CDA Uden< Naar CDA.nl

Geld voor het project Udenaar de toekomst.

 
In de raadsvergadering van 20 december 2012 heeft CDA Uden, bij monde van Franko van Lankvelt, een amendement ingediend om in 2013 geld te reserveren voor Udenaar de Toekomst. Met dit geld kan aan een aantal  initiatieven in het kader van Udenaar de Toekomst geldelijk ondersteund worden.
2013 Is een belangrijk jaar voor de visie Udenaar de Toekomst omdat daadwerkelijk een aantal projecten van de grond moet komen. Het amendement werd in de raadsvergadering door een meerderheid ondersteund.

De SP, partij Vervoort, Gewoon Uden, PvdA en CDA (als indiener) ondersteunde het amendement. Hiermee ontstond een meerderheid van 15 om 12 stemmen. Het aannemen van dit amendement is een succes voor het CDA alsmede voor de gemeenschap van Uden !!
Dit amendement is aangenomen in de raadsvergadering van 20 december 2012  

Amendement
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Amendement naar aanleiding van het raadsvoorstel Bestuursrapportage 2012 (2012/6808)

Onderwerp: Udenaar de Toekomst
De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 20 december 2012,
gelezen het raadsvoorstel Bestuursrapportage 2012 (2012/6808),
gelezen het visiedocument ‘Udenaar de toekomst’;

wetende dat:

in de financiële afwijkingenrapportage van de bestuursrapportage, onder de paragraaf ‘Een dienstbare en betrouwbare overheid’ melding wordt gemaakt van het feit dat de raad in 2012 geen rekenkameronderzoek heeft uit laten voeren én dat dit een incidenteel voordeel oplevert van € 54.000 (pagina 49 bestuursrapportage 2012);
burgerinitiatieven, burgerparticipatie en Udenaar de Toekomst elkaar kunnen versterken;
de gemeenteraad in een bijzondere raadsvergadering op 29 maart 2012 het visiedocument ‘Udenaar de Toekomst’ heeft omarmd;
bij de verdere uitwerking en realisatie van de visie ‘de Udenaar’ nodig is, want, zoals het visiedocument het verwoord ‘Samen maken we de toekomst!’;

overwegende dat:

de raad volmondig ja heeft gezegd tegen Udenaar de toekomst en nu voor het startjaar 2013 de mogelijkheid heeft om financiële middelen beschikbaar te stellen voor het project Udenaar de toekomst,

wijzigt het raadsbesluit behorende bij raadsvoorstel Bestuursrapportage 2012 (2012/6808), als volgt:

1. kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2012;
2. het incidentele positief resultaat 2012 van € 1.253.206 te storten in de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar;
3. het negatief resultaat 2013 van € 317.912 te onttrekken uit de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar;
4. een bedrag van €54.000 – wat overeenkomt met het incidenteel voordeel onderzoekskosten rekenkamer in 2012 – te onttrekken uit de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar en dit bedrag voor 2013 beschikbaar te stellen voor het project Udenaar de toekomst
5. het structurele negatieve resultaat 2014 e.v. (€ 80.265 in 2016) verder te betrekken bij de Begrotingsnotitie 2014;
6. de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging van de Programmabegroting 2012 en 2013 e.v. vast te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

< /TD> Franko van Lankvelt |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

frankovanlankvelt@cdauden.nl

0413-331688
Ruud Geerders, fractie Gewoon Uden
Don Freijters, fractie D66
Chrit Custers, fractie PvdA
Gerda Vervoort, fractie Gerda Vervoort


 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top