CDA Uden< Naar CDA.nl

Vragen over subsidie Theater Markant


Heven Theater Markant Exploitatie B.V. wordt gesubsidieerd op grond van de ‘Algemene Subsidieverordening 2012’ en de ‘Beleidsregel Cultuur- en Volkscultureel programma’. Zowel voor een cultureel- als voor een volkscultureel programma ontvangt theater Markant subsidie.

CDA Uden vindt het belangrijk dat Theater Markant aan haar verplichtingen voldoet en verantwoording aflegt over de totaal verkregen subsidie zoals overeengekomen in de beleidsregel Cultuur en Volkscultureel programma.

De subsidieverordening geeft het juridisch kader waarbinnen gemeente Uden subsidies kan verstrekken en de beleidsregel schept de doelstelling voor het aantal voorstellingen, genres en percentages. Aan de subsidie verbindt de gemeente dus verplichtingen zoals omschreven in de uitgangspunten van de beleidsregel. En, zoals in het concept van de subsidiebeschikking 2012 voor Heven Theater Markant Exploitatiemaatschappij B.V. – zoals het college die aan de gemeenteraad heeft voorgelegd in de raadsvergadering van 26 mei 2011 – al stond verwoord, kan de subsidieverlening aan Theater Markant op een lager bedrag worden vastgesteld indien niet is voldaan aan de gestelde activiteiten en verplichtingen.

CDA Uden heeft hierover de volgende vragen aan het college:

1. Heeft de gemeente Uden de verantwoording van het subsidiebedrag voor 2012 reeds ontvangen van theater Markant?
2. Zo ja, kan de gemeenteraad inzage krijgen in deze verantwoording?
3. Zo ja, zijn de activiteiten waarvoor subsidie is verleend geheel uitgevoerd volgens de doelstellingen in de beleidsregel Cultuur en Volkscultuurprogramma?
4. Zo nee, wanneer heeft het college de beschikking over de verantwoording van het subsidiebedrag voor 2012 van theater Markant ?
5. Vooruitlopend op de verantwoording van theater Markant. Is het college bereid, indien theater Markant niet aan de doelstelling van voormelde beleidsregel heeft voldaan, om strak te redigeren op gemaakte afspraken en de subsidieverlening over 2012 op een lager bedrag vast te stellen?
6. Kan het college inzicht geven in de subsidieaanvraag van Heven Theater Markant Exploitatie BV voor het Cultuur- en Volkscultureel programma voor het jaar 2013?
Bijvoorbeeld door de begroting en het activiteitenplan van de aanvrager voor de raad ter inzage te leggen?

Mirjam de Groot- Arts |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

mirjamdegroot@cdauden.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top