CDA Uden< Naar CDA.nl

2e Termijn begrotingsbehandeling
09-11-2018

   

Voorzitter,

Allereerst wil ik het college bedanken voor de uitgebreide en inhoudelijke reactie op de algemene beschouwingen. In deze tweede termijn wil het CDA hierop reageren en daarbij ook ingaan op enkele punten uit de algemene beschouwingen van de andere partijen.

Het CDA is het met het college eens dat er een solide begroting is, waarin veel wensen konden worden vervuld. De wijze waarop de Udense samenleving deze wensen in heeft kunnen brengen is een mooi voorbeeld van inwonersparticipatie. We leren er ook van dat we bij volgende begrotingen goed moeten kijken of het eenmalige wensen betreft of zaken die een structurele bijdrage leveren aam de verbetering van die Udense samenleving. Een aantal eenmalige wensen passen wellicht beter bij bijvoorbeeld het Udenfonds. Iets waar we met elkaar over na moeten denken. Maar naar aanleiding van uw reactie op de algemene beschouwingen toch ook een kritische noot.

Op een aantal gebieden heeft de beantwoording wat het CDA betreft nog een te hoog abstractieniveau. Termen als maatwerk, consulatie, worden meegenomen en ‘er wordt in geïnvesteerd’ geven onvoldoende duidelijkheid, zijn wat ons betreft te vaag. En over vaag gesproken... Eén zin sprong er wat ons betreft bovenuit en wel een zin in het programma Veiligheid daar waar het gaat over de overlast van hangjongeren: “De indruk bestaat (ook landelijk) dat de jeugdproblemen deels veranderen als gevolg van individualisering”. Kunt u ons die zin eens uitleggen??

Ook zien we nog te veel abstractie daar waar het gaat om de economische visie en centrumvisie. Het CDA Uden geeft al jaren aan hoe belangrijk die zijn. De stip op de horizon. Onlangs sprak ik nog met enkele bestuursleden van UOV de Kring. Hun belangrijkste wens: Gemeentebestuur van Uden, geef aan waar je naar toe wilt! Het CDA Uden vindt besturen op hoofdlijnen belangrijk, maar er moeten nu ook gewoon concrete plannen komen. We kijken dan ook reikhalzend uit naar het uitvoeringsplan van het coalitieprogramma. Ook vinden we de volgorde niet wenselijk. Eerst centrumvisie en dan economische visie. Wat het CDA Uden betreft zou dat parallel aan elkaar moeten lopen. We kunnen ondernemend Uden niet nog langer laten wachten. En bovendien… de twee functies versterken elkaar.

Verschillende partijen noemen in hun algemene beschouwingen het MRK. Ook het CDA vindt dat het MRK onze warme aandacht verdient. Wij worden geïnspireerd door het enthousiasme van het bestuur en management, de inzet van vele vrijwilligers, de mooie ontwikkelingen in en rond het gebouw. Een parel van Uden. En daarin zit ‘m ook de crux. D66 wil meer financiële zekerheid voor het MRK, de SP wil de geplande bezuiniging terug draaien. Waar wij vooral benieuwd naar zijn is hoe deze partijen, maar ook alle andere in deze raad de toekomst van het MRK zien als trekker voor Uden. Want in dat brede perspectief moeten we er volgens ons naar kijken. Wat zijn de Udense Toppers?

Zowel Groen Links, als D66 en Uden-Plus zien kansen en oplossingen voor verschillende parkeerproblemen. D66 vraagt zich af of “de oplossing niet eerder gezocht moet worden in een aanpassing van de parkeernormen dan in het creëren van nog meer parkeerplaatsen”. Wat bedoelt u hiermee? Groen Links gaat voor het autovrij maken van de Markt. Het CDA vindt dat op zich helemaal geen rare gedachte, maar vraagt zich wel af.. wat is dan het alternatief? In de afgelopen 5 jaar zijn er 2000 inwoners bij gekomen in het centrum. De bezoekersaantallen in het centrum staan onder druk en mensen willen nu eenmaal (en ik gebruik dan de eerdere woorden van Spencer Zeegers) het liefst in een winkel parkeren. Wij zien daarom meer in het opnemen van het parkeerbeleid in het centrum in de totale centrumvisie. Wat willen we met het centrum, hoe krijgen we er meer bezoekers naar toe en wat betekent dat voor het parkeren?

Uden Plus en D66 willen gratis parkeren bij Bernhoven. Dat is op zich een heel nobele gedachte. Niemand gaat voor z’n lol naar het ziekenhuis. Maar als we uw motie lezen vinden we dat de door u voorgestelde dekking zeer onwenselijk is. U wilt daarvoor de tarieven in het centrum verhogen en het gebied betaald parkeren uitbreiden?! Dus de mensen met de kleine portemonnee mogen wel gratis parkeren bij het ziekenhuis, maar een dagje winkelen zit er niet meer in… Uw idee is prima, maar dan willen we wel betere dekkingsvoorstellen.

