CDA Uden< Naar CDA.nl

Terugblik van de voorzitter
05-07-2014

   

Het coalitie akkoord is gesloten en de wethouders van de diverse partijen hebben zich gepresenteerd.  Daarmee is er een einde gekomen aan een roerige coalitievorming in Uden. Vanaf deze plaats wil ik u informeren over het proces dat wij als CDA hebben doorlopen en welke afwegingen wij gedurende deze periode hebben gemaakt.

Op de verkiezingsuitslag 2014 kan het CDA Uden voort te bouwen. Met een hogere opkomst hebben wij helaas een zetel verloren. Het aantal CDA stemmers is echter nagenoeg gelijk gebleven. Er is dus vertrouwen in het CDA en vertrouwen in de wijze waarop wij de democratie in Uden proberen vorm te geven. Met dit gevoel zijn wij de onderhandelingen ingegaan toen wij door de grote winnaar van de verkiezingen, de SP werden uitgenodigd om samen met Jong Uden een coalitie te vormen.  

Drie partijen met 17 zetels, een overduidelijke meerderheid. Over het aantal wethouders werd niet gesproken anders dan dat het huidige aantal van vier niet mocht groeien. Het CDA Uden stond open voor alle combinaties. Op basis van de verkiezingsuitslag was een coalitie tussen SP, Jong Uden en het CDA een goede weergave van de keuze die de burgers in Uden hebben gemaakt. Het uitgangspunt was dan ook minder prestige projecten in Uden en meer aandacht en middelen beschikbaar voor de burger en het midden en kleinbedrijf.  Al snel bleek dat niet alle partijen aan tafel deze coalitie als werkbaar beschouwden, ondanks verwoede pogingen van het SP onderhandelingsteam om inhoudelijk tot overeenstemming te komen. 

Er speelden andere krachten in de Udense politiek. Als CDA zijn wij voortdurend – ook tijdens de onderhandelingen onder leiding van de SP - benaderd om in een andere samenstelling over de toekomst van Uden te spreken. Voor het CDA Uden was er geen aanleiding hier op in te gaan. De SP was een constructieve gesprekspartner en zowel op inhoud als op vorm was er voor ons geen reden om een dubbelspel te spelen. Na vier avonden onderhandelen werd dit bevestigd en was er inhoudelijk geen argument om niet op deze basis door te gaan. Het heeft Jong Uden vervolgens doen besluiten om op basis van “het goede gevoel“ alsnog de tafel te verlaten. Teleurstellend was dat zeker, verrassend allerminst.

Meer teleurstellend was de meerderheid waaraan Jong Uden zich binnen 24 uur na het opstappen van de onderhandelingstafel zich mee verbond. Een meerderheid met VVD Leefbaar Uden, Jong Uden, Gewoon Uden en PvdA. Vier partijen, 14 zetels en feitelijk bestaande uit het huidig college aangevuld met Gewoon Uden. Deze vier partijen hadden na één avond van kortstondig overleg bepaald dat ze met elkaar de “ nieuwe” coalitie gingen vormen. Het was daarbij een plezierige bijkomstigheid om ook het CDA te laten aansluiten. Daarop ontvingen wij voor woensdagavond ook een uitnodiging ons  te voegen bij deze vier partijen.  Een bijzondere avond. Wij werden hartelijk welkom geheten. De portefeuilles waren de vorige avond echter reeds verdeeld en als CDA kregen wij de ruimte om uit de overgebleven dossiers een portefeuille samen te stellen. Een vreemde opstelling wat ons betreft maar hier was onderhandeling ongetwijfeld mogelijk geweest. Wat wij echter zeer ongepast vonden was dat de oude coalitiepartijen - zonder zich enige rekenschap te geven van de verkiezingsuitslag - bij elkaar waren gekomen om een pact te sluiten met andere partijen. Ze zetten daarmee de Udense burger buitenspel.   

