CDA Uden< Naar CDA.nl

4. Participatie, vrijwilligers, integratie, zorg en sociaal beleid


Uitgangspunten

Voor het CDA telt ieder mens. De uitgangspunten gerechtigheid en solidariteit doen een appèl om ieder individu tot zijn of haar recht te laten komen. Samen leven betekent omzien naar elkaar, mensen ondersteuning bieden waar dat nodig is. Deze ondersteuning kan tijdelijk van aard zijn, omdat in de visie van het CDA het beleid vooral moet zijn gericht op herstel van eigen verantwoordelijkheid. Een aanpak gericht op vroegsignalering, preventie en het wegnemen van oorzaken is daarom van belang. Dit neemt niet weg dat er ook mensen zijn die langdurig op ondersteuning en hulp door de overheid zijn aangewezen. Gemeenten hebben daarbij, afhankelijk van wet- en regelgeving, een bijzondere dan wel een aanvullende taak.

WMO

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten de taak te zorgen voor een samenhangend pakket van diensten en voorzieningen, zodat iedereen kan participeren in de lokale samenleving. Bij de overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO met ingang van 2010 dreigt een aantal mensen tussen wal en schip te vallen. De gemeente voert een actief beleid om deze mensen op te sporen en zonodig te helpen.

Integratie

De diversiteit tussen culturen en religies neemt toe. Het CDA kiest voor de dialoog tussen verschillende etnische en culturele groepen en voor activiteiten in de samenleving die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen (interculturele activiteiten).

De gemeente heeft de taak om taalcursussen en inburgeringtrajecten te organiseren voor migranten. Het CDA vindt dat de gemeente migranten moet helpen hun weg te vinden in de maatschappij en de Udense samenleving.

Welzijn

Het welzijnsbeleid moet vraaggericht zijn. Uitgangspunt voor subsidiëring moet zijn de activiteit en niet de groep. Het CDA wil een goede spreiding van voorzieningen (de zogenaamde multifunctionele centra) over Uden. Activiteiten en voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle Udenaren.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze samenleving. Veel maatschappelijk nuttige taken zouden blijven liggen als er geen mensen zouden zijn die zich onbezoldigd willen inzetten voor de medemens. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.( Voor vrijwilligerswerk kies je, mantelzorg overkomt je.)

Voor zowel vrijwilligers als voor mantelzorgers is er een regionaal steunpunt. ( Beide zijn gevestigd in Uden).

Gezondheidsbeleid

Het CDA stimuleert de samenwerking tussen gemeente, GGD, scholen en verenigingen om allerlei gezondheidsrisico’s te bestrijden. Door preventief te werken kunnen problemen vroegtijdig worden aangepakt.

Het CDA vindt dat de gemeente Uden actief beleid moet voeren op preventie en vroegsignalering van alcohol- en drugsgebruik en gokverslaving onder minderjarigen. Een gerichte aanpak om verslaving aan te pakken en te bestrijden moet mogelijk zijn. Tevens zullen we pleiten om overlast te bestrijden en niet te tolereren.

Jeugdzorg

Het CDA vindt wachtlijsten in de jeugdzorg niet acceptabel. Ieder kind in problemen heeft recht op tijdige zorg. We stimuleren de samenwerking tussen de partijen, deze moet eenvoudig, eenduidig en helder zijn om de toenemende zorg te bestrijden. In de gemeente Uden werken we met een ‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ waar ouders en jongeren terecht kunnen.

Zorg voor mensen met een beperking

De minder valide mens in onze samenleving moet zolang als mogelijk kunnen deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk gebeuren. We stimuleren dan ook de aanpassingen in woningen, het vervoer en andere voorzieningen die nodig zijn voor een zelfstandig leven De gemeente biedt ondersteuning bij het afhandelen van procedures., Ook zorgt de gemeente voor het toegankelijk maken van publieke gebouwen en van (nieuwe) multifunctionele accommodaties.