Voorzitter, de toekomst van Uden is voor een belangrijk deel afhankelijk van de goede bereikbaarheid en ontsluiting. Dus als Uden Plus zegt dat de voordelen van een goede verbinding via spoor of lightrail met Oss hen ontgaan, dan vraagt het CDA zich echt af… zit u tet slapen? Uden Plus, de partij voor heel Uden. Komen nota bene met een motie om een HBO instelling naar Uden te halen, hechten veel waarde aan duurzaamheid. Wij snappen het even niet meer… En over scholen gesproken. Uden Plus vindt in relatie tot de ontwikkelingen IKC oost dat er minder scholen moeten komen. Demografische ontwikkelingen (we krijgen juist steeds meer ouderen) maken dat noodzakelijk. Voorzitter, volgens het CDA vormen juist de basisscholen het kloppend hart van de wijken. Dan liever meer kleinere scholen dan minder scholen.

Veel fracties vragen aandacht voor meer sociale cohesie in de wijken. Alle initiatieven die het college neemt om dit te bevorderen zullen vaak en veel instemming vinden van het CDA. Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid is daarbij een belangrijk punt. We doen daarbij ook een oproep aan alle inwoners van Uden om naar elkaar om te zien. Initiatieven vanuit de wijk moeten positief beloond worden. Wij zijn onze wijk!

Voorzitter, ik ga graag terug naar uw reactie op de algemene beschouwingen.

De bereikbaarheid en ontsluiting van Uden staan onder druk. En inderdaad we hebben een gezamenlijk belang. Maar is dat ook het belang van de provincie? We vragen u echt met klem om deze raad goed te betrekken bij de verdere ontwikkelingen. En om in Den Bosch een vuist te maken daar waar het gaat om leefbaarheid voor omwonenden, echt vooruit te kijken, de aanpak te zien in een breder perspectief mét de omklap van de N605 én het maken van plannen voor een oostelijke rondweg. We weten dat niemand een glazen bol heeft. Hoe ziet mobiliteit er over 10 of 20 jaar uit? Maar wat vooral telt is de mening van mensen die er verstand van hebben én de mensen die het betreft. Ga dus in gesprek met de omwonenden en met het bedrijfsleven.

Ten aanzien van het openbaar vervoer geeft u aan dat er een HOV verbinding met Nijmegen tot stand komt. Wat wij echter zien is, dat de problemen ook zitten in de aansluiting op en overstaptijden naar de kernen Volkel en Odiliapeel. Die moeten beter aansluiten op dat HOV. Want nu betekent die overstap nog te vaak bijna een uur wachten. Hoe gaat u dit monitoren en aanpakken?

Die dialoog geldt ook voor de ontwikkelingen in het centrum. Maar de gemeente moet het initiatief nemen. Een duidelijk visie en concrete plannen. Geen postzegelpolitiek. Stel uzelf de vraag: waar staan we, waar willen naartoe, wat moeten we daarvoor doen en hoeveel geld hebben we daarvoor nodig. Als we echt iets willen moeten we er ook geld voor vrij maken. U zegt “indien voor de uitvoering extra middelen nodig zijn, zullen we te zijner tijd een integrale afweging moeten maken”. Voorzitter, wij kunnen het college één ding voorspellen. Daar hebben we geen glazen bol voor nodig. Het gaat geld kosten. Dus ga nu al creatief op zoek naar dat geld. Onderzoek op voorhand de provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden. Leg voor mijn part een slaapzak op de stoep van het provinciehuis. Maar doe iets!

In de subsidie afspraken met Markant hebben we deze afspraken voor 15 jaar vastgesteld. In beton gegoten, dat bleek ook tijdens de jaren waarin veel bezuinigd moest worden. Daarbij was ook de afspraak dat de extra subsidie voor volksculturele activiteiten in 2019 zouden worden teruggebracht tot 50.000 euro. Het ziet CDA ziet geen aanleiding om deze afspraken nu open te breken. Wel hechten we veel waarde aan de volkscultuur. We zijn daarom dan ook blij dat dat het college de verenigingen toezegt dat de activiteiten in Markant in 2019 wel door kunnen gaan en dat er binnenkort zal worden gekeken naar een oplossing voor de toekomst.

Voorzitter, bij het formuleren van onze tweede termijn hebben we regelmatig gedacht… en wat nou als die fusie met Landerd er echt komt? Wat betekent dat dan voor alle plannen? Het CDA gelooft in de kansen en mogelijkheden die een fusie met de gemeente Landerd kunnen bieden. Vandaar dat wij het principe akkoord van harte ondersteunen. De dialoog met de Udense samenleving is hierbij van cruciaal belang. Wij denken ook dat die samenleving ons heeft gekozen om hen te vertegenwoordigen bij het nemen van initiatieven en het maken van plannen. Besturen vraagt om het nemen van beslissingen en het toetsen of het de juiste beslissing is. Die verantwoordelijkheid neemt het CDA Uden graag.

Maurits van den Bosch

Fractievoorzitter CDA Udenterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top