CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA Thema-avond ‘Bereikbaarheid en verkeersveiligheid’ druk bezocht
11-02-2017

   

Veel discussie tijdens CDA thema-avond

Tijdens een goed bezochte thema-avond over ‘bereikbaarheid en verkeersveiligheid’ kregen de bezoekers volop de gelegenheid om discussie te voeren over het genoemde thema. Daar werd volop gebruik van gemaakt en dat heeft interessante informatie opgeleverd die CDA Uden mee gaat nemen in haar verkiezingsprogramma.

Gerard Tertoolen is verkeerspsycholoog en hij nam het eerste deel van de avond voor zijn rekening. Na een stukje uitleg over het menselijke brein, wat hij relateerde aan de deelname in het verkeer, ging hij dieper in op enkele verkeerssituaties in Uden. Dit leverde een interessante discussie op met de aanwezigen. Een aantal verkeerssituaties in Uden is onduidelijk, en daarmee gevaarlijk, voor met name fietsers maar ook voor de automobilisten. Tertoolen gaf een aantal suggesties ter verbetering, die, na zijn presentatie over psychologie, heel erg voor de hand lagen.

Rene Jetten begon het tweede deel van de avond met een presentatie over de historie van Uden. Hij schetste dat Uden in het verleden is gegroeid door met name bezoekers uit haar ‘achterland’, zijnde het Peelgebied. Tevens liet hij zien wat de situatie van  Uden op dit moment is, ten opzichte van de regio met daarin een aantal hoofdwegen en grote bestuurlijke eenheden. Hij maakte hiermee duidelijk wat het belang is van een goede bereikbaarheid van Uden en daarmee van de N264. Karel van der Leegte, vice voorzitter van de stichting ‘leefomgeving N264’ onderschreef het belang van een goede bereikbaarheid en gaf aan wat de doelstelling van de stichting is. Voor de omwonenden is een goed leefomgeving qua geluid en fijnstof van enorm groot belang. De stichting werkt constructief mee aan een verbetering van de N264.

Van der Leegte kreeg bijval van Peter van der Meij. Het belang van een goede bereikbaarheid werd door Van der Meij stevig onderstreept en hij gaat zich, samen met de stichting, hard maken voor een oplossing van de huidige problemen. De oplossingsrichtingen hierbij zijn de toepassing van innovaties (de zogenaamde ‘smart mobility’) om de overlast te beperken en spreiding van verkeersstromen. Een alternatieve route vanaf de N264 naar de noordzijde van Uden, kan volgens Van der Meij een rol hierin spelen.

De bezoekers hebben een aantal wensen kenbaar gemaakt. Op de vraag ‘wat zou u doen met een miljoen ?’ werd een aantal antwoorden gegeven. Die varieerden van een parallelweg voor langzaam verkeer langs de N264, tot aan fietswegen en van voorlichting op scholen, tot aan reclame voor HOV. Ook een verbeterde bereikbaarheid van het centrum en geluidsschermen langs de N264 kwamen voorbij. Allemaal waardevolle inbreng van de bezoekers waarmee CDA Uden aan het werk zal gaan !terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top