CDA Uden< Naar CDA.nl

6. Veiligheid

Sociale veiligheid
Veiligheid een breed begrip. Door de veelheid van deelterreinen staan wij een integrale aanpak van de veiligheidsvraagstukken voor. Deze aanpak van onveiligheid is succesvol als alle betrokkenen vanuit hun eigen wil en verantwoordelijkheid een optimale inzet leveren.
Goed veiligheidsbeleid betekent leren van het verleden en zorgdragen voor een veilige en leefbare toekomst. Dit vergt constante aandacht, snelle reacties, concrete en praktische initiatieven voor verbeteringen en nieuwe acties, waar nodig.

Er gaat veel veranderen in de wereld de komende jaren. Zekerheden gaan verdwijnen. Globalisering aan de ene kant en individualisering anderzijds laten zich al gelden.
De gemeente Uden moet zich concentreren op de sociale veiligheid.
Het CDA in Uden gaat voor het ontwikkelen van een duidelijke lokale visie op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Buurt, Sociale cohesie
De CDA-agenda is gericht op de sociale veiligheid, mensen moeten zich veilig voelen.  Het veiligheidsgevoel in de eigen woonomgeving is basis voor een veilige samenleving De gebiedsplatforms zijn daarvoor “te ver van mijn bed”. Uden moet samenwerking en participatie op buurtniveau faciliteren met doelsubsidies. Dicht bij huis samenwerken aan veiligheid, kijkend vanuit jouw woning naar je buren.

Veiligheidshuis
Het CDA in Uden wil bij de diverse taken die op ons afkomen, regionaal samenwerken met alle ketenpartners. Wij willen daarmee antwoorden zoeken voor de sociale problematiek die ontstaat bij de toenemende werkloosheid en de armoede die steeds vaker de kop opsteekt.

Waar het CDA voor staat? 

* De gemeente heeft de regisseursrol binnen het veiligheidsbeleid en moet daarin dan ook het voortouw nemen inzake de sociale veiligheid.

Wat doet het CDA voor mij als het gaat om veiligheid?

* De oplossing is participeren
* Dichtbij de mensen - Coöperatie
* Het CDA bevordert dat mensen elkaar opzoeken.
* Het CDA zorgt voor de verbinding / voor het veiligheidsgevoel
* Meedoen is waar het om gaat.


Om Uden nog veiliger te maken, zijn extra maatregelen nodig. Daarom vindt het CDA dat de mogelijkheden voor cameratoezicht en gebiedsverboden (bijvoorbeeld bij horeca-gerelateerde zaken) moeten worden uitgebreid. Ook willen we in Uden gebruik maken van nieuwe (technologische) opsporingsmogelijkheden. 
 
Ook de verkeersveiligheid staat bij het CDA hoog in het vaandel. De toegenomen druk op de afwikkeling van verkeer van en naar het centrum en de diverse woongebieden vraagt om adequate maatregelen. Denk daarbij aan extra rotondes en parkeerplaatsen.

 

Voorwoord
1. Wonen
2. Economie
3. Buitengebied
4. Onderwijs
5. Zorg
6. Veiligheid
7. Veerkrachtig bestuur
Speerpunten
 

Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top