CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene Beschouwingen begroting 2015
29-10-2014

   

Inleiding:    

We staan voor een van de grootste veranderingen in de samenleving sinds de invoering van de verzorgingsstaat. Niet langer is de landelijke overheid het eerste aanspreekpunt voor burgers met zorgvragen of problemen. Burgers zullen eerst moeten kijken of zij hun probleem zelf of met hun eigen omgeving kunnen oplossen. Aan gemeenten de opdracht om aan deze grote verandering invulling te geven, wetende dat het budget voor deze taken door de rijksoverheid fors wordt gekort. Maar ook wetende dat wij kunnen vertrouwen op onze inwoners en de manier waarop wij in Uden, Volkel en Odiliapeel met elkaar omgaan en naar elkaar omkijken.

Er is ook een fundamentele verandering gaande in de manier waarop mensen elkaar vinden, kennis delen, ideeën uitwisselen en samenwerken. Binnen netwerken zijn overheden niet langer de centrale actor, maar eerder op z’n best een partner bij de uitoefening van publieke taken en bevoegdheden. Dit vraagt een omslag in het denken en handelen van de gemeenteraad en het college , maar ook om een betere communicatie tussen onze inwoners en de gemeente.

Tijdens de raadsconferentie op 28 en 29 maart j.l., en in het licht van deze verandering stelden gemeenteraadsleden met stakeholders en inwoners de volgende vraag: ‘wat is een effectieve gemeenteraad’. Eén van de 5 afspraken die daaruit voortvloeiden werd een half jaar na dato met elkaar gerealiseerd: de G1000 . Als vervolg op Udenaar de Toekomst zijn nu de eerste stappen gezet in een herdefiniëring van de relatie tussen inwoners, gemeenteraadsleden en ambtenaren.

Economie:

Regionale samenwerking

Het CDA vind dat Uden zich proactief moeten opstellen in de regio. De economische toekomst wordt niet door Uden bepaald, maar door regio's en steden die met elkaar samenwerken. Om in de toekomst te groeien en de welvaart veilig te stellen dienen we vooruit te lopen op maatschappelijke- en economische ontwikkelingen. Het voorgaande college heeft niet gekozen voor schaalvergroting. In de huidige samenwerkingsverbanden van steden op velerlei terrein moet een gemeente van 40000 inwoners vooruitstrevend zijn in het laten horen van zijn stem. Dat vergt van dit college een andere opstelling.

Vraag: wat gaat het college hieraan doen ?

Regeldruk

Bedrijven in Uden moeten kunnen floreren. Denk als gemeente mee met plannen, verminder regeldruk, bevorder het snel afhandelen van vergunningen en zorg voor goede faciliteiten. Het CDA  wil dat de gemeente zich meer als een partner van de ondernemer gedraagt, meer dynamisch en minder bureaucratisch.        

Vraag: welke stappen heeft het college ondertussen ondernomen om bestemmingswijzigingen/ vergunningsaanvragen soepeler en sneller te laten verlopen ?

Citymarketing

Het CDA vindt het vreemd dat het college de citymarketing een succes noemt zonder een verantwoording over de financiën en zonder dat er sprake is van een gedegen evaluatie.

Hier houden wij niet van.

Vraag: wanneer krijgt de raad een verantwoording over de bestede financiën en een gedegen evaluatie?

Wonen:

Huisvesting.

Het CDA is er van overtuigd dat we nog meer moeten bouwen naar behoefte. Vorig jaar zeiden we al: er moet aandacht zijn voor duurzaamheid en kwaliteit. Er wordt te weinig bouwgrond verkocht waardoor er uiteraard te weinig gebouwd wordt. De woningmarkt en de bouw zitten behoorlijk op slot. En dan lijkt Uden het er niet eens zo slecht vanaf te brengen. Maar onze zorgen zitten op betaalbare huurwoningen met name in de kerkdorpen. Krijgen onze jongeren nog een eerlijke kans? Huren of kopen is voor vele jongeren allebei een utopie.  Door stagnatie in de doorstroming kunnen vele huizenbezitters hun veel te dure en grote huis niet verkopen en moeten noodgedwongen blijven zitten. Door het huidige aanbod van huurwoningen in Volkel en Odiliapeel komt de leefbaarheid van deze kerkdorpen erg onder druk te staan. Daarnaast spelen nog de bedenkingen van de gehele raad over het toewijzings- en urgentiebeleid van Area.

Vraag: welke lange termijnvisie heeft het college mbt de (sociale)woningbouw in de kerkdorpen?

Vraag: op welke manier en wanneer kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de prestatieafspraken met Area?

