CDA Uden< Naar CDA.nl

Woningbouw in Volkel
01-03-2018

   

In Volkel is er grote behoefte aan woningbouw, met name voor ouderen. Onlangs heeft het rapport wat is opgesteld door Woonlink deze behoefte bevestigd en verder uitgewerkt. 

Enkele initiatiefnemers hebben de afgelopen jaren contact gehad met de gemeente over potentiële plannen. Om diverse redenen is het nog steeds niet tot de uitvoering van deze concrete plannen gekomen. CDA heeft hier zorgen over.
 

De ontwikkelingen op Niemeskant zijn positief te noemen. Echter, deze plannen zullen niet op hele korte termijn tot uitvoering komen. Dit terwijl de woonbehoefte in Volkel vraagt om sneller te schakelen.

De fractie van het CDA heeft de volgende vragen aan het college:

 1. Is het college er wel voldoende van doordrongen dat er grote behoefte is aan het bouwen
  van woningen in Volkel, met name voor ouderen?
 1. In het rapport van Woonlink staan een aantal vervolgstappen gedefinieerd.
  CDA heeft tot op heden niet begrepen dat het college hier actief mee aan de slag is gegaan. Hoe gaat het college op korte termijn uitvoering geven aan deze vervolgstappen?
 1. kan het college aangeven welke initiatieven er aangeboden zijn, welke reactie het college heeft gegeven en wat de huidige status is?
 1. Wat gaat het college extra doen om woningbouw te faciliteren?
 1. Kan het college aangeven op welke locaties in Volkel (met eventuele prioritering) zij mogelijkheden ziet om op korte termijn woningen voor ouderen te bouwen en om dus al in 2018 te beginnen met planologie?
  Waarom wel/niet ?

 

De fractie van het CDA verzoekt om het college om deze vragen mondeling te beantwoorden in de raadsvergadering van 15 maart 2018.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top