CDA Uden< Naar CDA.nl

Schriftelijke vraag over rolstoelpad Odiliapeel
17-07-2018

In 2017 heeft Stichting Zorg en Welzijn het initiatief genomen om met een externe offerte middelen aan te vragen in de programmabegroting 2018  voor het realiseren van een rolstoelpad in de bossen van Odiliapeel. Dit initiatief is gehonoreerd door de raad en door de initiatiefnemer verheugd ontvangen. Onlangs is dit rolstoelpad gerealiseerd en op 14 juli jl. geopend door de initiatiefnemers.

Nu al komen de eerste geluiden terug van gebruikers dat het pad niet gebruiksvriendelijk en op veel punten te smal is. Het vergt voor een rolstoelgebruiker moeite om er vrijelijk gebruik van te maken en het is al helemaal niet mogelijk dat er iemand naast de rolstoel wandelt. Verschillende gebruikers geven aan dat er niet in ontspannen sfeer kan worden genoten van dit initiatief.

Groen & Handicap (G&H), het Nederlandse kenniscentrum voor een toegankelijk landschap, natuur én openbare recreatiegebieden voor iedereen, geeft als richtlijn dat de vereiste minimale breedte van een voetpad 1.20 meter is en 1.80 meter wanneer mensen elkaar moeten kunnen passeren. In een natuurgebied moet daarnaast gerekend worden op 25 cm aan beide zijden extra i.v.m. overgroeiende vegetatie (dus 1.70 meter respectievelijk 2.30 meter). Om deze reden is bijvoorbeeld in het natuurgebied ‘De Maashorst’ er voor gekozen om de rolstoelpaden aan te leggen met een minimale breedte van 2.0 meter.  

De fractie van het CDA constateert ter plaatse dat het rolstoelpad te Odiliapeel een breedte heeft van 1.00 tot 1.20 meter. Er is ons inziens dus (bewust of onbewust) afgeweken van de norm.

De fractie van CDA heeft de volgende vragen aan het college van b&w:

1. De fractie van CDA wenst van het college een reactie op het bovenstaande. Graag voorzien van de daadwerkelijke maten (lengte en breedte) van het rolstoelpad in kwestie én met een bondige toelichting op de keuzes die voor de realisatie van dit rolstoepad zijn gemaakt.

  1. Welke mogelijkheden zijn er om alsnog de nodige aanpassingen aan het rolstoelpad te (laten) realiseren zodat rolstoelgebruikers met hun partners en begeleiders in een ontspannen sfeer vrijelijk kunnen genieten van deze voorziening en de bossen van Odiliapeel?
  2. Welke maatregelen neemt het college van b&w om situaties zoals hierboven omschreven in de toekomst te voorkomen?

 

Datum indiening

:

16-7-2018

 

Fractie

:

CDA

 

Naam indiener

:

Jurgen Minten

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top