CDA Uden< Naar CDA.nl

5. Sport en cultuur


Sport

Het CDA hecht aan een bloeiend (sport)verenigingsleven. We gaan voor het bevorderen van sport in de breedte. Uden wil weer sportstad worden. We moedigen breedtesport evenementen aan en willen daar facilitair een bijdrage aan leveren. De gemeente voert een rechtvaardig en transparant subsidiebeleid, gericht op het stimuleren van sport en beweging.

Cultureel erfgoed, theater en kunst

Het CDA pleit voor een vernieuwde manier van samenwerking tussen de gemeente, kunstenaars en het bedrijfsleven. Het CDA wil de culturele voorzieningen in Uden, samen met de omliggende gemeenten, in stand houden. Een breed aanbod, een goede toegankelijkheid en kwaliteit voor cultuur met een grote ‘C’ en met een kleine ‘c’. Het CDA sluit aan bij de tendens in het kunst- en cultuurbeleid die leidt tot een cultureel bewustzijn in de samenleving. Het zelf meedoen aan culturele activiteiten door mensen met verschillende achtergronden versterkt de lokale cultuurbeleving. Dat bevordert begrip en wederzijds respect. De gemeente stimuleert projecten om jongeren in contact te brengen met cultuur. Samen met kunstenaars wordt getracht burgers te betrekken bij kunstprojecten. Het CDA staat voor een zorgvuldig en respectvol omgaan met ons cultureel erfgoed.

Doelen voor Uden

 • Extra financiële ondersteuning aan verenigingen die sport voor gehandicapten faciliteren

 • Sportaccommodaties zijn, of dienen in handen te komen, van de gemeente zodat deze zorg kan dragen voor onderhoud en nieuwbouw. Verenigingen kunnen door zelfwerkzaamheden hun bijdrage leveren en op die manier minder geld betalen voor de huur. De gemeente draagt zorg voor optimale spreiding van de accommodaties over het gebied.

 • Gemeentelijke bijdragen aan vervanging van sportaccommodaties

 • Het CDA stimuleert vergaande samenwerking tussen Veghel, Oss en Uden om tot een gezamenlijk beleid te komen m.b.t. de theaters. CDA Uden is voorstander om vanuit efficiency overwegingen een gezamenlijke aansturing te realiseren. Ook ten aanzien van een grote evenementenhal willen we een intergemeentelijke samenwerking.

 • Multifunctionele accommodaties voor verenigingen in Uden zijn noodzakelijk. Samenwerking tussen verenigingen en de bereidheid tot gedeeld ruimtegebruik in de multifunctionele accommodaties maakt dat veel initiatieven uit de samenleving gehonoreerd kunnen worden

 • Het CDA wil het Museum voor Religieuze Kunst behouden in Uden

 • Het cultuuraanbod richt zich op alle groepen in de samenleving. De voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn.

 • Projecten die een relatie leggen tussen culturele activiteiten en ander gemeentelijk beleid worden bevorderd. Te denken valt aan ouderenbeleid, jongerenbeleid, toerisme en recreatie.

 • Het CDA vindt het belangrijk om amateurkunst te stimuleren en te faciliteren. In een nieuwe cultuurvisie Uden moet amateurkunst een belangrijke plaats krijgen. De aanbevelingen van de Stichting Compass Uden worden verwerkt in deze nieuwe cultuurvisie

 • Het CDA vindt het stimuleren van kunst- en cultuureducatie op scholen erg belangrijk. De ontwikkeling van de marktplaats (Stichting C) tot marktplaats plus moet worden ondersteund door de gemeente. De gemeente Uden zal zich inspannen om ook samenwerking met andere gemeenten tot stand te brengen op het terrein van kunst- en cultuureducatie

 • Jong talent op het gebied van kunst en cultuur moet in staat worden gesteld om nieuwe initiatieven te ontplooien. Zij moeten worden uitgedaagd om naast kunstenaar ook ondernemer te zijn. Onderzocht moet worden of de Stichting C een rol kan spelen bij de opvang en begeleiding van jong talent

 • Onderzocht moet worden of het mogelijk is om De Pul te subsidiëren voor een aantal activiteiten. Om kansrijke en geïnteresseerde jongeren te stimuleren zal eveneens worden onderzocht of het mogelijk is uit het door de rijksoverheid beschikbaar gestelde jeugdcultuurfonds

 • Plaatsing en beheer van in de omgeving passende kunstwerken na raadpleging van omwonenden

 • De gemeente Uden voldoet aan de verplichting om de Wet op de Archeologische Monumenten te vertalen in gemeentelijk beleidTerug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top