CDA Uden< Naar CDA.nl

9. Milieu, water, verkeer en vervoer


Milieu, duurzaamheid en klimaatbeleid

Uitgangspunten

Rentmeesterschap, solidariteit, en gespreide verantwoordelijkheid zijn de christendemocratische uitgangspunten die van bijzondere betekenis zijn als het gaat om het werken aan een goed leefmilieu. Rentmeesterschap betekent dat wij de wereld in dezelfde of, als het kan, in een betere toestand doorgeven aan de komende generaties. Daarom rust er op ons een morele verplichting om schade aan het leefmilieu te voorkomen.

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn de speerpunten van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid voor het CDA.

Rol gemeente

Ook de gemeente Uden zal een steentje moeten bijdragen aan een goed leefmilieu. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en tracht door gedragsbeïnvloeding en het stimuleren en ondersteunen van particuliere initiatieven de kwaliteit van het leefmilieu te bevorderen. Gemeentelijk milieu- en klimaatbeleid wordt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen vormgegeven. In dat beleid ligt de nadruk op de energiebesparing die voor burgers en bedrijven te behalen valt dankzij investeringen in duurzaamheid.

Duurzaamheid en energiebesparing

De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid, bijvoorbeeld door de millenniumdoelstellingen te onderschrijven, een actief klimaatbeleid te voeren en door hier in haar inkoopbeleid altijd rekening mee te houden. De Gemeente levert hieraan een extra bijdrage door te investeren in energiebesparing in openbare gebouwen en in de openbare ruimte. Bij nieuwbouw van woningen is duurzaamheid van materialen, energiebesparing en energieopwekking het uitgangspunt. Nieuwe technieken op dit gebied zullen worden gestimuleerd. Met de SVU dienen afspraken te worden gemaakt om bij renovatie van woningen te kiezen voor duurzame en energiebesparende investeringen.

Afval

Afval wordt steeds meer beschouwd als grondstof voor (nieuwe) productieprocessen. Het afvalstoffenbeleid krijgt daarom op Europees en nationaal niveau nieuwe impulsen, gericht op het nog veel meer her- of anders gebruiken van afval. Dit heeft ook gevolgen voor het gemeentelijke afvalbeleid. Vanouds hebben gemeenten een taak ter versterking van het milieubesef van burgers en bedrijven. Die rol kan worden versterkt. Gemeenten kunnen via hun milieutoezichthoudende taak afvalstromen van burgers en bedrijven effectief beïnvloeden, onder andere door uitbreiding van inzameling van gescheiden afval.

Water

Gemeenten hebben belangrijke taken op het gebied van het beheer van (afval)water. Naast het traditionele beheer en onderhoud van riolering is de Gemeente verantwoordelijk voor bestrijding van overlast door overtollig hemel- en grondwater dan wel door te laag grondwaterpeil. Gemeente en Waterschap werken hierin intensief samen. Gezamenlijke waterplannen en afvalwaterakkoorden geven daaraan een basis. De intensivering van opgaven en uitbreiding van gemeentelijke watertaken maakt stijging van de lasten via de rioolrechten vaak onvermijdelijk.

Verkeer en vervoer

Uden moeten maximaal bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, de (vracht)auto en de fiets. In bestemmingsplannen wordt een paragraaf opgenomen met betrekking tot het vrachtverkeer in de gemeente (stedelijke distributie) met oog op de (dagelijkse) bevoorrading van winkels, verkeersveiligheid en een schoon leefmilieu. De gemeente overlegt daartoe regelmatig met winkeliers, detaillisten en vervoerders. Busroutes dienen efficiënt te worden ingericht

Verkeersveiligheid

In woonwijken zijn 30 km zones ingesteld en maatregelen genomen die deze snelheid fysiek ook afdwingen. Andere maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn vrije bus- en fietsbanen, lagere maximumsnelheden, verkeersdrempels of –putten, controle op naleving verkeersregels, het verkeersluw maken van binnensteden, het instellen van voetgangerszones in winkelstraten op koop- en zaterdagen,

