CDA Uden< Naar CDA.nl

Vragen over inzet provinciale fondsen


De 2e tranche van de investeringsstrategie uit de Agenda Van Brabant

In 2010 heeft de provincie de Agenda van Brabant vastgesteld. Daarin staat verwoord dat Brabant tot de top van de Europese (industriële) kennis- en innovatieregio’s wil behoren en dat de provincie bewust wil inzetten op de verbetering van het vestigings- en leefklimaat in Brabant.

Met de verkoop van de aandelen Essent is een substantieel bedrag vrijgekomen, dat de provincie met de investeringsstrategie gebruikt voor concrete maatschappelijke lange termijn investeringen in Brabant. Bij de uitvoering vormt de provincie partnerschappen met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten.

De 2e tranche van de investeringsstrategie wordt nu in gang gezet. Het doel is om de maatschappelijke opgaven uit de Agenda van Brabant te verbinden met het bestuursakkoord. Hiervoor worden financiële middelen revolverend ingezet op een viertal onderwerpen:
 

* innovatie 125 miljoen euro
* energie 60 miljoen euro fase 1 / 40 miljoen euro fase 2
* breedband 50 miljoen euro fase 1 / 19 miljoen euro fase
* groen 240 miljoen euro

  
Per onderwerp zijn fondsen in het leven geroepen, waarvan de uitwerking de komende periode openbaar wordt.

Ook in de gemeente Uden zijn een aantal ontwikkelingen, passend bij onze visie ‘Udenaar de toekomst’, gaande op bovenstaande onderwerpen.
Een financiële ondersteuning van de provincie kan een flinke impuls geven aan het leefklimaat en de economie in Uden.
 

CDA Uden heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend of er marktpartijen en/of maatschappelijke organisaties uit de gemeente Uden een beroep hebben gedaan of gaan doen op de provinciale fondsen van de Agenda van Brabant?
2. Heeft het college actie ondernomen om van de provinciale fondsen van de Agenda van Brabant gebruik te maken?
- Zo ja, wat is er inmiddels gedaan en welke projecten heeft het college voorgedragen?
- Zo nee, waarom niet?
3. Wat gaat het college nog aan actie ondernemen om maximaal gebruik te maken van deze provinciale financiële ondersteuning?
4. Tenslotte wil de fractie van CDA het college de suggestie voorleggen om ‘Udenaar de toekomst’ (en andere maatschappelijke organisaties) actief te informeren over de fondsen van de Agenda van Brabant, en ze zo nodig te begeleiden bij een eventuele aanvraag

Namens Fractie CDA-Uden
 

Dirk Verwijst | Fractievoorzitter
Commissie Algemene zaken (AZ)
Lid Presidium


dirkverwijst@cdauden.nl

Tel 0413 - 273700

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top