CDA Uden< Naar CDA.nl

Onnodige en onevenredig hoge kosten tbv hemelwaterafvoer
21-04-2017

   

Schriftelijke vraag:  ONNODIGE EN ONEVENREDIG HOGE KOSTEN T.B.V. HEMELWATERAFVOER?

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan. Voor wat betreft regenwaterberging is het waterplan gewijzigd ten opzichte van het voorgaande plan. Op dit moment moet er bij nieuwbouw en/of herbouw van een gebouw het perceel hydrologisch neutraal ontwikkeld worden. Dit houdt in dat de betrokkene er voor dient te zorgen dat er 60 mm aan hemelwater per m2 verhard oppervlakte binnen zijn perceel geborgen of geïnfiltreerd wordt. Ook de vierkante meters oprit en terras worden meegenomen in deze eis. In de praktijk wordt nu duidelijk dat deze aanpassing een behoorlijk effect heeft voor diegene die het aangaat. En dat terwijl dergelijke pieken aan neerslag in Nederland nagenoeg nooit voorkomen. Dit maakt onduidelijk waarvan deze norm is afgeleid. Daarnaast leeft de vraag of de eis van een dergelijke aanpassing noodzakelijk is ter plaatse. Er vindt vooraf bijvoorbeeld geen onderzoek plaats naar de bodemstructuur.

 

De fractie van CDA heeft hierover de volgende vragen aan het college:

 

  1. Waarom heeft het college destijds de raad geadviseerd om te besluiten tot de norm van 60 mm per vierkante meter verhard oppervlakte?

Het vriendelijke verzoek om o.a. bij de beantwoording mee te nemen, wat voorheen de norm was, wat de minimale en maximale mogelijke variant van de huidige norm mag en kan zijn, hoe de keuze voor de huidige norm tot stand is gekomen, of deze norm daadwerkelijk is gebaseerd op de lokale situatie qua bodemstructuur, én, welke normen van toepassing zijn bij de omliggende gemeenten.

  1. In hoeverre heeft het college vooraf een inventarisatie gemaakt van mogelijke consequenties voor particulieren, aannemers, projectontwikkelaars en bouwbedrijven? En als die inventarisatie heeft plaatsgehad, wat waren de ingeschatte gevolgen?

 

  1. Is het college bereid om dit beleid te evalueren met o.a. de in vraag 2 benoemde betrokken partijen én het waterschap Aa en Maas? Indien u daar niet toe bereid bent verzoeken wij om een toelichting op uw antwoord.

 

  1. Is het college bereid om (de raad voor te stellen) het beleid op dit punt aan te passen als deze veranderde norm ongewenste gevolgen heeft, niet (ter plaatse) noodzakelijk is en onnodig en onevenredig verhoogde bouwkosten met zich mee brengt voor o.a. particulieren, aannemers, projectontwikkelaars en bouwbedrijven?

 

Datum indiening

:

20-4-2017

Fractie

:

CDA

Naam indiener

:

Franko van Lankveltterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top