.a. naar aanleiding van een brief van de SUP.

• Op 28 mrt vond een informatieavond met omwonenden plaats. Daar is het schetsontwerp openbare ruimte getoond, met middenberm parkeren, inclusief de vermelding "nog in ontwikkeling".

• De presentatie die op deze Infomatieavonden is getoond, is geplaatst op de gemeentelijke website.

• Op 25 juni is een Inloopavond georganiseerd voor iedereen over de tijdelijke inrichting / het bouwrijp maken. Ook op deze avond is het concept ontwerp openbare ruimte getoond, met middenberm parkeren, inclusief de vermelding "nog in ontwikkeling".

1. Hoe is het besluit tot middenbermparkeren tot stand gekomen, ligt hier een onderzoek aan ten grondslag ?
Er is gekeken naar de parkeerbalans van CPHP. Bestaande verdwijnende parkeerplaatsen, parkeerbehoefte oude functies en nieuwe functies. Op basis van deze berekening is een verdeling ontstaan tussen parkeren ten behoeve van de ontwikkeling CPHP en overige parkeerplaatsen. De ontwikkelaar van CPHP heeft bij de grondaankoop de verplichting in de gebouwde voorziening het aantal bij de ontwikkeling behorende parkeerplaatsen te bouwen.
De overige parkeerplaatsen komen daarmee te liggen in de openbare ruimte. Een aanzienlijk deel van deze parkeerplaatsen is ontworpen in de middenberm van de Pastoor Spieringstraat. Dit ontwerp heeft de status concept.

2. Zijn er andere opties m.b.t. het parkeren bekeken ?
Ja, in eerste instantie is bekeken of de gehele parkeerbehoefte in de gebouwde voorziening zou kunnen worden ondergebracht. Het kostenaspect en de bouwkundige consequenties zijn debet aan het afvallen van deze optie. Daarna is gekeken naar mogelijkheden op maaiveld, waaronder parkeren langs de Pastoor Spieringstraat (aan de buitenzijde). De fietsstroken aande buitenzijde, de aansluiting van het nieuwe ontwerp op de inrichting van de Pastoor Spieringstraat ter hoogte van de bioscoop / het zwembad zijn redenen geweest om ook deze optie niet te gebruiken. Parkeren in de middenberm in een zone 30 met diepere parkeerplaatsen dan voor het zwembad zijn argumenten geweest om middenbermparkeren in het huidige ontwerp op te nemen. Grontmij heeft een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar doorstroming en verkeersonveiligheid. Daarbij is ook onderzoek gedaan naar het gekozen ontwerp Pastoor Spieringstraat met 30km/uur langs CPHP. Conclusie is dat het betreffende ontwerp geen noemenswaardige invloed op doorstroming heeft en dat er geen verkeersonveilige aspecten aan het ontwerp zitten. Daarnaast zijn nog stedenbouwkundige en inrichting technische evenals esthetische argumenten te noemen ten gunste van het gekozen ontwerp.

3. Wanneer waren de tekeningen m.b.t. de verkeersafwikkeling definitief?
Op het moment dat de Raad het plan van CPHP heeft geaccordeerd is ook het verlegde tracé van de Pastoor Spieringstraat vastgesteld. In het dwarsprofiel van de pastoor Spieringstraat is rekening gehouden met middenbermparkeren. Een en ander is in een schetsontwerp openbare ruimte gevisualiseerd. Dit ontwerp heeft de status concept.

4. Met welke belanghebbenden zijn deze tekeningen besproken?
Het schetsontwerp openbare ruimte is meerdere keren op informatie avonden (zie overzicht boven antwoord 1) voor bewoners, bedrijven en geïnteresseerden getoond. Inspraak op deze avonden was mogelijk (mondeling en schriftelijk)

5. Wie heeft dit besluit genomen?
Het College en de Raad hebben door besluitvorming aangaande projectontwikkeling CPHP kaders aangegeven waarbinnen ontwikkelingen, infrastructuur en parkeren kunnen plaatsvinden. Op basis van deze kaders is een schetsontwerp openbare ruimte gemaakt. Dit ontwerp heeft de status concept.

6. Waarom is dit niet met de gemeenteraad besproken terwijl dat wel was toegezegd in Commissie REO van 11 juni 2012 ?
Het schetsontwerp openbare ruimte heeft nog de status concept. Zodra dit definitief is zal de raad dit ter informatie ontvangen

 

Mirjam de Groot- Arts |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

mirjamdegroot@cdauden.nl

0413-273181


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top