CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA Uden op wenken bediend
07-08-2017

   

Toezeggingen wethouders aangaande Niemeskant en glasvezel buitengebied

Jongstleden donderdag 6 juli is CDA Uden op haar wenken bediend door
het huidige college. De voorbereidde motie en het voorbereidde amendement konden ingetrokken worden door de toezeggingen die het college ter plekke deed.

Glasvezel buitengebied
De aanleg van glasvezel in het buitengebied is al langere tijd onderwerp van gesprek in het gemeentehuis. Echter, sinds de tijd dat het huidige college dit opgenomen heeft in het coalitie-akkoord, is er nagenoeg geen vooruitgang geboekt. De initiatiefnemers volhardden echter in hun pogingen om de digitalisering van het buitengebied voor elkaar te krijgen.

Op dit moment is het zelfs zo dat er concreet spijkers met koppen geslagen moeten worden om het überhaupt nog een kans van slagen te geven. CDA Uden heeft om die reden een motie geschreven waarin het eerder gedane schriftelijke uitspraken van het college concretiseert tot een opdracht voor het college met daarin specifieke deadlines om terug te komen naar de raad. De wethouder herhaalde en bekrachtigde de gedane uitspraken. Hierdoor kon CDA de motie intrekken omdat deze door de toezegging overbodig was geworden.

Dit betekent dat het college in september terugkomt naar de raad met de resultaten van het onder handen zijnde onderzoek om vervolgens (indien haalbaar) met een offerte te komen die nog meegenomen kan worden in de begroting van 2018. De digitalisering van het buitengebied komt hiermee alsnog een stapje dichterbij.

Niemeskant

Ook Niemeskant in Volkel kent een lange historie. Al zo'n 25 jaar geleden was er sprake van dat er gebouwd zou worden aldaar. In juli 2016 heeft CDA over dit onderwerp een schriftelijke vraag gesteld aan het college omdat er door het Luchthavenbesluit bouwmogelijkheden waren ontstaan op Niemeskant. Het college gaf destijds in haar
antwoord aan dat Niemeskant in beeld zou komen wanneer er een gebrek zou ontstaan aan bouwkavels in Volkel.

In het raadsvoorstel 'Meerjarenperspectief Grondbedrijf' stond dat het laatste kavel in Volkel West II verkocht was en dat er een onderzoek gedaan gaat worden op welke manier en op welke locatie woningbouw in Volkel opgepakt kan worden. Niemeskant werd door de wethouder tijdens de commissievergadering niet benoemd, ook niet na een specifieke vraag hierover.
Voor CDA Uden aanleiding om een amendement te schrijven waarin staat omschreven dat Niemeskant deel uit moet gaan maken van het bedoelde onderzoek. In reactie op dit amendement gaf de wethouder aan dat hij, tijdens de commissie, in ieder geval wel bedoeld had om Niemeskant mee te nemen in dit onderzoek. Opnieuw werd het CDA op haar wenken bediend met deze toezegging van de wethouder.  Het CDA was uitermate ingenomen met deze uitspraak en kon vervolgens het amendement intrekken omdat het niet meer nodig was. Hiermee levert het CDA een concrete bijdrage aan de belofte die aan de bewoners van Volkel West is gedaan, namelijk dat er een koppeling zou komen met de huidige kom van Volkel.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top