CDA Uden< Naar CDA.nl

Toegankelijkheid Marktstraat
20-06-2020

   

Namens het CDA heeft Raadslid Jurgen Minten zich in de commissievergadering REF van donderdagavond jl. hardgemaakt voor de instandhouding van blindegeleidelijnen in de nieuwe Udense Marktstraat. Hij reageert fel op wethouder Verkuijlen. Jurgen: ‘CDA vindt het onacceptabel dat de nieuwe Marktstraat in september niet meer toegankelijk is voor mensen die daarop aangewezen zijn. In artikel 24 lid 1 van het Udense toegankelijkheidsconvenant is besproken dat blindegeleidenlijnen in Uden moeten komen. Er is voor ons geen ruimte voor alternatieven. Dat de blindegeleidelijnen er niet komen, omdat ze niet mooi zijn, is voor ons ontoelaatbaar.’

 

Vragen rondvraag commissie Ruimte, Economie en Financiën van 18 juni 2020

 

Onderwerp: Toegankelijkheid Marktsstraat

 

Aanleiding: Het naar voren halen van de uitvoeringsplannen van de Marktstraat brengt met zich mee dat stakeholders als de Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ASD) laat geïnformeerd en betrokken zijn bij het definitieve ontwerp van het project. Het definitieve ontwerp moet nog vastgesteld moet worden in het college, maar de ASD heeft geconstateerd dat in de huidige tekeningen geen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden zijn ingetekend.

Navraag bij de ASD leert dat deze stakeholder hierover een gesprek heeft gehad met de gemeente. Er wordt vooral gezocht naar alternatieven voor een geleidelijn terwijl hier een Europese norm voor is, die tevens is vastgelegd in het convenant ‘Uden, beter toegankelijk en bruikbaar voor iedereen’ (zie bijlage) met name het artikel 24 lid 1, dat is overgenomen uit het handboek richtlijn geleidelijnen van het ProjectBureau Toegankelijkheid (hierna: PBT) van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CGRaad).

De fractie van CDA heeft m.b.t het bovenstaande de volgende vragen aan de portefeuillehouder:

1. Is de wethouder van mening dat het convenant ‘Uden, beter toegankelijk en bruikbaar voor iedereen’ opgevolgd moet worden?

2. Kan de wethouder toezeggen dat er in de reconstructie van de Marktstraat geleidelijnen worden aangebracht zoals deze zijn beschreven in het handboek richtlijn geleidelijnen van het PBT? Datum indiening: 17 juni 2020 Bijlage: Convenant ‘Uden, beter toegankelijk en bruikbaar voor iedereen’ 

Bijlage - Convenant Toegankelijkheid getekend (2017-04-20).pdfterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top