CDA Uden< Naar CDA.nl

4. Onderwijs

Het CDA staat voor een krachtig, persoonlijk en lokaal georiënteerd onderwijs. Hiermee vergroten we de aantrekkingskracht van onze regio voor gezinnen en bedrijven en bouwen we aan de maatschappelijk economische ontwikkeling van Uden. Onderwijs vormt het fundament van onze samenleving. Het CDA wil mensen optimaal uitrusten met kennis en vaardigheden. Het CDA wil investeren in talent, van speciaal onderwijs tot en met de universiteit. Ieders talent is waardevol. Niemand mag de school verlaten zonder een diploma.

De gemeentelijke visie en haar uitgangspunten zijn zeer bepalend voor de mogelijkheden en ontwikkelingen van onze (jonge) burgers. Voor het CDA is het van groot belang dat we een duidelijke visie hebben wat wij in Uden willen. Samen met de vele betrokkenen wil het CDA integraal een plan ontwikkelen voor de toekomst.
Samenwerken, verbinden en faciliteren is de rol die de overheid op zich neemt.

In Uden zijn kinderen van 0-12 jaar onder 1 dak ondergebracht. Er zijn mogelijkheden voor opvang, onderwijs, ontmoeten en sport. In een kindcentrum kunnen meerdere scholen en participanten plaatsnemen. Deze kindcentra staan op strategische plaatsen in de wijk. CDA-Uden is van mening dat het aantal schoolgebouwen terug gebracht kan worden. De inrichting van deze duurzaam, innovatieve en betaalbare gebouwen worden flexibel gemaakt om aan de behoeftes van kinderen en ouders te voldoen.
 
CDA wil de komende jaren het voortgezet onderwijs vooruit helpen. Het is voor Uden en voor haar burgers van belang dat beide locaties goed voorzien zijn. We houden rekening met de inrichting en de veiligheid van de omgeving rondom scholen.

Samen met het bedrijfsleven werkt het CDA aan een positief onderscheidend niveau van studenten. studenten krijgen een goede basisopleiding. Ze zijn vaardig, competent en gemotiveerd om een vak te leren. De specialistische kennis leren ze op het bedrijf zelf. Onderwijs en ontwikkeling zijn niet vrijblijvend, er worden eisen gesteld aan de jongeren en de opleiding. Een goede basis is voor de bedrijven in de regio een grote wens zodat we onze jongeren opleiden voor een maatschappelijke participatie.

Door ons bijvoorbeeld te richten op deelstudies, kan een Hogeschool duale opleidingen op locatie verzorgen. (zorg, verpleging, techniek, ….) Het CDA staat voor een sterke economische regio voorzien van goede opvang en opleidingsfaciliteiten.

De CDA agenda voor een beter onderwijslandschap in Uden:

* Zorgen voor een goede aansluiting tussen voorschoolse opvang en het basisonderwijs
* Duurzame en efficiënte bouw en gebruik van schoolgebouwen, bijvoorbeeld door de inzet van schoolgebouwen als multifunctionele centra
* De gemeente heeft een lange termijn visie, samengesteld door de partners uit het onderwijsveld.
* Een goede samenwerking tussen de Udense bedrijven en de onderwijsinstellingen
* Het onderwijsaanbod voor de regio vergroten door HBO duale opleidingen aan te trekken
* Het oormerken van onderwijsgelden Hierdoor blijft geld dat bestemd is voor onderwijs te allen tijde beschikbaar voor onderwijs

 

Voorwoord
1. Wonen
2. Economie
3. Buitengebied
4. Onderwijs
5. Zorg
6. Veiligheid
7. Veerkrachtig bestuur
Speerpunten
 

Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top