CDA Uden< Naar CDA.nl

Ontsluiting Noordlaan – Oudedijk Odiliappel


CDA vindt verkeersveiligheid zeer belangrijk. In Odiliapeel zijn twee aansluitingen van lokale wegen (Rogstraat en Rode Eiklaan) op de Nieuwendijk (N264) zeer gevaarlijk. De laatste tien jaar hebben zich daar 64 (geregistreerde) ongevallen voorgedaan. De aansluiting van de Rogstraat op de Nieuwendijk wordt ook gebruikt door het openbaar vervoer. CDA Uden is hierover bezorgd.
 
De komende jaren zal de verkeersintensiteit ter plaatse toenemen vanwege ontwikkelingen in die regio: Aardappelverwerkingsbedrijf Peka Kroef wil uitbreiden en Attero wil daar een biomassacentrale bouwen.

Alle betrokken partijen (Gemeente Uden, Provincie Noord Brabant, Attero, Peka Kroef en ook de dorpsraad van Odiliapeel) zijn overtuigd van het nut en de noodzaak om deze onveilige situatie te verbeteren. Onlangs heeft gedeputeerde Ruud van Heugten aangekondigd dat er een planstudie wordt opgezet om de totale situatie helder in kaart te brengen. In dit onderzoek wordt onder andere ook gekeken naar een nieuwe aansluiting op de N264 ter hoogte van de Noordlaan.

Het is niet ondenkbaar dat uit de uitkomst van dit onderzoek zal blijken dat het realiseren van een nieuwe aansluiting op de N264 wenselijk is. Als dat zo is, dan heeft dat financiële consequenties voor een aantal partijen, waaronder de gemeente Uden.

CDA Uden heeft hierover de volgende vragen:

1. CDA Uden vindt het belangrijk dat de verkeersonveilige situaties op de N264 ter hoogte van de Rogstraat en de Rode Eiklaan zo snel mogelijk worden opgelost.
1a. Wat is de mening van het college omtrent de betreffende verkeerssituatie?
Antwoord: Het college is op de hoogte van de verkeerssituatie. Zoals u weet is de N264 een weg die in beheer is bij de provincie. Daarmee is de  verkeersonveiligheid die u schetst een verantwoordelijkheid van de provincie. De Gemeente wil samen met de provincie onderzoek doen naar mogelijke alternatieven.
1b. Hoe staat het college verkeerstechnisch tegenover een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Noordlaan?
Antwoord: Hier doet het college op voorhand geen uitspraak over. De planstudie zal uitwijzen welke oplossing de beste is.
2. De mogelijke realisatie van een nieuwe aansluiting op de N264 kost geld. Op dit moment staat er voor dit potentiële project geen geld gereserveerd op de begroting van de gemeente Uden. Er is op dit moment immers nog geen sprake van een concreet project. CDA Uden vindt het wel belangrijk dat er in dit stadium al gekeken wordt naar de benodigde financiële middelen. Het kan immers niet zo zijn dat er onderzoeken worden gedaan en dat daarna blijkt dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn.
2a. Wellicht loopt de fractie van CDA vooruit op het gaan realiseren van een nieuwe aansluiting op de N264, maar kan het college aangeven wie (voor welk deel) in onderhavige situatie financieel verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit project?
Antwoord: Indien uit de planstudie blijkt dat een nieuwe aansluiting op de N264 de beste oplossing is, zal de verdeling van kosten tussen provincie en gemeente gebaseerd zijn op de zogenaamde “potentheorie”. Dit komt neer op 2/3 ten laste van de provincie en 1/3 ten laste van de Gemeente.
2b. Op welke wijze gaat het college eventuele financiën genereren indien dit project van start gaat?
Antwoord: Middels een offerte voor het betreffende begrotingsjaar. Uw Raad zal voor dat jaar een keuze maken of dit project in de begroting wordt opgenomen
3. Wellicht bestaat de mogelijkheid om de realisatie van een nieuwe aansluiting gelijktijdig uit te laten voeren met de realisatie van de rotonde Oudedijk – Nieuwendijk. Hierdoor wordt de overlast voor de burger beperkt. CDA vindt het belangrijk dat gekeken wordt of gelijktijdige uitvoering ook reëel is.
3a. Hoe staat het college tegenover een eventuele gelijktijdige uitvoering van de realisatie van de rotonde Oudedijk – Nieuwedijk én een nieuwe aansluiting op de N264 ter hoogte van de Noordlaan?
Antwoord: Het college wacht eerst de resultaten van de planstudie af. Dan kan pas beoordeeld worden of beide werken gelijk kunnen worden uitgevoerd, als dat gewenst is. Daarnaast is de provincie als wegbeheerder van de N264 de instantie die hier het finale oordeel over velt.

Namens de fractie van CDA,

< /TD> Franko van Lankvelt |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

frankovanlankvelt@cdauden.nl

0413-331688


Schriftelijke_vraag_CDA__art_38_RVO Ontsluiting Noordlaan - Oudedijk.pdf Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top