CDA Uden< Naar CDA.nl

3. Buitengebied

Het CDA staat voor een harmonieus buitengebied waar natuur en economische ontwikkeling elkaar versterken. Het buitengebied van Uden is een schitterend gebied waar we collectief trots op zijn. Uitgestrekt, van de Maashorst tot aan het Leigraafdal en van het landbouwontwikkelingsgebied in Odiliapeel tot aan de Lageburght.

Ontwikkelingen van bedrijven, natuur en/of recreatie hebben (onbedoeld) effect op elkaar. Dit vraagt om zorgvuldig ruimtelijk gebruik.  en een helder beleid voor het buitengebied waarin duidelijk de kaders en de kwaliteitscriteria zijn aangegeven, die gericht zijn op om optimaal functioneren van de agrarische sector.
Het CDA gaat hierbij voor kwaliteit. Dit wordt vormgegeven door een deskundig ambtelijk apparaat dat beschikt over de juiste expertise op domeinen van wet en regelgeving, kordaat werken op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Een stap vooruit kunnen denken wanneer wet- en regelgeving wijzigt maar ook kordaat handhaven wanneer de situatie dit vraagt.

Het buitengebied is continue in beweging. Het is dan ook belangrijk goed contact te houden met de klankbordgroep waarin de belangen van het buitengebied vertegenwoordigd zijn.

Dé CDA agenda voor het buitengebied van Uden:
 
NATUUR

* werken aan kwaliteit (realisering landschapsbeleidsplan / realisering ecologische hoofdstructuur / erfbeplantingscampagne);
* erkenning boerenbijdrage;
* combinatie van ecologie en economie.

 
Bedrijvigheid

* erkenning economische waarde buitengebied
* innovatie stimuleren en faciliteren;
* duurzaam grondgebruik, energieproductie en voedselproductie
* toepassing BBT (Best Beschikbare Techniek) zodat druk op natuur en recreatie wordt verlaagd. Deze investering moet tegelijkertijd ontwikkelruimte opleveren.


Recreatie

* recreatieve activiteiten spreiden over de hele gemeente;
* clustering van sportactiviteiten die veel ruimte vragen bij de oude vuilstort;
* grensoverschrijdende ontwikkeling met buurgemeenten;
* creëren van een complementaire recreatiemogelijkheden door het betrekken van landbouw en veehouderij bij recreati

Regionaal speelt het buitengebied van Uden een grote rol. Het maakt onderdeel uit van Noordoost Brabant waar de agro-food-sector economisch enorm belangrijk is. Dit willen we als CDA koesteren en verder uitbouwen. Met een nieuwe economische realiteit is een zorgvuldige inzet van financiële middelen cruciaal. Iedere euro die de gemeente namens u investeert moet raak zijn.
 
Het buitengebied vraagt om professioneel onderhoud. Dit zijn we aan de volgende generatie verplicht. Met het CDA kiest u voor een partij met een jarenlange ervaring op het gebied van natuurlijke ontwikkeling. Een fractie met mensen uit de praktijk en een scherp inzicht op de toekomst.
 

Voorwoord
1. Wonen
2. Economie
3. Buitengebied
4. Onderwijs
5. Zorg
6. Veiligheid
7. Veerkrachtig bestuur
Speerpunten
 

Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top