Verkeer:

Rotonde Odiliapeel

De provincie wil de knelpunten in het kader van de verkeersveiligheid rondom de dorpen oplossen. Op provinciale wegen is al jarenlang het beleid verkeerslichten en gevaarlijke kruisingen te vervangen door rotondes. In Odiliapeel bestaat al jarenlang de wens voor een verkeersveilige oplossing van de kruising N264 en de Oude Dijk.  Zeer recent kwam de Provincie Noord Brabant toch met verkeerslichten als oplossing. Na een aantal gesprekken met betrokken partijen, waarin de onvrede werd geuit door de bewoners van Odiliapeel, is onlangs besloten tot een simulatie-onderzoek. Het CDA vraagt zich af de beloofde termijn van eind 2014 wel gehaald zal worden ?

Vraag: wat gaat het college doen om voortgang te houden in dit proces ?

Verkeersdoorstroming.

Het CDA ziet dat de infrastructuur in en om Uden onder druk komt te staan. De wegen rondom Uden lopen vol. Met name de Lippstadt-Singel als verbinding tussen Loopkant-Liessent, het achterland en de A-50 vraagt om een lange termijn oplossing om de verkeersdoorstroming in de toekomst te garanderen.

In de begroting staat dat er een nieuwe visie komt op lokaal en bovenlokaal verkeer voor de ontsluiting van Uden. Het CDA is groot voorstander van een dergelijk onderzoek. Met de aantrekkende economie zal de verkeersintensiteit verder toenemen. Om de druk op de Lippstadt-Singel te verlagen, zal gekeken moeten worden naar alternatieve verkeersroutes. CDA vindt dan ook dat de Oostelijke Randweg op haalbaarheid getoetst moet worden.

Vraag: wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd en is hiervoor geld gereserveerd?

Vraag: hoe staat het college tegenover het opnemen van de Oostelijke Randweg in dit onderzoek ?

Vraag: wanneer verwacht het college dit plan van aanpak aan de raad voor te leggen?

HOV visie voor en door Uden.

Dit was de titel van een presentatie aan de Gemeenteraad dd september 2013. In offerte 10 is er al  sprake van een tracéwijziging en worden drie mogelijke haltes onderzocht ten behoeve van een ( Hoogwaardig Openbaar Vervoer) HOV verbinding voor Uden Zuid. De huidige opzet van het HOV, dwars door het centrum van Uden, heeft voor het CDA grote vraagtekens,  te benoemen zijn: de te smalle wegbreedtes van en naar het busstation, verkeerslichten en rotondes, de aansluiting op een overvolle Lippstadt-Singel en tenslotte de voorgenomen aansluiting bij de Cimbaallaan op de noordelijke rondweg.  Voor het CDA staat de tracé wijziging nog lang niet vast omdat de doelstelling van een HOV met deze obstakels niet gerealiseerd gaat worden.

Vraag: in hoeverre is er al besluitvorming over de tracéwijziging en welke rol heeft de gemeenteraad hierbij?

Parkeerdruk  rondom het centrum

Al jaren is er in de woonwijken, met name aan de westkant van het centrum,  een te hoge parkeerdruk door het onvoldoende realiseren van een goed parkeerbeleid in het centrum. Al lange tijd wachten bewoners aan bijvoorbeeld het Slotpad, St.Annastraat en Rooysestraat op een oplossing.

Ook de infrastructuur aan de westkant van het centrum vraagt de nodige aandacht. Met name bij de splitsing Birgitinessenstraat - St Janstraat – Groenewoud zien wij de nodige problemen ontstaan.

Vraag: wat gaat het college doen om de parkeerdruk en de infrastructuur aan de westkant van het centrum op te lossen ?

Onderwijs:

Udens College

Het Udens College aan de Schepenhoek is deels gehuisvest in een gebouw dat niet meer voldoet aan milieu eisen van 2014 en waaraan veel moet worden gerenoveerd.

Het CDA heeft gekozen voor vervangende nieuwbouw om zo voor de komende decennia onze kinderen optimaal te kunnen huisvesten in een gebouw dat helemaal is aangepast aan het huidige onderwijssysteem. Een behaaglijk gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

Een onderdeel van deze nieuwbouw zijn de gymzalen die mogelijk ook gebruikt gaan worden door Udense sportverenigingen. Indien nodig kiest het CDA voor de bouw van een grotere sporthal die geschikt is voor wedstrijden. Als aandachtspunt vindt het CDA dat voorkomen dient te worden dat alle parkeerplaatsen van winkelcentrum de Drossaard en aangrenzende woonwijken gebruikt gaan worden door sporters en hun publiek.

Vraag: kan het college middels een onderzoek aangeven of het noodzakelijk is dat de sporthal, naast het onderwijs, rendabel gebruikt kan worden door sportverenigingen?


Zorg:

Participatie

Het nieuwe participeren is ook onlosmakelijk verbonden aan de drie transities. De drie transities vormen dé grote uitdaging voor deze raadsperiode. We weten niet hoe een en ander zal uitpakken, maar dat het een grote klus met de nodige risico’s is, dat is zeker. Dat er dan mogelijk dingen in de aanvangsfase niet naar wens zullen verlopen is goed mogelijk. Voor het CDA is dan solidariteit, samenwerking en de menselijke maat hierin de sleutel naar succes van participatie. Het CDA gelooft in de kracht van mensen. De overheid heeft de faciliterende taak om de solidariteit binnen onze maatschappij te vergroten waarbij het leggen van verbindingen en praktische ondersteuning essentieel zijn.

