CDA Uden< Naar CDA.nl

Dassenraster vs fietsveiligheid
11-05-2020

   

In het gebied nabij de Kruisweg en de Hoogstraat in Uden leeft al een tijdje een aantal dassen.  De gemeente Uden heeft daarom in de omgeving van de A50 dassenrasters geplaatst aan De Corridor, de Munterweg en Wilsfoort. Deze rasters voorkomen dat de dieren de rijbaan oversteken en geleiden de das naar een tunnel onder de weg.  Naast de bescherming van de dassen zorgen deze rasters voor een veilige verkeerssituatie voor wat betreft de A50.

Zie het bericht van de gemeente voor de volledige informatie over deze actie:

https://www.uden.nl/inwoners/nieuws/2020/03/10/gemeente-uden-plaatst-dassenrasters-en-hagen

Echter zijn er door het plaatsen van de dassenraster ook fietspaden tijdelijk buiten gebruik gesteld.

O.a. op het tracé waar de aanleg van de snelfietsroute F50 Uden – Veghel in ontwikkeling is.

Fietsers moeten nu noodgedwongen gebruiken maken van de fietspaden aan de overkant van de weg.

De fietsers op die paden komen nu (vanuit tegengestelde richtingen) erg dicht langs elkaar. Op een dergelijke drukke route is dat t.b.v. de verkeersveiligheid en nu wellicht ook m.b.t. de coronamaatregelen niet wenselijk. Daarnaast, als straks de scholen weer opengaan, zal het nog veel drukker worden op deze route. Al met al draagt de huidige situatie aldaar i.i.g. niet bij aan de verkeersveiligheid van de (vaak jongere) fietsers.

       

De fractie van CDA heeft de volgende vragen aan het college:

 

  1. Wat is de status van (de ontwikkeling van) de snelfietsroute F50 Uden – Veghel?

Op dit moment loopt het ontwerpproces voor het gedeelte tussen de gemeentegrens en de fietsbrug
over de N264. In de eerste plannen bestond het idee om net na de bouwvakvakantie te starten met de
uitvoering, echter zijn er nog ontwerpaspecten die extra aandacht behoeven, de aansluiting
Hoofdstraat en de brug over de Leijgraaf.

 

  1. Wat zijn de richtlijnen die CROW hanteren m.b.t. de normbreedte voor een snelfietsroute als F50 Uden – Veghel?

Er zijn richtlijnen, die onder andere door de Provincie Noord Brabant zijn aangegeven. Deze geven aan
dat voor de ideale omstandigheden een snelfietsroute minimaal 4 meter breed zou moeten zijn. Voor
dit deel zal er een fietspad van 4,5 meter worden aangelegd. Hier bestaat voldoende ruimte om deze
breedte aan te leggen.
Op de rest van de route zullen de richtlijnen worden gevolgd, er zijn delen die worden uitgevoerd als
fietsstraat waarbij een norm van 6 meter wordt aangehouden.

  1. Hoe staat de afrastering die bedoeld is voor het verplaatsen van dassen in verhouding tot de snelfietsroute F50? En, welke belangenafwegingen zijn hierbij gemaakt?

Het raster diende, vanuit de flora en faunamaatregelen voortvloeiend uit de ontwikkelingen van Park Maashorst, voor 1 april geplaats te zijn. Vanuit Park Maashorst dient een das verhuisd te worden, zodat de kamers 2 en 3 in 2020 verder ontwikkeld kunnen worden. Anders zou hier 1 jaar vertraging in optreden. Er is voor gekozen om de rasters zo veel mogelijk op de definitieve locatie te plaatsen.


Zuidzijde:
Het raster staat nu tussen rijbaan en fietspad in. Na uitvoering van de snelfietsroute zal het fietspad hier worden verwijderd en zal groen worden ingericht. Er moet ruimte blijven om de bestaande watergang te kunnen onderhouden, zogenaamde keurzone. Het hekwerk mag niet in deze zone gezet worden. Dat zou betekenen dat het Waterschap Aa en Maas voor de plaatsing van dit alles tot een 3e of 4e ontheffing over gaat en dat is niet acceptabel voor het Waterschap.


Noordzijde (kant A50):
Het raster staat grotendeels al conform de eisen van de Snelfietsroute, zijnde 1 m uit de rand van het toekomstige fietspad. Op een kleine lengte is dit nog niet het geval omdat hier nog een duiker aangepast moet worden.

  1. Het mag duidelijk zijn dat de fractie van CDA zich zorgen maakt of er door bovenstaande situatie een verkeersonveilige situatie is ontstaan voor de fietsers die gebruik maken van deze route. Is er wellicht ook een alternatief scenario denkbaar t.b.v. de veiligheid voor mens en dier?

Uit waarnemingen ter plaatse en tevens navraag bij enkele fietsers uit Mariaheide en Veghel blijkt dat zij al voor een groot deel het noordelijke fietspad in twee richtingen gebruiken, vanwege het te nemen hoogteverschil bij de fietsbrug.

Om de situatie nog verder te verbeteren zullen er op korte termijn twee verbeteringen worden aangebracht.
1. De fietsers krijgen nog een extra attentie dat het fietspad dat nu in twee richtingen te berijden is, smal is. Dit gebeurt middels tekstborden.
2. Daarnaast zal er een as-markering worden aangebracht op het fietspad.

       Indiener:

       

       Peter van Orsouwterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top