CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA Uden Algemene Beschouwingen begroting 2016
26-10-2015

   

Doen wat nodig is! Is de titel van de begroting 2016 van de gemeente Uden. Het CDA Heeft zich verbaast in bepaalde keuzes van investeringen en bezuinigingen. Is het nu nodig om op de rotonde N264 nabij Vliegbasis Volkel een F16 te plaatsen?  Waarom is het niet nodig om de vernieuwing Marktstraat niet uit te voeren? Dit zijn keuzes die wij niet begrijpen. Het CDA vindt dat de titel en inhoud van de begroting als volgt zou moeten zijn: “Vandaag doen, wat nodig is voor morgen”!

Regionale samenwerking   

In de Algemene Beschouwing van 2014, riep het CDA het college al op zich pro-actief op te stellen in de regio. Het citaat van de CDA fractie destijds was: "Onze economische toekomst wordt niet door Uden bepaald, maar door regio's en steden die met elkaar samenwerken. Om in de toekomst te groeien en welvaart veilig te stellen dienen we vooruit te lopen op maatschappelijke- en economische ontwikkelingen". In reactie hierop, gaf de gemeenteraad op 9 juli van dit jaar de opdracht aan het college tot uitvoering van het CDA amendement. Of het daadwerkelijk tot de 'Maashorst-gemeente' zal uitgroeien, is afhankelijk van onze buurgemeenten, die ieder voor zich deze afweging dienen te maken.           

Marktstraat

In de bezuinigingsronde wordt de renovatie van de Marktstraat geschrapt. Het CDA is van mening dat de herinrichting van de Marktstraat méér is dan alleen een verfraaiing van het stadsbeeld; hier is een noodzakelijke verkeersregulering nodig. De verkeerssituatie van de marktstraat is onoverzichtelijk en niet duidelijk voor gebruikers.

Accommodatiebeleid

In een tijd waarin mensen ouder worden en langer zelfstandig wonen is eenzaamheid een groter wordend probleem. Er wordt verwacht dat familie en buren mantelzorg verlenen als het nodig is, waardoor het belangrijk is en blijft, dat er goede banden zijn binnen een buurt. In deze tijd is het belangrijk dat de ouderen bijv ook kunnen gaan kaarten, keuvelen en koffiedrinken zodat ze onder de mensen zijn. De gemeente zou dit moeten faciliteren, zorgen dat de accommodaties betaalbaar zijn en dat ze het bruisend middelpunt van een wijk of dorp zijn.

Verkeersdoorstroming

Het CDA vraagt zich af wat de langetermijnvisie van het college is, rondom de ontsluiting van Uden. Alleen doen wat nodig is, is niet voldoende. Met de aantrekkende economie, zal de verkeersintensiteit toenemen. De alsmaar drukker wordende Lippstadt-singel is overbelast en rondom de vermeende verlenging van de A77, met aansluiting op de A50, is het opvallend stil. Het CDA vraagt zich af welke acties het college reeds genomen heeft richting de provincie.

HOV  visie

De ambitie ten aanzien van de kwaliteit van het HOV netwerk van Noordoost Brabant is vastgelegd in de ‘HOV-visie Noordoost Brabant’. Geheel in tegenstelling tot deze visie, heeft dit college zonder ruggespraak het HOV tracé verlegd, dwars door Uden, via het busstation. Het CDA is hier duidelijk in. Er dient teruggekeerd te worden naar de oorspronkelijke visie, met snelle en comfortabelle busverbindingen via opstapplaatsen aan de A50. Het onderzoek moet zich richten op ontsluiting van het achterland en de verbinding met de HOV.

Digitale ontsluiting buitengebied

Een punt wat op dit moment tevens de aandacht verdient, is de digitale ontsluiting van het buitengebied. Hoewel opgenomen in het coalitieprogramma, is het erg stil rond de digitale ontsluiting. Doe vandaag wat nodig is voor morgen.

Zeggenschap en participatie

Raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordigers, maar in de huidige netwerksamenleving lopen we vaak achter de feiten aan. Er zijn belangrijke thema's, zoals de opschaling van Uden naar een grotere gemeente en het vluchtelingenprobleem, die geen onderwerp geweest zijn van verkiezingen.  Dit zijn geen gemakkelijke keuzes, maar er moeten wel beslissingen gaan vallen in de raadszaal. Tussen het stellen van de kaders en de uiteindelijke afweging in de raadszaal, vind het CDA dat de inwoners aan het woord moeten kunnen komen.

Tot slot

Het CDA zal zich proactief bewegen om de traditionele rolverdeling tussen inwoners, organisaties versus gemeenteraad te verbeteren. Het CDA maakt  zich dan ook hard om samen met de inwoners van Uden te werken aan een moderne interactieve en netwerkende gemeente. En roept daarom het college en de raad op. “Vandaag doen, wat nodig is voor morgen”!

Lees CDA-College versie Algemene Beschouwingen begroting 2016 (1).pdf

CDA-Uden.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top