CDA Uden< Naar CDA.nl

1. Wonen

Werken, leren én goed wonen! Dat is waar het CDA voor staat. Het CDA gaat voor betaalbaar en kwalitatief goed wonen in Odiliapeel, Volkel en Uden. In de komende tien jaar zal het aantal huishoudens in Uden dat een woning nodig heeft toenemen.

De woningmarkt heeft te maken met de ingrijpende gevolgen van een nieuwe economische realiteit, waardoor investeringen zijn afgenomen, de doorstroming op de woningmarkt sterk vermindert en het woningtekort toeneemt. Bij specifieke woningtypen - zoals woningen die geschikt zijn voor ouderen – is dit extra voelbaar.
Tegelijkertijd is er sprake van een belangrijke investeringsvraag op de woningbouwmarkt en in de woon- en leefomgeving. Area heeft in Uden een betekenisvolle rol op de woningmarkt. Zij waarborgt dat mensen met beperkte middelen goed kunnen wonen. Bovendien investeert zij middels maatschappelijk vastgoed in de leefbaarheid van wijken en buurten.

Dit gegeven biedt de bouwsector perspectief en vertrouwen voor de langere termijn. Daarom is een heroriëntatie van het woonbeleid in Uden nodig, die leidt tot een doelmatiger verdeling van woonruimte, verbetering van het investeringsperspectief en versterking van het vertrouwen in de woningmarkt.

De CDA agenda voor een sterke en toegankelijke woningmarkt in Uden:

• Verbeter investeringscondities woning(ver)bouw
 

De gemeente verruimt de mogelijkheden voor woning(ver)bouw, in het bijzonder ook voor de particuliere opdrachtgever en voor woningen die bestemd en geschikt zijn voor starters en ouderen. Het CDA Uden wil de condities voor investeringen verbeteren door middel van de volgende maatregelen:

1. Het verstrekken van starters leningen.
2. Bouwen middels particulier opdrachtgeverschap past uitstekend in de huidige tijd, waarbij burgers naar meer invloed streven en verantwoordelijkheid willen nemen voor hun woonomgeving.
3. Er worden afspraken gemaakt over de woningbouwprogrammering met Area.
4. Klantvriendelijke regels en procedures voor afgifte bouwvergunninge

• Verbeter werking huurmarkt 

1. Stimuleer doorstroming van huur naar koop (starters), van klein (starters, alleengaanden) naar groot (gezin) en van groot naar klein (ouderen) met behulp van het brede gevarieerde aanbod en de inzet van stimuleringsmaatregelen vanuit de gemeente.
2. Er is een groeiende vraag naar woningen in het middensegment. Stimuleer dit door de verkoop van woningen aan bewoners en/of biedt een deel van de corporatiewoningen marktconform aan.
3. De bevordering van de beschikbaarheid van voldoende woningen voor ouderen en beperkten (met zorgvraag). Creëer “ruimte” in de bestemmingsplannen voor meegroei-, mantelzorg- en generatiewoningen.

 
• Verbeter de woon- en leefomgeving
De eerste verantwoordelijkheid voor leefbaarheid ligt bij bewoners, ondersteund door woningcorporatie, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. De gemeente ondersteunt daar waar sprake is van een opeenstapeling van achterstanden en/of specifieke problemen. De gemeente neemt de volgende maatregelen:

1. Opstellen van “De gemeenschappelijke Agenda hedendaags burgerschap”, in Uden met inwoners, maatschappelijke instellingen en gemeente. Het CDA vindt het van groot belang dat we mensen betrokken krijgen bij hun leefomgeving.
2. Woningen bouwen, die zelf- en samenredzaamheid van mensen in hoge mate mogelijk maken (bouwkundig en andere intelligente hulpmiddelen). Dit heeft slechts zin als deze woningen onderdeel uitmaken van een zorggeschikte wijk. Een goede zorginfrastructuur (ontmoeting, (mantel)zorg, welzijns- en vrijwilligerswerk) op wijkniveau is daarom van groot belang.
3. Inventariseren en evalueren van lokale initiatieven.

Er ligt een belangrijke opgave om gezamenlijk met inwoners, bedrijven, woningcorporatie, maatschappelijke organisaties en de gemeente de omslag te maken. Enkel door samenwerking door en met alle betrokkenen zal de huidige en toekomstige woningbehoefte in Uden op hoog niveau komen en blijven.

 

Voorwoord
1. Wonen
2. Economie
3. Buitengebied
4. Onderwijs
5. Zorg
6. Veiligheid
7. Veerkrachtig bestuur
Speerpunten


 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top