CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie: quotumregeling WSW


Tijdens de raadsvergadering van 3 april is de motie van het CDA aangenomen om samen met de overige 11 gemeenten in de GR Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant gevolg te geven aan de oproep om te voldoen aan de quotumregeling en 5% van de gemeentelijke arbeidsplaatsen te bestemmen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Motie naar aanleiding van agendapunt 7-d Raadsvoorstel 2013/7421  (Kadernota 2014 Werkvoorzienings-schap Noordoost Brabant)

Onderwerp:  quotumregeling WSW

De Raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 3 april 2013 ,

gelezen het Raadsvoorstel en bijlage,

overwegende dat:

* de verplichting vervalt om één op de drie vrijgevallen plaatsen in de sociale werkvoorziening op te vullen,
* de WSW vanaf 1 januari 2014 zal worden afgesloten voor nieuwe instroom
* gemeenten van het kabinet de ruimte krijgen om zelf beschut werk te organiseren,
* ondersteuning en faciliteren van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen in de afgelopen jaren tot onvoldoende arbeidsplaatsen heeft geleid,
* het kabinet daarom met een niet vrijblijvende quotumregeling komt,
* het Werkvoorzieningsschap stelt dat een gedeelte van de arbeidsplaatsen geboden zal moeten worden door de non-profit sector en vooral de gemeenten en de aan de gemeenten gelieerde in-stellingen


Roept het college op:

* Samen met de overige 11 gemeenten in de GR Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant gevolg te geven aan de oproep om te voldoen aan de quotumregeling en 5% van de gemeentelijke arbeidsplaatsen te bestemmen voor mensen met een arbeidsbeperking.
* Deze oproep door te leiden naar het AB van het werkvoorzieningsschap, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de kadernota als zienswijze meegewogen kan worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 3 april 2013

Piet van der Wilden

Commissie Publiekszaken (PZ)

pietvanderwilden@cdauden.nl

Tel. 0413
- 264324
Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top