CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene Leden Vergadering 26 mei
05-11-2014

   

Geacht CDA lid.

 Namens het bestuur wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 mei aanstaande.

Zoals u wellicht heeft vernomen is er in Uden een coalitie gevormd. Het CDA neemt geen deel aan deze coalitie. De verkiezingen van 19 maart hebben geresulteerd in 5 raadszetels voor het CDA, een resultaat waar tevreden over kunnen zijn gezien de landelijke peiling. Tegelijkertijd is dit het moment om scherp te zijn in het bepalen van de koers die het CDA zal gaan varen.

Graag nodigen wij u namens het bestuur en de nieuwe fractie uit om de recente gebeurtenissen te bespreken.

We willen daarbij vooral richten op de toekomst: wat leeft er bij de CDA leden en wat kan het CDA Uden daarvoor betekenen.

Datum:  maandag 26 mei 2014
Tijd:  19:30 uur
Locatie:  Orangerie (Oud Uden) Adres: Sint Janstraat 48, Uden U kunt via de achterkant van het gebouw naar binnen (bij de serre).
   
Voor de Algemene Ledenvergadering van 26 mei staan de volgende agendapunten op het programma:
1. Opening
2. Woord aan de voorzitter & mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag ALV 09-12-2014
5. Financiële stukken

5a.

Vaststellen concept CDA Jaarrekening 2013

5b. Decharge penningmeester over het boekjaar 2013
5c. Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie, aftredend lid: Jan Vermeulen
5d. Vaststellen concept CDA Begroting 2015
6. Benoeming nieuw bestuurslid: Piet van der Wilden
7. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 en verder.
8. Afscheid fractieleden en steunfractieleden
9. Rondvraag
10. Sluiting

CDA Uden secretaris

Eric Jongeneelenterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top