CDA Uden< Naar CDA.nl

Rotondes kunnen weer geadopteerd worden
31-01-2019

   

De schriftelijke vraag over het rotonde adoptieplan is door het college beantwoord. Dit geeft de ondernemers op korte termijn weer de mogelijkheid om een rotonde te adopteren.

Hieronder de reactie van het college

1. Is de fractie van CDA juist geïnformeerd over de hierboven geschetste stand van zaken, én, is het college voornemens om in te zetten op ‘de reclame variant’ van het rotonde adoptieplan? 

Antwoord. Het is juist dat het vorige college het destijds figerende rotonde adoptieplan ‘on hold’ heeft gezet. De wijze waarop invulling werd gegeven aan de inrichting was niet overeenkomstig het voorgestane kwaliteitsbeeld. Het is echter onjuist dat dit een gevolg was van de zeer beperkte uitgifte van het aantal rotondes. Het is juist dat het college voornemens was om het nieuwe rotonde adoptieplan op te nemen in het nieuwe reclamebeleid. Exacte invulling van een nieuw rotonde adoptieplan is hierbij op dit moment nog niet uitgewerkt.

2. Is het mogelijk – en is het college bereid - om ‘de reclame variant’ van het rotonde adoptieplan los te koppelen van het vaststellen van het reclamebeleid, zodat het zo snel mogelijk in werking kan treden en dat niet noodzakelijk gewacht hoeft te worden tot 2020? 

Antwoord. Het college is bereid om een eigenstandig rotonde adoptieplan op te stellen. Daarmee komen we ook tegemoet aan de wens van een aantal ondernemers die zeer recent hebben aangegeven een rotonde te willen adopteren. Wij willen dit doen binnen de kaders van de destijds door de Raad vastgestelde motie. De wijze waarop hier invulling aan gegeven wordt, zal wellicht in de lijn liggen van de door de CDA fractie geschetste ‘reclame variant’, die momenteel ambtelijk wordt onderzocht.

Besluitvorming zal naar verwachting in februari plaatsvinden en we zullen de Raad daarover informerenterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top