Vraag: wij roepen het college op om een verordening ‘Tegenprestatie Participatiewet’ op te stellen en ter besluitvorming aan te bieden in de raadsvergadering van 11 december 2014.

Jeugdzorg

De transitie en transformatie jeugdzorg geven veel onzekerheden voor de toekomst van zorginstellingen, dit brengt onzekerheid en onrust zowel bij de instellingen als bij de cliënten.
In de gemeente Uden maakt 14% van de kinderen  gebruik van gespecialiseerde zorg, een veel hoger percentage dan gemiddeld in Nederland. Hier valt voor Uden een wereld te winnen zowel voor de gezinnen als de voor de gemeentelijke financiën. Door vooral veel energie te steken in preventie en door netwerk-versterkend te werken kan een kind en het gezin geholpen worden voordat het probleem uit de hand loopt en zwaardere zorg nodig is. Het CDA vindt dat het percentage kinderen dat gespecialiseerde hulp nodig heeft terug gebracht moet worden naar het landelijk gemiddelde.

Vraag: wat is de reden dat Uden boven het landelijke gemiddelde zit en wat gaat het college hieraan doen?

Mantelzorg

Door de transitie van de zorgtaken en de vergrijzing van onze inwoners zal steeds vaker mantelzorg in de privé sfeer opgelost moeten worden. Door ouders en kinderen op een gemakkelijkere manier te laten samenwonen op een perceel biedt de gemeente hiervoor meer mogelijkheden. Dit samenwonen zou al mogelijk moeten zijn voordat er sprake is van mantelzorg, om aan elkaar te wennen. Het nieuwe besluit ruimtelijke ordening biedt hiervoor handvaten. Het CDA zal in de gemeenteraad van 11 december 2014 een initiatief raadsvoorstel indienen.

De Mantelzorger

De druk op mantelzorgers is groot en wordt steeds groter. Verschillende landelijke en lokale ontwikkelingen (op het gebied van Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet,) maken dat die druk in de toekomst nog verder toeneemt. Maar hoe kunnen we mantelzorgers in de toekomst het beste ondersteunen? En hoe kunnen we daarmee voorkomen dat ook het aantal overbelaste mantelzorgers toeneemt? Met andere woorden: wat zijn de respijtzorgbehoeften oftewel ondersteuningsbehoeften van Udense mantelzorgers? En hoe kan de gemeente haar voorzieningen zo inrichten dat ze aansluiten bij deze behoeften?

Om die druk te verlagen is er in enkele grote steden een zogeheten respijthuis in het leven geroepen. Doel daarvan is, dat degene die verzorging nodig heeft tijdelijk opgevangen wordt in een respijthuis, zodat de mantelzorger even tot zichzelf kan komen. Deze voorziening draait op vrijwilligers, leerlingen en enkele beroepskrachten. De financiën worden gedragen door gemeenten, AWBZ-gelden, subsidies, eigen bijdragen en de stichting Vrienden van het Respijthuis. Ons inziens moet er een onderzoek komen, waarbij diverse partijen betrokken worden of hier in de regio een dergelijke voorziening haalbaar en betaalbaar is.

Vraag: wat is de huidige situatie t.a.v. respijtzorg in Uden en wat is de visie van het college t.a.v. een respijthuis?

Bezuinigingen:

MRK

Geef de toekomst een verleden.

Het Museum voor Religieuze Kunst herbergt een unieke kunstcollectie die van grote waarde is voor de historie van Brabant. Dat de locatie van het museum onderdak vindt in een bewoond klooster van de zusters Birgitinessen is niet alleen uniek maar ook een zegen; voor Uden in het bijzonder. Het CDA is het eens met het bestuur van het MRK dat een kwaliteitsimpuls nodig is in de huisvesting en presentatie van de collectie. Ook het CDA zou graag zien dat meer bezoekers het MRK aandoen, maar dan zonder een directe verbinding te leggen tussen bezoekersaantallen en het verkrijgen van subsidie. Het CDA vindt dat er pas bezuinigingsdoelstellingen vastgesteld kunnen worden na een gedegen overleg tussen het MRK en de gemeente.

Vraag: is het college bereid, pas dan nieuwe subsidiewijzigingen voor te stellen, na beoordeling en vaststelling van het “conceptvoorstel verbetering MRK “ ?

( afhankelijk van het antwoord van het college komt het CDA met een amendement )

Tot slot

Voor het CDA-Uden begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.
Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

Het CDA geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Het CDA maakt  zich hard om met de inwoners van Uden te werken aan een toekomstbestendige gemeente.

Besturen is vooruit zien.

Besturen is goed communiceren.

Besturen is ook loslaten.

CDA-Uden.

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top