Openbaar vervoer en fiets

Veel mensen zijn voor hun mobiliteit aangewezen op openbaar vervoer, zowel in Uden als in Volkel en Odiliapeel. Daar waar mensen een keuze kunnen maken tussen meerdere vormen van vervoer, is het van belang dat het openbaar vervoer in prijs en kwaliteit concurrerend is met bijvoorbeeld de auto als het gaat om (middel)lange afstanden. Het is van belang dat de gemeente regelmatig overleg voert met de Provincie en lokale wensen ten aanzien van dienstregeling, prijs en kwaliteit van het openbaar vervoer aan de orde stelt.


De gemeente draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van dorpen, buurten en wijken per fiets evenals voor een goede onderlinge verbinding van fietsroutes (hoofdfietspaden netwerk). Veilige fietsroutes, vooral van en naar scholen, hebben de hoogste prioriteit. Speciale aandacht dient daarbij te zijn waar fietsroutes andere verkeersroutes kruist. Ook de aanleg en/of uitbreiding van recreatieve fietsroutes in het buitengebied verdienen aandacht. Om het gebruik van scootmobielen op deze routes te vergemakkelijken, dient de breedte van fietspaden zonodig aangepast te worden.


Doelen voor Uden

 • Oprichting van transferia aan de rand van de gemeente met openbaar vervoer tegen een sterk gereduceerd tarief naar het centrum

 • In het centrum en in parkeergarages moeten voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn.

 • (Bewaakte) fietsenstallingen moeten voor het fietsverkeer gemakkelijk te bereiken zijn. Het gebruik van de fiets zal daarmee worden gestimuleerd.

 • Scholen, sportvoorzieningen en multifunctionele accommodaties moeten veilig bereikbaar zijn voor de jeugd. Inventarisatie van knelpunten moet leiden tot het treffen van maatregelen.

 • Versterken / uitbouwen openbaar vervoer.

 • Actieve lobby voeren om aansluiting van de A73 op de A50 te realiseren.

 • Realiseren van een noordelijke rondweg. (Ontsluiting van industriegebieden)

 • Verkeersremmende en geluidswerende maatregelen Lippstadsingel

 • Zwaar vrachtverkeer via rondwegen naar A50 leiden (Niet door Uden)

 • Nieuwe markt vrijhouden voor evenementen en parkeren.

 • Lichtvervuiling verminderen door overbodige straatverlichting te temperen.

 • Wagenpark van de gemeente schoner te laten rijden.

 • Bij illegale stort wordt consequent en doortastend opgetreden.

 • Zwerfvuil moet worden voorkomen en zo snel mogelijk worden opgeruimd

 • De normen voor geluidsoverlast moeten actief worden gehandhaafd, omdat dit zorgt voor een betere leefomgeving.

 • Milieuvergunningen moeten actueel worden gehouden. De gemeente zorgt voor een adequate handhaving van milieuvergunningen.

 • Het CDA wil groene geluidswallen. Dit draagt bij aan een goede leefomgeving en voorkomt graffiti

 • Uden streeft naar een plaats in de top 25 van duurzame gemeenten in Noord-Brabant

 • In plantsoenen en op pleinen wordt milieuhygiënisch onderhoud gepleegd

 • Door een versnelde realisatie van de ecologische hoofdstructuur en (natte en droge) verbindingszones streeft het CDA naar een rijke natuur

 • Door realisatie van de Groene Ruit om Uden streeft het CDA naar verfraaiing van het landschap. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van groene- en blauwe diensten (landschapsbeheer en waterbeheer door de agrariërs in het gebied)

 • Het CDA streeft naar een ecologisch en geïntegreerd bosbeheer en saneert illegale campings en recreatieterreintjes in de bossen

 • Waar mogelijk wenst het CDA cultureel groen om te vormen tot natuurlijk groen en het aanleggen van extra (kersen) boomgaarden

 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top