CDA Uden< Naar CDA.nl

Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten.
22-01-2014

   

Er wordt 80 miljoen extra gestort in het gemeentefonds voor armoedebeleid in het kader van een intensivering armoedebeleid. Het CDA wil deze middelen met voorrang inzetten voor een goede compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten. De CDA fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld:

Onderwerp

Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten.

De regering heeft besloten om diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen, zoals de compensatie eigen risico (CER) en tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). In totaal wordt er structureel 1,5 miljard euro bezuinigd. De inkomensgevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten kunnen fors zijn. Deze mensen kunnen de kosten van medicijnen en behandelingen doorgaans immers moeilijk beïnvloeden, en hebben vaak ook te maken met forse arbeidsbeperkingen. Als compensatie voor deze bezuiniging blijft het rijk zelf 438  miljoen euro beschikbaar stellen voor een landelijke fiscale ondersteuningsregeling en wordt ruim 268  miljoen euro beschikbaar gesteld voor een gemeentelijke ‘maatwerkvoorziening deze gelden komen met ingang 1 januari 2014 in het gemeentefonds.

Daarnaast wordt er 80 miljoen gestort extra in het gemeentefonds voor armoedebeleid in het kader van een ‘intensivering armoedebeleid’. Het CDA wil deze middelen met voorrang inzetten voor een goede compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten. De CDA fractie heeft de volgende vragen:

Vragen:

Antwoorden van het College van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014
Ter inleiding:
De vraagstelling veronderstelde al een vrij compleet zicht op de invulling van beleid na afschaffing van de Wet toeslagen chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Bijdragen (CER). Ons past bij het beantwoorden van de vragen echter terughoudendheid, omdat het wettelijk kader dat richting geeft aan ons beleid nog niet definitief vastgesteld is.

1. Kan het college aangeven hoeveel middelen onze gemeente per 1 januari 2014 extra in het Gemeentefonds al ontvangt voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten en hoeveel voor de intensivering van het armoedebeleid. Wanneer dit nog niet bekend is, kan het college dan aangeven hoeveel extra middelen dit betekent uitgaande van de huidige verdelingssystematiek in het Gemeentefonds?
Antw Nee. De hoeveelheid middelen voor 2014 wordt bekend bij mei-circulaire 2014.
2. Heeft de gemeente in beeld hoeveel mensen binnen de gemeente nu tegemoetkomingen ontvangen in het kader van de Wtcg of de CER? Is het college bereid om de doelgroepen in beeld te brengen, in overleg met het CAK?
Antw Nee, dat aantal hebben wij niet in beeld. Het Rijk vraagt gemeenten juist om in hun toekomstige beleid nadere criteria voor persoonlijk maatwerk te ontwikkelen, zodat beter in beeld komt dan tot nu toe het geval was wie welke compensatie waarom krijgt.
3. Heeft uw college voldoende informatie om duidelijk te krijgen wat de verschillende inkomensniveaus van deze inwoners zijn?
Antw Nee.
4. Gaat het college ons deel van de 268 miljoen gebruiken voor de bestaande minimabeleiddoelgroepen of overweegt het college om ook groepen boven de 120% van het wettelijk minimumloon te compenseren? Zo ja, welke inkomensgrenzen gaan daarbij gehanteerd worden en wordt ook rekening gehouden met de gevolgen voor middeninkomens?
Antw Het beleid volgt het wettelijk kader en dat is nog niet vastgesteld.
5. Hoe gaan we als gemeente ook middeninkomens tegemoet komen voor extra kosten als gevolg van een chronische handicap of ziekte?
Antw. Zie 4.
6. Heeft u de overtuiging dat u voldoende middelen  krijgt om de chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente naar behoren te compenseren? Zo nee, wat betekent dat dan voor deze groepen inwoners?
Antw. Zie 1(hoeveelheid middelen), 2 (mensen en doelgroepen) en 4.(beleid(skader)).
7. Hoeveel mensen maken er in onze gemeente gebruik van de bijzondere bijstand (de niet-categoriale mogelijkheden)? Hoeveel extra geld is er dus per persoon vanuit die 80 miljoen extra landelijk voor armoedebeleid in onze gemeente? Is uw college bereid deze gelden in te zetten voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten? Zo nee, wat gaat u dan met dat geld doen?
Antw. Het gaat nu om 541 mensen. Zie voor het overige bij 4.
8. Op welke wijze worden chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente actief geïnformeerd over de gemeentelijke tegemoetkoming die zij als compensatie voor het schrappen van landelijke regelingen kunnen ontvangen?
Antw. Beleid wordt te zijner tijd gepubliceerd op de daarvoor gebruikelijke wijze.
9. Weigert de gemeente Wmo-voorzieningen omdat het college vindt dat mensen deze zelf kunnen betalen? Zo ja, wijzigt deze praktijk nu duidelijk is dat deze meerkosten niet langer fiscaal gecompenseerd kunnen worden?
Antw. Nee. De gemeente mag via de Wmo geen zelfstandige inkomenspolitiek bedrijven. Het Rijk reserveert overigens ook vanaf 1 januari 2014 nog ruim € 400 miljoen voor fiscaal aftrekbare structurele meerkosten.

Datum: 21 januari 2014.

De leden:

P. van der Wilden en E.Alofs,

  CDA fractie

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top