Bestrijding sociaal isolement en armoede

De gemeente biedt hulp om armoede te bestrijden, om mensen uit een sociaal isolement te halen zodat zij zelf baas kunnen zijn over hun leven en participeren in de leefomgeving. Mensen die deel kunnen nemen aan (betaalde) arbeid en/of vrijwilligerswerk moeten gestimuleerd worden dat ook te doen. In gezinnen zal er extra aandacht zijn voor de kinderen zodat zij niet aan de kant staan maar midden in de samenleving. De gemeente bevordert de samenwerking tussen betrokken partijen om deze problematiek aan te pakken en zorgt ervoor dat hiervoor voldoende sociaal-maatschappelijk werkers inzetbaar zijn.

Steeds meer mensen krijgen te maken met schulden. Het CDA kiest voor uitbreiding van de schuldhulpverlening via de Vrijwilligerscentrale. Extra middelen moeten beschikbaar komen voor bevordering van expertise van de schuldhulpverleners.

Gebiedsgericht werken

De lokale betrokkenheid van onze inwoners is een belangrijk gegeven. Daarbij dient de afstand tussen de bevolking en de gemeente verkleind te worden. Gebieden mogen niet te groot zijn om sociale cohesie en herkenbaarheid te borgen. Een natuurlijk/logische gebiedsindeling is daarbij essentieel. De schaal van overleg en betrokkenheid dient te passen bij het thema en wordt in overleg met het gebiedsplatform vastgesteld. De wijkraden vervullen een belangrijke rol om de signalen van de bewoners door te leiden naar de gemeente. Wijkraden hebben de mogelijkheid, indien gewenst, te blijven voortbestaan en te participeren in de gebiedsplatforms in oprichting

Doelen voor Uden

 • Actief burgerschap maakt de gemeente tot een daadwerkelijke leefgemeenschap waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Het gemeentelijk welzijnsbeleid moet dat bevorderen. Zoveel mogelijk mensen moeten mee kunnen doen.

 • De gemeente zorgt middels het bevorderen van respijtzorg voor taakverlichting voor vaak zwaarbelaste mantelzorgers

 • De gemeente besteedt nadrukkelijk aandacht aan het werven en behouden van jongeren als vrijwilligers.

 • Om haar waardering voor de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers tot uitdrukking te laten komen, subsidieert de gemeente structureel het Steunpunt Vrijwilligers en het Steunpunt Mantelzorg

 • Lokale media zijn van groot maatschappelijk belang. De gemeente ondersteunt de lokale media met geschikt materiaal om de activiteiten in Uden in beeld te brengen en alle burgers een stem te geven.

 • Levensbeschouwelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij de bewustwording van maatschappelijke problemen. De gemeente besteedt aandacht aan het betrekken van deze organisaties bij sociale problemen.

 • Kwaliteit van diensten en voorzieningen is het leidend principe bij aanbestedingen in het kader van de WMO

 • Samenwerking moet worden bevorderd tussen instellingen die een primaire taak hebben ten aanzien van doelgroepen van de WMO. Dit kan door minder bureaucratie, meer efficiënte beheersing en controle en meer sociale dialoog tussen burgers, overheid en maatschappelijke instellingen.

 • De gemeente voert een minderhedenbeleid dat aansluit bij het algemene welzijnsbeleid.

 • Iedere vorm van racisme en discriminatie wordt krachtig aangepakt.

 • De gemeente zal bij de Provincie voortdurend aandringen op wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg.

 • Het CDA kiest voor een gemeentelijk armoedebeleid dat activerend is voor wie nog kan werken, toereikend voor wie dat niet meer kan en dat ook op langere termijn houdbaar is.

 • Actieve bestrijding van armoede bij senioren

 • De gemeente zorgt voor een actieve voorlichting over financiële regelingen en voorzieningen (zorgtoeslag, huurtoeslag, activiteitenfonds, langdurigheidtoeslag bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen).

 • Maatschappelijke participatie van kinderen in gezinnen met een minimuminkomen wordt door de gemeente financieel ondersteund.

 • Het CDA pleit voor een preventief beleid met betrekking tot (problematische) schulden.

 • Fraude en oneigenlijk gebruik van bijstand worden actief bestreden

 • Wijkraden ondersteunen in hun signalerende rol voor buurten en wijken

 • Goede spreiding van multifunctionele accommodaties over de gebieden realiseren

 • Realiseren van een logische en werkbare gebiedsindeling

 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top