CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie bij begroting

 
Raad Uden blijft inwoners raadplegen

Het CDA vindt dat de gemeenteraad een ‘grotere zet’ moet hebben en diende donderdagavond tijdens de behandeling van de begroting 2013 een motie in om ‘Raad aan zet’ door te laten gaan in 2013. Het is een manier om inwoners mee te laten denken over belangrijke onderwerpen. 

De kosten van de bijeenkomsten van de gemeenteraad en inwoners, zouden betaald kunnen worden uit het ongebruikte potje voor onderzoek van de rekenkamer.
"De raad hecht veel waarde aan communicatie met de burger en interactief besturen. Het afgelopen jaar werden ontwikkelingen in de jeugdzorg en in het buitengebied besproken met betrokken burgers. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd voor de gemeenteraad en de aanwezgen hebben het als waardevol ervaren", aldus het CDA.
 
De motie werd door alle fracties gesteund en ook het college vond het een goed idee. Afgesproken werd om de kosten van ‘Raad aan zet’ dan wel zo laag mogelijk te houden. In de motie werd 4000 euro per bijeenkomst berekend.
  
Motie naar aanleiding van de programmabegroting 2013 - 2016

Onderwerp: Raad aan Zet

De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 8 november 2012,

wetende dat:

* de raad van Uden veel waarde hecht aan communicatie met de burger en interactief besturen;
* de raad het afgelopen jaar met ‘Raad aan Zet’ de transitie van de jeugdzorg en de ontwikkelingen in het buitengebied interactief heeft besproken met vele betrokken burgers en deskundigen;
* dit een schat aan informatie heeft opgeleverd voor de gemeenteraad en als zeer waardevol is ervaren door alle aanwezigen;
* de raad van mening is dat er met de ‘Raad aan Zet’ een goede manier is gevonden om de inwoners van Uden mee te laten denken over belangrijke onderwerpen die op de agenda staan;

overwegende dat:

* de raad het principe van ‘Raad aan Zet’ nog moet evalueren en dat daarom in de voorliggende begroting nog geen middelen zijn gereserveerd voor 2013 e.v.;
* er voor de jaren 2013 t/m 2016 jaarlijks een post van €45.189 is opgenomen om het mogelijk te maken de rekenkamercommissie een onderzoek te laten doen;
* in 2012 geen onderzoek van de rekenkamercommissie heeft plaatsgevonden en datnhet voor 2012 gereserveerde bedrag terugvloeit in ‘de algemene middelen’;
* er in de komende jaren nog veel onderwerpen zijn die de raad graag met de inwoners van Uden wil bespreken (bijvoorbeeld de bestuurlijke samenwerking /samenvoeging met omliggende gemeenten);
* de raad, in afwachting van de evaluatie en het eventueel vaststellen van een structureel budget in de programmabegroting 2014 – 2017, financiële dekking dient te regelen voor zijn ambities met ‘Raad aan Zet’ voor het jaar 2013

spreekt zicht uit:

* om in 2013 met de ‘Raad aan Zet’ door te gaan;
* de kosten van deze bijeenkomsten in 2013 (gemiddeld € 4.000,- per bijeenkomst) te betalen uit het budget wat gereserveerd staat voor onderzoek van de rekenkamer-commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 8 november 2012

Ondertekening:
Ellen Alofs, CDA
Robert van den Berg, VVD – Leefbaar Uden
Spencer Zeegers, SP
Gerda Vervoort, fractie Gerda Vervoort
Ruud Geerders, Gewoon Uden
Ramona Sour, Jong Uden
Don Freijters, D66
Gerrit Overmans, PvdA

Ellen Alofs – van den Boogaard |Vice-fractievoorzitter
Commissie Publiekszaken (PZ)
Voorzitter Commissie


ellenalofs@cdauden.nl

0413 - 269 043Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top