Wij hadden graag gezien dat de SP een mogelijkheid had gekregen om haar formatiepoging af te ronden. Mocht dit niet lukken, en dat was feitelijk al zeker, dan had VVD Leefbaar Uden met 6 zetels alle recht om een fatsoenlijke formatiepoging te starten. Dat wil zeggen dat de partijen die toe zouden treden tot die coalitie opnieuw bekeken moest worden. Dit was dan ook onze boodschap aan de door VVD Leefbaar Uden aangestelde formateur. De formateur en de partijen in de gelegenheidscoalitie voelden zich daar niet comfortabel bij. 

Om alsnog de Udense democratie een gezicht te geven heeft het CDA Uden vervolgens de formateur verzocht één van de huidige college partijen geen onderdeel te laten zijn van een nieuw college. Op basis van de verkiezingsuitslag was de PvdA de enige logische keuze. Uiteraard had de PvdA wat ons betreft het akkoord mogen ondertekenen maar vonden wij het ongepast om een partij die opnieuw een zetel verliest met slechts 800 stemmen 1 zetel weet te behouden een wethouder te laten leveren. Met ons voorstel hadden vier partijen en dito wethouders Uden een college gegeven met een meerderheid van 18 zetels. Dit was er zelfs één meer dan in de samenstelling tussen CDA, Jong Uden en SP en vier meer dan de op dat moment gepresenteerde meerderheid. Helaas was ook dit voor de formateur en beoogd coalitiepartijen geen optie. Er waren inmiddels persoonlijke toezeggingen gedaan en deze wegen zwaarder dan de installatie van een geloofwaardig college die, in het belang van Uden, rust op een stabiele meerderheid

Hierop heeft het CDA Uden besloten geen onderdeel te willen uitmaken van deze coalitie. Onze geloofwaardigheid en het vertrouwen welke wij op 19 maart hebben ontvangen wilden wij niet opgeven voor het pluche en geloofwaardigheid van andere partijen. Dat vertrouwen en geloofwaardigheid geen termen zijn waar deze coalitie aanstoot aanneemt werd vervolgens bewezen door ook D66 met één raadszetel een wethouderspost aan te bieden. Zo kan het in Uden gebeuren dat drie partijen met slechts vier zetels goed zijn voor 3 wethouders. Extra zuur voor de Udense burger als je bedenkt dat twee van de partijen deze verkiezingen fors stemmen en dus steun en draagvlak zijn verloren. Verwijzen naar een landelijke tendens is een belediging aan het adres van de Udense burgers. Alsof zij zelf niet in staat is een eigen, lokale afweging te maken. 

Ook voor het CDA Uden waren de belangen groot. Als onderdeel van het college is het immers veelal eenvoudiger je programma tot uiting te laten komen. En ook intern heeft het besluit een grote impact. Zo is het voor Dirk Verwijst niet mogelijk alsnog toe te treden tot de gemeenteraad en is onze wethouders kandidaat John Timmers een trots raadslid maar helaas geen wethouder. Het CDA Uden heeft, ondanks het aanbod deel te nemen, een duidelijke streep getrokken. Het CDA Uden wil aan de huidige vorm van machtspolitiek geen legitimiteit verschaffen. Daarom ben ik trots op de besluiten van ons team om zich te distantiëren van deze handelswijze en een eigen koers te varen. 

De CDA fractie bestaat uit een team waarbij iedere zetel wordt bezet door een individu die op eigen kracht zijn of haar zetel heeft verkregen. Zelfs onze nummer 6 heeft de kiesdeler met gemak behaald. Het vertrouwen dat deze mensen hebben gekregen van de Udense gemeenschap is uniek.  Vertrouwen van de burger in de politiek is een basis waar iedere politieke partij bij stil moet staan. Ons bestaansrecht valt en staat bij het vertrouwen van de mensen in de politiek en ons democratisch systeem. Het vertrouwen in de Udense politiek wordt op dit moment zwaar op de proef gesteld. Vanuit de oppositie zullen wij er alles aan doen het verkregen vertrouwen in het CDA gestand te doen en verder te vergroten. Met dit team en deze instelling heb ik er alle vertrouwen in dat het CDA in Uden opnieuw het verschil weet te maken. 

Rached Dekker

Voorzitter CDA Udenterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top