CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA stelt vragen nav feesttent op Markt

 
Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan mbt de plaatsing van de feesttent op de Markt tijdens het carnaval heeft het CDA een schriftelijke vraag aan het college gesteld.
Het college heeft de vragen 17 september beantwoord. Zie hieronder de antwoorden bij de vragen

Lees ook
http://uden.kliknieuws.nl/nieuws/165124/geen-knoerissentent-op-de-markt 
 
http://uden.kliknieuws.nl/nieuws/165202/horeca-gemeente-spelbreker-feesttent 

http://uden.kliknieuws.nl/nieuws/165208/tent-alleen-samen-met-markant 

SCHRIFTELIJKE VRAAG (ART. 38 REGLEMENT VAN ORDE)
 
Raadsleden CDA: Dirk Verwijst, René Jetten, ingekomen op d.d. 4 september 2013
Carnavalstent op De Markt in 2014?
 

Carnaval in Uden.
Voor diegene die niet vertrouwd zijn met het carnaval in Uden allereerst een toelichting op de voorgeschiedenis en de culturele context.
 
Het carnaval in Uden kun je jaarlijks grofweg verdelen in twee verschillende perioden. Als eerste de periode voorafgaande aan de carnavalsdagen zelf met zo’n 12 grote evenementen waar gemiddeld per evenement 800 - 1200 bezoekers op afkomen. Te denken aan de zittingen, het ouderencarnaval, het gehandicaptenfeest en diverse jeugdfeesten. Na de sloop van de voormalige Markthal zijn deze evenementen verplaatst naar het tennis- en evenementencentrum de Schaapskooi.

De tweede periode betreft de activiteiten tijdens de 4 carnavalsdagen zelf met o.a. ‘de baggemert’, ‘de optocht’ en natuurlijk het volksfeest zelf met alle carnavalsactiviteiten van de horeca.
Om dit volksculturele feest in het centrum van Uden te kunnen vieren is er een convenant afgesloten met de horeca. Na een aarzelend begin zijn de horeca en de Knoerissen in de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid en is er een prima samenwerking ontstaan. Consumptiemunten zijn inmiddels onderling uitwisselbaar, de openingstijden worden onderling gereguleerd, samen worden er evenementen georganiseerd en ieder jaar wordt de feesttent op De Markt uitgebaat door een reguliere horecaondernemer.
 
Kortom, de afspraken zijn over en weer altijd nagekomen. De gemeente was in deze geen partij, d.w.z. heeft altijd op het standpunt gestaan dat als de Knoerissen en de horeca met elkaar in een convenant afspraken konden maken maken, de vergunning voor de tent zou worden afgegeven.
 
Nu alle evenementen uit de hierboven omschreven eerste periode in de Evenementen AccommodatieMarkant plaats gaan vinden is blijkbaar Markant ook gesprekspartner geworden over het ‘convenant op De Markt’ en dus ook over de uitbating van die evenementen die tijdens de carnavalsdagen (de tweede periode) de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de feesttent op De Markt. De gemeente acht Markant hierin een partij omdat carnaval een volksculturele activiteit is. En voor volksculturele activiteiten ontvangt Markant subsidie.

De horeca heeft echter in een vroeg stadium, reeds vanaf 2009, geprotesteerd tegen een gemeentelijk gesubsidieerde exploitatie van een evenementen accommodatie. Dus, lang voordat er sprake was van een locatie c.q. uitbater van een evenementen accommodatie in Uden.
 
Op dit moment is er een patstelling ontstaan tussen de verschillende partijen. De horeca is van mening dat Evenementen Accommodatie Markant, als klaarblijkelijk derde partij, niet vanzelfsprekend als derde stem op kan treden om een doorslaggevende beslissingen af te dwingen om de activiteiten gedurende de carnavalsdagen te organiseren in Markant. Op deze wijze zou de feesttent op De Markt in 2014 wel eens kunnen verdwijnen. Dit met alle gevolgen van dien voor het carnaval in Uden. Echter ook het gehandicaptenfeest en het ouderencarnaval lopen dan het risico om volledig om te verdwijnen,
 
SCHRIFTELIJKE VRAAG (ART. 38 REGLEMENT VAN ORDE)
Raadsleden CDA: Dirk Verwijst, René Jetten, ingekomen op d.d. 4 september 2013
Nu deze evenementen, vanwege veiligheidsredenen, niet mogen plaatsvinden in de Evenementen Accomodatie Markant.
 
