CDA Uden< Naar CDA.nl

Schrift. vraag Verkeersveiligheid Zeelandsedijk


SCHRIFTELIJKE VRAAG (ART. 38 REGLEMENT VAN ORDE)
Raadslid CDA: Mirjam de Groot, ingekomen op d.d. 20 december 2012

Verkeersveiligheid Zeelandsedijk

CDA vindt verkeersveiligheid zeer belangrijk. De Zeelandsedijk is onlangs gerenoveerd.
Er is gekozen voor gelijkwaardige kruisingen die vooral voor bestuurders van rechts komend uit de Oosterheidestraat, Wilgenstraat en Rechterstraat erg gevaarlijk zijn. Dit omdat verkeersdeelnemers die gebruik maken van de Zeelandsedijk niet goed in de gaten hebben dat ze een gelijkwaardige kruising naderen.

Als je uit de Wilgenstraat, Oosterheidestraat of Rechtestraat komt is het bijna Russische roulette als je van rechts komt en eigenlijk voorrang zou moeten krijgen. De snelheid van bestuurders op de Zeelandsedijk is te hoog bij nadering van deze kruispunten. De borden die aangeven dat de situatie gewijzigd is vallen nauwelijks op.

Dagelijks maken ook vele schoolgaande kinderen en jongeren vanuit Odiliapeel gebruik van deze kruisingen als oversteekplaats. Het is de fractie van CDA bekend dat de dorpsraad van Volkel en omwonende reeds bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt dat zij geen vertrouwen hebben in de huidige onveilige en onaanvaardbare verkeerssituatie en dat zij vrezen voor ongelukken in de nabije toekomst.

CDA Uden heeft hierover de volgende vragen:

CDA Uden vindt het belangrijk dat de verkeersonveilige situaties op de Zeelandsedijk zo snel mogelijk worden opgelost.

1. Is het college op de hoogte van de verkeersonveiligheid op de Zeelandsedijk?
Het college is in zoverre op de hoogte dat de Zeelandsedijk zo verkeersveilig mogelijk is ingericht. Er vindt periodiek overleg plaats met de verkeersgroep van de Dorpsraad Volkel en er volgt een evaluatiemoment.
2. Welke maatregelen heeft het college genomen bij de renovatie om de kruispunten verkeersveilig te maken?
Het college heeft dit gedeelte van de Zeelandsedijk laten inrichten als 60 km-zone. De kruisingen zijn voorzien van plateaus ofwel verhoogd uitgevoerd waarmee de snelheid van de weggebruiker voor iedere kruising wordt afgeremd. Op kruispunten binnen 60 km-zones zijn de aansluitende wegen in principe gelijkwaardig, verkeer van rechts heeft voorrang.
3. Welke maatregelen gaat het college treffen om de zorgen van de omwonende weg te nemen en de algehele verkeersveiligheid van de Zeelandsedijk structureel te verbeteren?
Het college heeft hiermee voldoende maatregelen getroffen om de zorgen van de omwonende weg te nemen en de algehele verkeersveiligheid van de Zeelandsedijk structureel te verbeteren.
Tijdens het evaluatiemoment (zie vraag 1) wordt de verkeerssituatie geëvalueerd en worden zo nodig extra maatregelen genomen.
4. Is het mogelijk om – in afwachting van het uitvoeren van evt. structurele verbeteringen – op zeer kort termijn kleine aanpassingen door te voeren die de huidige situatie veiliger maakt, zoals het plaatsen van extra waarschuwingsborden e.d.?
Er zijn extra waarschuwingsborden geplaatst.

       Namens de fractie van CDA Uden
Mirjam de Groot- Arts |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

mirjamdegroot@cdauden.nl

0413-273181


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top