CDA Uden< Naar CDA.nl

Raad Uden neemt historisch besluit: fusie met Landerd
17-04-2020

   

De gemeenteraad van uden heeft ingestemd met de samenvoeging met Landerd tot 1 nieuwe gemeente Maashorst. CDA Uden heeft hier ook mee ingestemd maar daarbij hebben we wel enkele opmerkingen uitgesproken in de vergadering.

Eerste termijn

Voorzitter, hoe anders hadden wij ons in het voorjaar van 2018 de besluitvorming over de herindeling van de gemeentes Uden en Landerd voorgesteld. Terwijl de wereld, Nederland en met name Uden zucht onder de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog besluiten wij vandaag over een belangrijke stap naar de toekomst van onze nieuwe gemeente. Daarbij past vooral ingetogenheid. We zullen ons in eerste termijn dan ook beperken tot een tweetal vragen en in de tweede termijn tot een korte beschouwing van de weg die we gegaan zijn en vooral nog hebben te gaan.

Het herindelingsadvies is compleet, maar heeft, en we zeiden dit al in eerdere vergaderingen, een hoog abstractieniveau. Het is vooral een wensbeeld voor een nieuwe gemeente. We begrijpen daarom ook dat veel mensen nog vragen hebben. Wat betekent de herindeling concreet voor mij als inwoner of voor ons als bedrijf? Wat gebeurt er met de gemeentelijke lasten? Ook het CDA Uden heeft nog veel specifieke wensen  en vragen met betrekking tot de harmonisatie en verdere uitwerking van de fusieplannen.

We hebben daarom twee vragen aan het college.

  • Wat is het moment voor de raden en vooral voor de inwoners om daarover met elkaar daarover in gesprek te gaan? En hoeveel ruimte is daar nog voor?

Ook kijken mensen op dit moment terug op de aanloop naar onze beslissing vandaag. Iedereen vindt er wel wat van. Zowel positief als negatief.

  • Wanneer u terugkijkt op de afgelopen twee jaar, hoe kijkt het college dan naar het geheel? En vooral… wat zijn de belangrijkste leerpunten geweest in het hele proces? En hoe gaat u die gebruiken in het verdere verloop?
Tweede termijn
 
Voorzitter,
 
De raden van Uden en Landerd wordt gevraagd in te stemmen met het nu voorliggende 
herindelingsadvies. En zoals dat gaat bij gemeentelijke herindelingen: er is veel over gesproken, 
nagedacht en... gemopperd. Het CDA Uden is vooral trots op alle mensen die een bijdrage hebben 
geleverd aan het resultaat . Er is sprake van een wellicht op punten nog abstract, maar vooral 
synergetisch advies. Het geheel is meer dan de som der delen. Het CDA Uden heeft steeds 
aangegeven voor de fusie te zijn, mits deze fusie meerwaarde zou hebben voor de inwoners van 
Uden en Landerd. Ook al is die meerwaarde voor de inwoners nu wellicht nog niet direct tastbaar of 
merkbaar, wij zijn er in de loop van het proces steeds meer in gaan geloven dat de meerwaarde zit in 
de kracht van een grotere gemeente, met meer invloed in de regio en mogelijkheden voor groei en 
ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Tegelijkertijd zullen we de meerwaarde ook moeten 
gaan bewijzen. Tot aan 1 januari 2022 in de huidige samenstelling van de raden en daarna zal het 
nieuwe gemeentebestuur ook nog een flink stempel willen en gaan drukken op de uitwerking. Het zal
nog jaren duren voordat we echt resultaat zien. Er valt dus nog genoeg mee te denken en mee te 
doen. Daarvoor willen we iedereen ook echt uitnodigen. We zijn er nog lang niet.
 
Ook de afgelopen twee jaar zijn er voldoende mogelijkheden geboden om mee te praten. Niet 
iedereen vindt dat hij of zij gehoord is. Het CDA Uden is zich terdege bewust van de gevoeligheden. 
En gaat daar zorgvuldig mee om. De afgelopen periode is in onze fractie een tijd geweest van het 
zorgvuldig wegen van belangen , van stevige discussies en soms zelfs van twijfel: doen we het nu wel 
goed, klopt het allemaal nog? Staan we in dit proces voor het belang van Uden of beide gemeentes? 
Het CDA Uden heeft gekeken naar de lange termijn en het grote geheel. Het samengaan van twee 
gemeentes is gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid. Die twee basisvoorwaarden zijn voor 
ons leidend geweest. We doen dit sámen met Landerd. 
 
Met betrekking tot het herindelingsadvies zijn we tot de conclusie gekomen dat wanneer je daar 
elementen uit gaat halen of veranderen de samenhang verdwijnt. De verbinding in de breedste zin 
van het woord staat centraal. De abstractie van het herindelingsadvies biedt vooral mogelijkheden 
om de tijd die voor ons ligt heel hard aan de slag te gaan met de uitwerking. Samen bouwen aan de 
nieuwe gemeente Maashorst. De komende jaren gaan we werken aan het harmonisatieproces... 
schaven en bijkleuren. Het CDA Uden heeft daarbij belangrijke wensen. Ik noem er drie: 
 
1. eerlijke verdeling van de gemeentelijke lasten voor alle inwoners en bedrijven
2. investeren in de kracht van het buitengebied en de verbinding met de kernen
3. wonen naar wens, waarbij kwaliteit en kwantiteit hand in hand gaan
 
Voorzitter, we hebben, ook in de raadszaal, al veel en vaak horen spreken over een historisch 
moment. Die term heeft sinds half maart een heel andere lading gekregen. We hebben zorgen en 
velen in Uden en Landerd hebben verdriet om het verlies van een dierbare. We laten op dit moment 
ook veerkracht zien, verbinding en aandacht voor elkaar. Laat dat ons sterken in onze 
vastberadenheid om er iets goeds van te maken. Vanuit die vastberadenheid stemt het CDA Uden in 
met de voorgenomen herindeling. En zeggen we ons commitment toe om zij aan zij te bouwen aan 
een gemeente die we door willen geven.
 
Maurits van den Bosch 
Fractievoorzitter CDA Uden

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top