CDA Uden heeft hierover de volgende vragen:
 

1. Markant ontvangt subsidie voor volksculturele activiteiten binnen de programmering van de evenementen accommodatie. Is het college van mening – of is het feitelijk zo geregeld - dat Markant deze subsidie ook ontvangt voor die volksculturele activiteiten die op een andere locatie (dus buiten de muren van Markant) worden georganiseerd? M.a.w. is Markant nu van rechtswege beslissingsbevoegd om mee te beslissen over iedere volksculturele activiteit die in Uden wordt georganiseerd?

Antwoord:
Het is aan Markant Uden de gesubsidieerde activiteiten te organiseren waar dat volgens hen het beste kan. Dat kan in de hal zijn, in het oorspronkelijke theater of in een tent op de markt. Zij ontvangen namelijk subsidie om activiteiten te organiseren en uitdrukkelijk niet voor de accommodatie waar activiteiten plaatsvinden. 
 
2. Heeft de gemeenteraad, bij de besluitvorming rondom de realisatie van Evenementen Accommodatie Markant, daarmee – op advies van het college - dan ook indirect toestemming gegeven aan Markant om als derde partij doorslaggevend te kunnen zijn in de beslissing om de ‘tent op de Markt’ niet meer toe te staan?

Antwoord:
Of de vergunning voor het plaatsen van een tent wordt afgegeven is een publiekrechtelijke vraag, per geval afhankelijk van de aanvraag. Besluitvorming over realisatie van de evenementenhal staat daar dan ook los van. Onze insteek is wel voortdurend geweest de goede samenwerking te stimuleren. En daarmee de samenwerking tussen alle partners – HUVO, Markant en Knoerissen – aan te moedigen. Want evenementen zijn belangrijk voor heel Uden en de uitstraling en aantrekkingskracht naar buiten toe. Wij zijn van mening dat dit het beste vorm krijgt in afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partijen. Wij hebben geconstateerd dat er verdeeldheid is tussen partners, maar onze insteek is die van de goede samenwerking tussen alle partijen om volksculturele evenementen te organiseren.
 
3. Is het college van mening dat, nu de gemeente een contractuele verplichting heeft met Markant, deze laatste ook als derde partij beslissingsbevoegd kan zijn in het convenant dat de Knoerissen al jaren heeft met de reguliere horeca? De vraag is gericht op de juridische statusvan de situatie die nu is ontstaan. Maar expliciet ook op de vraag of dit een wenselijk situatie is.

Antwoord:
Het convenant tussen HUVO en Knoerissen is gesloten voor de periode van 2008 tot en met 2013.
Vragen hebben betrekking op carnaval 2014 en daarvoor is geen nieuw convenant gesloten. Markant is juridisch gezien geen partij in dit convenant, en het convenant loopt eind dit jaar af.
Een wenselijke situatie is in onze ogen een situatie waarin alle drie de partijen samenwerken om carnaval ook vanaf 2014 voor alle betrokkenen en alle Udenaren tot een succes te maken.

 
4. Is het college bereid een vergunning af te geven aan de horeca voor de feesttent op De Markt, als blijkt dat de Knoerissen contractueel verbonden zijn aan Markant?

Antwoord:
De Knoerissen zijn niet contractueel verbonden aan Markant, niet voor zover wij weten. Het college kan een vergunning in publieksrechtelijke zin alleen weigeren in het belang van de in de APV vermelde weigeringsgronden. Kort gezegd: openbare orde, veiligheid, volksgezondheid, milieu. Van welke partij de aanvraag ook komt. Alleen stimuleren wij als gemeente draagvlak onder alle partijen. Net als in 2009, van waaruit een samenwerking is ontstaan tussen horeca en Knoerissen. Nu is daar een derde partij bijgekomen, te weten Markant. Het gebrek aan samenwerking is dus geen weigeringsgrond, alleen spijtig.

Namens de fractie van CDA,
 
 

Dirk Verwijst | Fractievoorzitter
Commissie Algemene zaken (AZ)
Lid Presidium
 

dirkverwijst@cdauden.nl 

 

René Jetten | Raadslid
Commissie Algemene zaken (AZ)
lid
Auditcomité
 

renejetten@cdauden.nl 


 
  


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top